👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden åk 4

Skapad 2021-04-11 12:55 i Norrtullskolan åk F-6 Söderhamn
Medeltiden - livet i Norden. Från Svea Rikes grundande och Nordens kristnande till Vasatidens början.
Grundskola 4 Historia
I Norden börjar medeltiden i och med kristnandet runt år 1050. Det är tiden efter det, fram till det att Gustav Vasa blir kung över Sverige år 1523, som vi ska arbeta med i detta tema. De allra flesta människor var fortfarande bönder. Men där fanns också kungar, drottningar, munkar, präster, riddare, adelsmän och borgare. Kristendomens införande kom att ändra människors liv. Kyrkor, kloster, slott och borgar började byggas och städer växa fram i riket Sverige. Det var en spännande, orolig och farlig tid i vår historia med många krig och sjukdomar. Vi kommer att lära oss hur människor levde på medeltiden, om sjukdomar, lag och ordning, magi och folktro, ståndssamhället, handel och om hur det var ute i världen. Vi kommer också att bekanta oss med mäktiga personer och historiska händelser. Välkomna till medeltiden!

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande. Genom undervisningen i ämnet historia ska; 

 • du utveckla kunskaper om att det som hände förr i tiden påverkat det som händer i vår tid och också påverkar det vi tror kommer att hända i framtiden.
 • du också utveckla kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar förr och nu. Det ger dig en förståelse för olika levnadssätt.
 • du lära dig hur kvinnor och män genom tiderna har skapat och förändrat samhällen och kulturer.
 • du få möjlighet att uttrycka dina egna åsikter och tankar kring ämnet i tal, skrift.
 • du också få tillfälle att utveckla dina kunskaper om hur man söker och värderar information från olika källor.

 

Mål  

Du kommer bland annat få lära dig om:

 • Tidslinjen och var vi hittar medeltiden. 
 • Mellan vilka år medeltiden var.
 • Att Sverige blir ett rike och att Stockholm blir vår huvudstad.  
 • Kristendomens införande, påverkan och dess konsekvenser.
 • Kyrkans och prästernas makt och roll under medeltiden. 
 • Handel inom Sverige och med andra länder genom Hansan. 
 • Livsvillkor/levnadsförhållanden för människor under medeltiden, hur de levde och arbetade. 
 • Historiska personer: Birger Jarl, Heliga Birgitta, Magnus Ladulås, Magnus Eriksson, Drottning Margareta, Erik av Pommern, Engelbrekt Engelbrektsson m.fl.
 • Historiska händelser: Håtunaleken, Nyköpings gästabud, Kalmarunionen, Stockholms blodbad, digerdöden m.fl.
 • Historiska begrepp: ex. påve, biskop, kloster, munkar, nunnor, helgon, fyra stånden, adel, präster, borgare, köpmän, hantverkare, bönder, stormän, lagman, fridslagar, jarl, fogde, skatt, tull, tionde, socken, rike, uppror, källor m.m.
 • Arkeologiska fynd - föremål från medeltiden och vad de används till.
 • Hur städer började växa fram och hur de såg ut och fungerade.
 • Hur livet i ett kloster fungerade och vad som fanns i klostren.
 • Hur Sverige styrdes under medeltiden.
 • Lag och ordning i samhället under medeltiden.
 • Vilka länder som ingick i Kalmarunionen.
 • Hur historiska personer och händelser har fått konsekvenser för vårt nutida samhälle.
 • De fyra stånden och vad de innebar att tillhöra något av dem.
 • Skillnaden mellan de olika samhällsklasserna och se likheter och skillnader mellan att vara människa då och nu.

 

Du kommer även att få träna dina förmågor när det gäller att:

 • Resonera och reflektera om medeltiden samt jämföra med vår tid som vi lever nu.
 • Dra enkla slutsatser om exempelvis människors livsvillkor.
 • Använda historiska begrepp.
 • Använda dig av lässtrategier för att tolka en text och svara på relevanta frågor. 
 • Läsa och förstå instruktioner - givna analogt och digitalt. 
 • Muntligt återberätta/sammanfatta till den digital text. 

 

Arbetssätt

För att lära dig om medeltiden och de mål vi har med arbetsområdet så kommer du bland annat få: 

 • Delta vid gemensamma genomgångar och grupp/klassdiskussioner om medeltiden.
 • Läsa faktatexter om medeltiden.
 • Svara på frågor både muntligt och skriftligt.
 • Se faktafilmer om medeltiden och anteckna utifrån det samt samt se serien Achmed på medeltiden. 
 • Arbeta med en digital berättelse där du använder bilder, text och din röst för att berätta om medeltiden. 
 • Arbeta med Gleerups digitala texter samt ordkunskaper.
 • Genomföra egna arbeten och gruppredovisning.
 • Delta i muntliga/samarbetsövningar i par och grupp med hjälp av olika KL strukturer och plesurable learning.
 • Resonera kring historiska källor.
 • Jobba med ord och begrepp.

 

Bedömning

Du kommer att få visa dina kunskaper genom att: 

 • Delta och visa dina kunskaper om förhållanden, händelser och personer under medeltiden i genomgångar, resonemang och diskussioner. 
 • Visa hur du använder relevanta begrepp. 
 • Jämföra likheter och/eller skillnader när det till gäller samhällsförändringar och förändringar i människors levnadsvillkor förr och nu och hur det har påverkat vår tid.
 • Genomföra skriftliga och muntliga uppgifter utifrån aktuella kunskapsmål.
 • Genomföra ett avslutande prov om medeltiden.
 • Visa hur du använder källor för att komma fram till dina svar och hur du funderar kring deras trovärdighet.

Det här visar du i - diskussioner kring filmer, övningar och ett skriftligt prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  E 6

Matriser

Hi
Medeltiden

-->
-->
Kunskaper
Du kan beskriva några viktiga personer under medeltiden. Du kan även förklara vilken betydelse dessa personer fick.
Du har baskunskaper om historiska personer under medeltiden.
Du har goda kunskaper om historiska personer under medeltiden.
Du har mycket goda kunskaper om historiska personer under medeltiden.
Du kan beskriva några viktiga händelser under medeltiden.
Du har baskunskaper om historiska händelser under medeltiden.
Du har goda kunskaper om historiska händelser under medeltiden.
Du har mycket goda kunskaper om historiska händelser under medeltiden.
Du vet vad de fyra stånden är och vad som utmärkte dem och hur de levde i de olika stånden.
Du vet vad alla stånden heter och kan på ett enkelt sätt beskriva hur de levde i de olika stånden.
Du vet vad alla stånden heter och kan på ett utvecklat sätt beskriva hur de levde i de olika stånden.
Du vet vad alla stånden heter och kan på ett välutvecklat sätt beskriva hur de levde i de olika stånden.
Kyrkan och klostrens uppgifter och betydelse för människorna.
Du kan på ett enkelt sätt berätta något om kyrkans och klostrens uppgifter och betydelse för människorna
Du kan på ett utvecklat sätt berätta något om kyrkans och klostrens uppgifter och betydelse för människorna
Du kan på ett välutvecklat sätt berätta något om kyrkans och klostrens uppgifter och betydelse för människorna
Du förstår hur handeln gick till på medeltiden och med vilka Sverige handlade med och vad vi handlade med för varor.
Du kan på ett enkelt sätt berätta om handel. Du kan på ett enkelt sätt berätta om varför städer fanns nära hav och vilka varor vi handlade med.
Du kan på ett utvecklat sätt berätta om handel. Du kan på ett utvecklat sätt berätta om varför städer fanns nära hav och vilka varor vi handlade med.
Du kan på ett välutvecklat sätt berätta om handel. Du kan på ett välutvecklat sätt berätta om varför städer fanns nära hav och vilka varor vi handlade med.
Begrepp
Du har kunskaper om och kan använda dig av olika begrepp för tidsperioden.
Du kan använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Källor
Du kan ge exempel på och använda dig av olika källor. Du kan tolka och visa på spår från medeltiden i vår tid samt föra enkla resonemang om likheter och skillnader.
Du kan ge exempel på någon källa. Du kan tolka och visa på spår av medeltiden i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar.
Du kan ge exempel på några olika källor. Du kan tolka och visa på spår av medeltiden i vår tid och föra utvecklade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar.
Du kan ge exempel på och använda dig att ett flertal källor. Du kan tolka och visa på spår av medeltiden i vår tid och föra välutvecklade och nyanserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar.