Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litteraturhistoria 7b 2021

Skapad 2021-04-10 21:57 i Förslövs skola F-9 Båstad
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Många av dagens böcker och filmer har sitt ursprung från idéer som framförts för väldigt länge sedan.

Innehåll

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Vi tränar på att återge och tolka handlingen.

Vi tränar oss på läsförståelse.

Vi läser olika delar ur klassiska verk och diskuterar den tid och det samhälle texterna uppstod kring för att träna på att föra resonemang kring tidens och samhällets påverkan på texter.

Vi sammanställer information om hur författare, tiden och samhället  har påverkat textens innehåll.  

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

Utifrån skönlitterära texter (text= även film) visar du att du förstår. Det här gör du genom att sammanfatta och återge lästa texter, jämföra med andra texter samt resonera om textens innehåll och budskap.

Utifrån sakprosatexter (källor i form av böcker och internet) visar du att du kan urskilja och sammanställa information.

I en faktatext med inslag av resonemang ger du exempel och drar slutsatser kring hur den tid och det samhälle som författaren till verket levde i har påverkat innehållet. Du ger även exempel och drar slutsatser kring hur författarens liv har påverkat texten han eller hon har skrivit.

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

-Din förmåga att läsa, förstå och tolka skönlitterära texter från en annan tid.

-Din förmåga att resonera och dra slutsatser kring hur en tid, ett samhällle och en författare har påverkat ett skönlitterärt verk. 

-Din förmåga att läsa sakprosatexter genom att använda källor i form av böcker och internet, urskilja viktig information och sammanställa den.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Kombinationer av olika texttyper till nya texter, till exempel informerande texter med inslag av argumentation.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Läsa - sammanfatta, jämföra och tolka

Läsa, förstå och tolka

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Hur du visar din förståelse genom att sammanfatta texters innehåll
Du förstår en del viktiga delar men har svårt att förstå textens helhet. Du visar inte helt din förståelse i dina sammanfattningar.
Du förstår en del viktiga delar och även viktiga detaljer med visst stöd. Du visar din förståelse genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll.
Du förstår de viktigaste delarna och helhet av textens innehåll mestadels självständigt. Du visar din förståelse genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll.
Du förstår viktiga delar och helhet av textens innehåll självständigt och självklart. Du visar din förståelse genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll.
Jämföra med andra texter
Du jämför med en annan text genom att tala om enstaka skillnader och likheter. Du underbygger dina påståenden genom att ge något exempel utifrån det du läser i texten.
Du jämför med andra texter genom att tala om några skillnader och likheter. Du försöker att motivera och underbygga genom att ge några exempel även utifrån det som du tolkar i texten.
Du jämför med andra texter genom att tala om flera skillnader och likheter. Du motiverar och underbygger genom att ge träffande exempel utifrån din tolkning av texten och dess tomrum.
Resonera om budskap utifrån egna erfarenheter, livsfrågor och omvärldsfrågor
Du har svårt att se textens budskap utifrån din förståelse. Du beskriver någon tanke men denna stannar endast vid ett påstående. Du gör kopplingar till dina egna erfarenheter men kopplingarna är inte utifrån textens budskap.
Du kan hitta enkla budskap. Du beskriver din tanke kring budskapet och resonerar genom att ge något exempel, visa på fördelar och nackdelar samt koppla till dina egna erfarenheter och kunskaper om omvärlden på ett enkelt sätt.
Du kan hitta budskap som går att läsa mellan raderna. Du beskriver dina tankar kring budskapet och resonerar utvecklat genom att ge några exempel, problematisera och se texten ur olika perspektiv. Du kan också göra kopplingar mellan texten och främst dina egna erfarenheter men också med din kunskap om omvärlden.
Du kan hitta budskap som är dolda. Du beskriver dina tankar kring budskapet och resonerar välutvecklat genom att ge flera träffande exempel och problematisera så att resonemanget fördjupas. Du kan göra både personliga och allmänna kopplingar mellan texten och omvärlden

Sv SvA
Resonera om hur en tid har påverkat ett verk

1
2
3
Författare och verk
Du kan föra enkla resonemang om verket med koppling till dess upphovsman. Du ger enstaka exempel på hur författaren har påverkat sitt verk. Du underbygger dina påståenden genom att ge något exempel utifrån det du har läst i faktatexter.
Du kan föra utvecklade resonemang om verket med koppling till dess upphovsman. Du ger några exempel på hur författaren har påverkat sin text. Du försöker att motivera och underbygga genom att ge några exempel ur faktatexter men även utifrån det som du tolkar i verket.
Du kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med koppling till dess upphovsman. Du ger flera exempel på hur författaren har påverkat sin text. Du motiverar och underbygger genom att ge exempel utifrån din tolkning av verket. Du ger olika perspektiv (nyanser) i dina exempel.
Tidens och samhällets påverkan på verket
Du kan dra slutsatser om hur verket har påverkats av det kulturella och historiska sammanhang det tillkommit i. Du ger enstaka exempel på hur tid och samhälle har påverkat verket. Du underbygger dina påståenden genom att ge något exempel utifrån det du har läst i faktatexter.
Du kan dra relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det kulturella och historiska sammanhang det tillkommit i. Du ger några exempel på hur tid och samhälle har påverkat verket. Du försöker att motivera och underbygga genom att ge några exempel ur faktatexter men även utifrån det som du tolkar i verket.
Du kan dra väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det kulturella och historiska sammanhang det tillkommit i. Du ger flera exempel på hur tid och samhälle har påverkat verket. Du motiverar och underbygger genom att ge exempel utifrån din tolkning av verket. Du ger olika perspektiv (nyanser) i dina exempel.

Sv SvA
Informationssökning och sammanställning ht 2016

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Förmågan att söka och välja ut information från ett avgränsat urval av källor.
Du behöver utveckla din förmåga att söka och välja ut information från ett avgränsat urval av källor.
Du kan söka och välja ut information från ett avgränsat urval av källor.
Du kan söka och välja ut information från ett relativt varierat urval av källor.
Du kan söka och välja ut information från ett varierat urval av källor.
Förmågan att sammanställa information från ett avgränsat urval av källor.
Du behöver utveckla din förmåga att sammanställa information från ett avgränsat urval av källor. Sammanställningen är rörig.
Du kan sammanställa information från ett avgränsat urval av källor med enkla beskrivningar och förklaringar. Sammanställningen har en enkel struktur.
Du kan sammanställa information från ett avgränsat urval av källor med utvecklade beskrivningar och förklaringar. Sammanställningen har en god struktur med hjälp av t ex styckeindelning och bindeord.
Du kan sammanställa information från ett varierat urval av källor med välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar. Sammanställningen har en mycket god struktur med genomtänkt styckeindelning och väl valda bindeord.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: