👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sannolikhet och statistik kapitel 5 årskurs 8

Skapad 2021-04-11 13:36 i Berzeliusskolan Linköping
Grundskola 7 – 9 Matematik
Vad är möjligt och vad är inte möjligt? Kommer tåget fram i tid? Blir det regn i morgon? Vi bedömer ständigt risker eller chanser för att olika händelser ska inträffa. På finansmarknaden sker bedömningar om värdet av en aktie kommer att gå upp eller ner. Försäkringsbolagen bedömer olycks- och skaderisker utifrån statistik för att kunna sätta rätt pris på försäkringar. I det här kapitlet får du lära dig om hur sannolikhetsläran kan användas för att matematiskt beskriva och bedöma risker och chanser. Du får också lära dig mer om diagram och hur man kan beskriva statistik med hjälp av spridningsmått.

Innehåll

Samband och förändring

När: VT 2021, v. 17-23                                                                                                                                

Arbetsområdets innehåll 

 • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. 
 • Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
 • Likformig sannolikhet och metoder för att beräkna sannolikheten i vardagliga situationer.
 • Hur kombinatoriska principer kan användas i enkla vardagliga och matematiska problem.
 • Bedömningar av risker och chanser utifrån datorsimuleringar och statistiskt material.

Studiematerial    

 • Prio s. 170-223
 • Nivå 1: behandlar grunderna inom bråk och procent 
  Nivå 2: behandlar målen för kunskapsmål E och till viss del C. 
  Nivå 3: innehåller mer utmanande uppgifter med högre svårighetsgrad. 
 • Arbetsbok Prio s. 91-108
 • Genomgångar 
 • NOMP
 • Annat utdelat material 
 • NE, digitalt läromedel
 • Material som tillhandahålls via Google Classroom.
 • Övningsmaterial
 • Mini-whiteboard
 • Filmer
 • Aktiviteter, kahoot, quizlet, m.m.
 • Kan du?

Arbetssätt

 • Du ska välja din ambitionsnivå och kunna redogöra för de kriterier som finns bifogade.

 • Du ska vara närvarande och anteckna/lyssna/diskutera på genomgångar.

 • Planera arbetet med din lärare.

 • Vara aktiv vid problemlösningar och diskussioner.

 • EPA

 • Gruppuppgifter

 • Enskilda övningsuppgifter

 • Digitala hjälpmedel    

Bedömning

 • Formativ bedömning under arbetets gång:

 • Du visar dina kunskaper kontinuerligt både muntligt och skriftligt till exempel genom diskussioner både i helklass och i mindre grupper

 • Skriftlig bedömning, kan exempelvis vara exitpass, läxförhör, Kan du? begreppstest, kapitelprov, bedömningsuppgift, diamantdiagnoser.

 • Summativ bedömning: vi avslutar med en inlämningsuppgift

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hur kombinatoriska principer kan användas i enkla vardagliga och matematiska problem.
  Ma  7-9
 • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
  Ma  7-9
 • Bedömningar av risker och chanser utifrån datorsimuleringar och statistiskt material.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Bedömningsuppgift, Prio 8 kapitel 5

Bedömningsuppgift

E
C
A
Begrepp
Kunskap om begrepp och samband mellan begreppen.
Metod
Val av metod och hur väl metoderna genomförs.
Eleven använder en i huvudsak fungerande metod för att bestämma antalet möjliga kombinationer i någon del av uppgiften. Eleven bestämmer t.ex. det totala antalet kombinationer med två olika pålägg, utan att ta hänsyn till att ordningen på valen inte spelar någon roll.
Eleven använder en ändamålsenlig metod för att välja ut två av tio pålägg och inser att ordningen inte spelar någon roll.
Eleven använder ändamålsenliga och effektiva metoder för att bestämma antalet möjliga kombinationer i samtliga delar av uppgiften. Eleven använder t.ex. multiplikationsprincipen eller formler.
Problem
Hur väl problemet tolkas och löses, Val av strategi. Hur väl eleven tolkar resultat och drar slutsatser.
Eleven väljer en i huvudsak fungerande strategi med viss anpassning till problemet. T.ex. genom att eleven kan bestämma antalet kombinationer i någon del med hjälp av bilder eller uppräkning.
Eleven väljer en relativt väl fungerande strategi med förhållandevis god anpassning till problemet. Eleven väljer en strategi som fungerar till flera deluppgifter.
Eleven väljer en väl fungerande strategi med god anpassning till problemet. Eleven använder multiplikationsprincipen eller formler och dra en slutsats om antalet sätt att välja ur 2 av n stycken pålägg.
Resonemang
Föra ett resonemang, kvalitet på slutsatser och analyser
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang genom att med ord enkelt beskriva hur man kan bestämma antalet kombinationer.
Eleven för ett utvecklat och relativt väl underbyggt resonemang kring hur man kan bestämma antalet kombinationer.
Eleven för ett välutvecklat och väl underbyggt resonemang med ord och formel kring hur man kan bestämma antalet möjliga kombinationer.
Kommunikation
Kvalitet på redovisning både muntligt och skriftligt, användning av matematiska uttrycksformer
Elevens redovisningar omfattar endast delar av uppgiften, men är möjliga att förstå och går delvis att följa.
Elevens redovisningar omfattar större delen av uppgiften och är lätta att förstå och följa. Det matematiska språket är godtagbart.
Elevens redovisningar är strukturerade och tydliga med ett korrekt och lämpligt matematiska språk och omfattar alla uppgifter.

Ma
Bedömningsmatris vid muntligt genomförande

Bedömningsuppgift

E
C
A
Problemlösning
I vilken grad eleven tolkar resultat och drar slutsatser. Kvaliteten på de metoder och strategier som eleven använder.
Eleven väljer en i huvudsak fungerande strategi med viss anpassning till problemet.
Eleven väljer en relativt väl fungerande strategi med förhållandevis god anpassning till problemet.
Eleven väljer en väl fungerande strategi med god anpassning till problemet
Begrepp
I vilken grad eleven visar kunskap om matematiska begrepp och samband mellan begreppen.
Eleven hanterar några begrepp som är kopplade till uppgiften och kan dra någon slutsats och använder sig av någon metod.
Eleven hanterar de flesta begrepp som är kopplade till uppgiften med relativ säkerhet och kan dra någon slutsatser och använder sig av metoder som är relevanta för uppgiften.
Eleven hanterar samtliga begrepp som är kopplade till uppgiften med säkerhet och drar korrekta slutsatser oh använder ändamålsenliga och effektiva metoder.
Resonemang
Kvaliteten på elevens analyser, slutsatser och reflektioner samt andra former av matematiska resonemang.
För ett enkelt resonemang om hur begreppen relaterar till varandra.
Motiverar med relativt väl underbyggda resonemang hur begreppen relaterar till varandra.
För genomgående väl underbyggda resonemang som visar förståelse för hur begreppen relaterar till varandra.
Resonemang
I vilken grad eleven följer, framför och bemöter matematiska resonemang.
Eleven bidrar med någon fråga eller kommentar som till viss del för resonemanget framåt vid andra elevers redovisningar eller i diskussionen.
Eleven bidrar med idéer och förklaringar som för resonemanget framåt vid andras elevers redovisningar eller i diskussionen.
Eleven tar det av andras argument och vidareutvecklar och fördjupar sina egna och andras resonemang.
Kommunikation
Kvalitet på elevens redovisning. Hur väl eleverna använder matematiska uttrycksformer (språk och representation)
Eleven uttrycker sig enkelt och tankegången är möjlig att följa.
Eleven uttrycker sig tydligt med ett lämpligt matematiskt språk.
Eleven uttrycket sig med säkerhet och använder ett relevant och korrekt matematiskt språk.