👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

VT21 Efterkrigstiden

Skapad 2021-04-11 16:39 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Ett arbete om tiden efter världskrigen
Grundskola 9 Historia Svenska
Det avslutande området i historia kommer att handla om tiden efter världskrigen.

Innehåll

Efterkrigstiden

Under kommande period kommer vi att arbeta med tiden efter de båda världskrigen, som framför allt präglades av kalla kriget, kapprustning och spänning, men också av koloniernas frigörelse, ökade medborgarrättigheter och en utveckling av levnadsstandard och hälsa.

Målet med undervisningen:

Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande. 

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om historiska förhållanden, historiska begrepp och metoder och om hur historia kan användas för olika syften. 

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig en historisk referensram och en fördjupad förståelse för nutiden.  

Undervisningens innehåll

Utifrån kursplanen i historia kommer vi att arbeta med:

  • Kalla krigets konflikter, Sovjetunionens sönderfall och nya maktförhållanden i världen.

  • FN, nordiskt samarbete och framväxten av Europeiska unionen (EU).

  • Aktuella konflikter i världen och historiska perspektiv på dessa.

Utifrån kursplanen i svenska kommer vi att arbeta med:

  • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Hur?

Under första delen kommer ni att få ta del av föreläsningar och filmer kring efterkrigstiden.

Under andra delen kommer ni att välja en fördjupning av ett område som haft en historisk betydelse, en händelse som inträffat efter världskrigen. Som hjälp kommer ni att få en punktlista med förslag på fördjupningsområden.

Examinationen kommer att ske muntligt, antingen genom att ni redovisar inför klassen med hjälp av ett bildspel ELLER att ni gör en inspelning av er presentation, antingen via ScreenCastify eller genom att ni helt enkelt spelar in er redovisning. Tänk på att vid inspelningen ska man "se ert ansikte".

Kunskapskrav

Bedömning sker i bedömningsmatris "Efterkrigstiden"

Matriser

Hi Sv
Efterkrigstiden

Förnivå
E
C
A
Historia - Efterkrigstiden
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar,.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar,.
Historia - Efterkrigstiden
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor.
Svenska - Efterkrigstiden
Eleven kan genomföra muntliga eller skriftliga redogörelser
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga eller skriftliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga eller skriftliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga eller skriftliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.