👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Massmedier, sociala medier och reklam - hur påverkas vi? Ett ämnesövergripande projekt

Skapad 2021-04-07 15:13 i Tomtberga modersmål Huddinge
Nuförtiden har vi tillgång till olika medier. Vi kan stötta på en reklamaffisch när vi väntar på tunnelbanan eller bussen, eller så kan vi titta på en film på youtube. Vi kan även kommunicera på sociala medier. Media kan påverka oss, vad ska vi köpa och hur ska vi tänka? Vilka medier finns det och hur fungerar de? Vilken roll spelar media i våra liv? Vilka medier använder du dig av i vardagen, varför?
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Nuförtiden har vi tillgång till olika medier. Vi kan stötta på en reklamaffisch när vi väntar på tunnelbanan eller bussen, eller så kan vi titta på en film på youtube. Vi kan även kommunicera på sociala medier. Media kan påverka oss, vad ska vi köpa och hur ska vi tänka? Vilka medier finns det och hur fungerar de? Vilken roll spelar media i våra liv? Vilka medier använder du dig av i vardagen, varför?

Innehåll

Elever kommer att arbeta med begreppen massmedier och sociala medier. Vi kommer att lära oss vad begreppen betyder, vilka olika typer av massmedier det finns och vilken roll spelar de i vårt liv/ samhälle. 


Vi ska i detta arbetsområde arbeta med Mass- och sociala medier och även reklam.

Vi kommer att arbeta med faktatexter och filmer om:
 1. De viktigaste massmedierna och deras roll,
 2. Sociala medier,
   3. Reklam.

I varje avsnitt kommer vi att läsa texter och titta på filmer. Det finns nyckelord man behöver förstå för att lära sig så mycket som möjligt. Efter att ha arbetat med en del av texten kommer gruppen att arbeta både enskilt, i par och i grupp. Det finns analysuppgifter, fördjupningsuppgifter och diskussionsfrågor. 


Arbetsgång 

1.De viktigaste massmedierna och deras roll. Arbetsområdet inleddes med en inspirerande lek. https://epodreczniki.pl/a/zupelnie-nowy-swiat/D11hR0VWs

Alla ställer sig i en cirkel och läraren börjar kasta garn till en av elever. Eleverna fortsätter kasta garnen till varandra så att det till slut bildas en förbindelse mellan oss alla. Sedan försöker vi med hjälp av brainstorming nämna associationer kring förbindelsen: Vad liknar trasslet av trådar? Vilket nät liknar det? Kan vi hitta andra nät som vi stöter på förutom Internet? Vad kommer att hända vid nätverksavbrott?

Efter det försöker eleverna att anpassa rätt definition till begreppen: online, offline, cyberspace, virtuell verklighet. https://epodreczniki.pl/a/zupelnie-nowy-swiat/D11hR0VWs

Därefter letar vi efter för- och nackdelar med Internetanvändning och diskuterar  om: https://epodreczniki.pl/a/zupelnie-nowy-swiat/D11hR0VWs
 • fördelar kan vara nackdelar samtidigt och tvärtom,
 • vilken tillgång till Internet hade människor för 10, 20 år sedan.
 • reflekterar över hur individer och samhället påverkas, formas, förändras,
 • reflekterar över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden.

Elever skriver en hypotetiskt text om hur världen kommer att se ut om 50 år med tanke på utvecklingen av tekniken och IT. Hur utvecklingen kommer att påverka oss, våra liv, vår utbildning, hälsa och det framtida arbetet.
2. Sociala medier https://www.jestpozytywnie.pl/social-media-i-ich-wplyw/

Som nästa steg läser vi och diskuterar artikeln ”Mass- och sociala medier och deras roll i vårt liv” och tittar på en film. Elever får analysuppgifter, fördjupningsuppgifter och diskussionsfrågor - individuellt, par- och grupparbete. 
Efter att eleverna har läst kommer de att förberedda en presentation om en vald favoritsocialmedie. Presentationen ska innehålla:
 • förklaring av begreppen mass- och socialmedia, deras roll i vårt liv,  
 • beskrivning av sin favoritsocialmedie och dess funktionen, för- och nackdelar samt jämförelse med en annan medie,
 • portalens historia och grundare, användning.3. Tredje avsnittet - reklam inleds med texten på svenska ”Så påverkar reklamen dig”.  https://svenska.yle.fi/artikel/2015/05/02/sa-paverkar-reklamen-dig

Först ska eleverna arbeta individuellt eller i par och översätta texten till polska.  Efteråt kommer vi att diskutera översättningen i hela gruppen.


Vårt mål är att skapa våra egna reklamaffischer om t.ex. att vilja sälja någonting, livstill (ekologisk, vegansk, miljövänlig, hälsosam o.s.v.) eller uttrycka protest mot t.ex. krig, kränkande behandling, kvinnoförtryck o.s.v. Eleverna ska presentera sitt arbete till varandra och få/ge respons till varandra.

Innan eleverna börjar med sina affischer ska vi titta på valda reklamfilmer och analysera språket med fokus på slogan, målgruppen. slogany reklamowe dla mlodziezy

Bedömning

Du kommer att få göra arbetsuppgifterna till materialet. Du bedöms också utifrån de diskussioner vi har i klassrummet. 


Du ska kunna diskutera kring ämnen mass- och sociala medier samt reklam. Du ska presentera dina favoritmedier, förklara varför det är just dina favoriter, berätta kort om historian och syftet med mediet samt jämföra den med en annan medie. Berätta även om funktionerna som finns samt vilka för- och nackdelar som den har. 

Efter att vi har arbetat med medier kommer vi att översätta texten ”Så påverkar reklamen dig” från svenskan till polskan. Därefter kommer du att förberedda din egna reklamplakat och presentera den för klassen/ gruppen.
Ämnesövergrippande arbetet - kopplingar till läroplanen - SO

 
 • Reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 • Analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp (...) 
 • Reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.  
 • Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.
 • Möjligheter och risker förknippade med Internet och kommunikation via elektroniska medier.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  Ml  7-9
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.
  Ml  7-9
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
  Ml  7-9
 • Uttal, betoning och satsmelodi i jämförelse med svenskan samt olika talade variationer av modersmålet.
  Ml  7-9
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar. Texternas innehåll, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  Ml  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Ml  7-9
 • Översättning av och jämförelser mellan texter på modersmålet och på svenska.
  Ml  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Ml  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.
  Ml  7-9

Matriser

Ml
Utvecklingsmatris i ämnet modersmål åk 7-9

ÅK 7
ÅK 8
ÅK 9
Tala/lyssna/samtala
Förstår och använder ordspråk, idiom och formellt språk
Förstår och använder ordspråk, idiom och formellt språk
Tala/lyssna/samtala
Deltar med frågor och argument i både strukturerade och icke-strukturerade samtal. Kopplar till ämnet vad någon annan har sagt.
Utvecklar innehållet i samtalet genom att kommentera, argumentera, ställa frågor, analysera samt värdera och jämföra
Utvecklar innehållet i samtalet genom att sammanfatta, tolka, dra slutsatser samt föreslå lösningar.
Tala/lyssna/samtala
Förbereder och genomför muntliga redogörelser med en struktur och innehåll anpassat till syfte, mottagare och sammanhang.
Förbereder och genomför muntliga redogörelser med ett nyanserat ordförråd, struktur och innehåll anpassat till syfte, mottagare och sammanhang
Tala/lyssna/samtala
Lyssnar, reflekterar och samspelar – genom att argumentera, ställa frågor, analysera, värdera och jämföra.
Argumenterar, debatterar och bemöter mottagarens åsikter
Argumenterar, debatterar och bemöter mottagarens åsikter
Tala/lyssna/samtala
Använder modersmålsspråkets prosodi och korrekt uttal för att göra sig förstådd samt använder olika variationer av talat modersmål jämfört med svenska
Använder modersmålsspråkets prosodi och korrekt uttal för att göra sig förstådd samt använder olika variationer av talat modersmål jämfört med svenska
Använder modersmålsspråkets prosodi och korrekt uttal för att göra sig förstådd samt använder olika variationer av talat modersmål jämfört med svenska
Läsa
Läser skönlitteratur och sakprosatexter genom att välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Läser skönlitteratur och sakprosatexter genom att välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Läser skönlitteratur och sakprosatexter genom att välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Läsa
Tolkar texter och för resonemang om budskap i olika verk utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor.
Tolkar texter och för resonemang om budskap i olika verk utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor.
Läsa
Har förmågan att jämföra och se likheter och skillnader i ordbildningen och meningsbyggnaden mellan modersmålet och svenska.
Har förmågan att jämföra och se likheter och skillnader i ordbildningen och meningsbyggnaden mellan modersmålet och svenska.
Har förmågan att jämföra och se likheter och skillnader i ordbildningen och meningsbyggnaden mellan modersmålet och svenska.
Läsa
Använder ordböcker och andra hjälpmedel för att berika ordförståelsen
Använder ordböcker och andra hjälpmedel för att berika ordförståelsen
Använder ordböcker och andra hjälpmedel för att berika ordförståelsen
Läsa
Bygger sina slutsatser på såväl tidigare kunskaper och erfarenheter som på given eller underförstådd information i texten
Bygger sina slutsatser på såväl tidigare kunskaper och erfarenheter som på given eller underförstådd information i texten
Bygger sina slutsatser på såväl tidigare kunskaper och erfarenheter som på given eller underförstådd information i texten
Skriva
Skriver olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag
Skriver olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag
Skriver olika slags texter med språklig variation, textbindning samt anpassning till text typ, språkliga normer och strukturer
Skriva
Skriver sammanställningar som innehåller beskrivningar och förklaringar, samt uppsatser och recensioner som har ett fungerande kunskapsrelaterat språk, struktur och citat
Skriver uppsatser, recension, beskrivande/förklarande/ instruerande och argumenterande texter som har ett ämnesrelaterat språk, struktur. citat och källhänvisningar .
Skriver uppsatser, recension, beskrivande/förklarande/ instruerande och argumenterande texter som har ett ämnesrelaterat språk, struktur. citat och källhänvisningar .
Skriva
Varierar språket med hjälp av t.ex. avgränsade satskonstruktioner, synonymer, antonymer, homonymer osv.
Varierar språket med hjälp av t.ex. relativt varierande satskonstruktioner, synonymer, antonymer, homonymer osv.
Varierar språket och gör det mer nyanserat med hjälp av varierande satskonstruktioner, synonymer, antonymer, homonymer, eufemismer osv.
Skriva
Använder fungerande konstruktioner av fraser och uttryck
Använder fungerande konstruktion eller i stort sett korrekta konstruktioner av både enkla och mer komplicerade fraser och uttryck
Använder väl fungerande konstruktion av fraser och uttryck även i långa, ovanliga, mer komplexa och skriftspråkliga konstruktioner
Skriva
Jämför och översätter ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska .
Jämför och översätter ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska .
Jämför och översätter ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska .
Skriva
Söker, väljer ut och sammanställer information från ett urval av källor och för resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Berättande texter och sakprosatexter
Sammanfattar muntligt lästa texter från olika genrer.
Sammanfattar muntligt lästa texter från olika genrer samt reflektera över kulturella och historiska sammanhang.
Sammanfattar muntligt lästa texter från olika genrer samt reflektera över kulturella och historiska sammanhang.
Berättande texter och sakprosatexter
Förstår olika slags texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor
Förstår olika slags texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor
Förstår olika slags texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor
Berättande texter och sakprosatexter
Resonerar kring berättande texters språkliga drag och typiska uppbyggnad samt budskap (som kan läsas mellan raderna)
Resonerar kring berättande texters språkliga drag och typiska uppbyggnad samt budskap (som kan läsas mellan raderna)
Resonerar kring berättande texters språkliga drag och typiska uppbyggnad samt budskap (som kan läsas mellan raderna)
Berättande texter och sakprosatexter
Resonerar kring berättarperspektiv, miljö och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
Resonerar kring berättarperspektiv, miljö och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
Resonerar kring berättarperspektiv, miljö och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
Språkbruk
Använder nyanserade ord och begrepp för att utrycka känslor, kunskaper och åsikter.
Använder nyanserade ord och begrepp för att utrycka känslor, kunskaper och åsikter.
Använder nyanserade ord och begrepp för att utrycka känslor, kunskaper och åsikter.
Språkbruk
Översätter och jämför texter på modersmålet och svenska.
Översätter och jämför texter på modersmålet och svenska.
Översätter och jämför texter på modersmålet och svenska.
Språkbruk
Använder ord- och begreppsnyanser och värdeladdningar samt bildspråk och idiomatiska uttryck
Använder ord- och begreppsnyanser och värdeladdningar samt bildspråk och idiomatiska uttryck
Använder ord- och begreppsnyanser och värdeladdningar samt bildspråk och idiomatiska uttryck
Språkbruk
Kan skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
Kan skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
Kan skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
Kultur och samhälle
Resonerar kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas och jämför med förhållanden i Sverige
Resonerar kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas och jämför med förhållanden i Sverige
Resonerar kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas och jämför med förhållanden i Sverige
Kultur och samhälle
Visar och är medveten om sitt kulturarv och kan jämföra det med svenska förhållanden t.ex. viktiga historiska händelser, konst, musik, traditioner och samhällsliv.
Visar och är medveten om sitt kulturarv och kan jämföra det med svenska förhållanden t.ex. viktiga historiska händelser, konst, musik, traditioner och samhällsliv.
Visar och är medveten om sitt kulturarv och kan jämföra det med svenska förhållanden t.ex. viktiga historiska händelser, konst, musik, traditioner och samhällsliv.
Kultur och samhälle
Jämför barns och ungdomars vardagsliv i områden där modersmålet talas med vardagslivet i Sverige.
Jämför barns och ungdomars vardagsliv i områden där modersmålet talas med vardagslivet i Sverige.
Jämför barns och ungdomars vardagsliv i områden där modersmålet talas med vardagslivet. Bygger resonemang på fakta, erfarenheter samt åsikter.