👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hallon Gul - Matematik

Skapad 2021-04-12 09:31 i Skederids förskola Norrtälje
Förskola
I vips vid bäcken kommer vi in på många matematiska begrepp som vi gärna vill fördjupa oss i.

Innehåll

 

1. MÅLOMRÅDE

 

Generativ fråga: Vad är tid? 

 

Syfte: Syftet är att gruppen med hjälp av matematik ska kunna resonera kring begrepp som belyser mängd, vikt, längd m.m. Samt få möjlighet att lära sig nya matematiska begrepp.

 

Mål ur Lpfö 18: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta, 

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

 

Barnens intressen, initiativ, behov, förståelse och förmågor: Barnen i gruppen älskar att leka kurragömma, de pratar om hur gamla de är, vem som är störst och vem som kommer först. Vi vet att barnen uppmärksammar skillnader. De blir äldre, längre m.m. men de kan inte riktigt precisera de abstrakta begreppen. Dessa behöver illustreras och undersökas.

 

Begrepp: Para ihop, mönster, avstånd, läge, riktning, geometriska former, sortera, vikt, längd, antal, kategorisera, jämföra, siffror, räkna m.m.

 

Arbetslagets förhållningssätt: Vi ska vara närvarande pedagoger som aktivt ska reflektera över vårt förhållningssätt. Vi skall ta tillvara på våra beprövade erfarenheter och reflektera tillsammans. Vi utgår från att barnen är kompetenta människor och kommer att diskutera och reflektera med hjälp av ett nyanserat språk. Vi kommer att stötta barnen och uppmuntra till utforskande enligt scaffolding-teorin.

 

Vetenskaplig grund: Vägledande samspel, bornholmsmodellen, läroplanen och våra andra styrdokument.

 

 

2. UTVÄRDERING

 

Kriterier: Se matrisen.

 

Utvärderingssätt: Vi kommer att använda oss av matrisen här nedan då vi utvärderar i arbetslaget på reflektion, samt att vi utgår från reflektionsfrågorna, vi utvärderar även med barnen i samlingen.  Föräldrarna blir delaktiga genom veckobrev och daglig kontakt med pedagoger.

 

3. AKTIVITETSPLAN

 

Aktiviteter: Vi tittar vidare på klockor. Vad är en klocka? Varför har vi dem?

Formativ uppföljning: I diskussioner med barnen ser vi vad de är intresserade av, vilka behov de har och hur vi går vidare.

 

Lärmiljö: Vi vill ha en tillgänglig miljö där vi väver ihop temat med det vi gör i vardagen. Vi skapar en miljö där barnen kan leka berättelsen och använda sina nya kunskaper. Vi jobbar både med gruppen och med individen när vi utforskar matematiken tillsammans.

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18

Matriser

Matematik

Visar intesse
Visar viss förståelse
Visar förståelse
Visar förmåga
Taluppfattning
 • Lpfö 18
Ramsräknar till 5 Känner igen om det är fler, färre, lika många, i mängd upp till 4 Uppskattar större/mindre Parar ihop två saker från olika mängd Känner igen siffrorna 1-5
Rams räknar till 20 Rams räknar nedåt till 5 Delar mäng i lika delar Pek räknar upp till 10 Bedömer fler/färre/lika många upp till 10 Fortsätter räknandet från 3 Parar samman siffra och antal upp till 5 Adderar upp till 5 Subtraherar upp till 5 Känner igen mönster Känner igen siffrorna 1-10
Rams räknar till 30 Rams räknar nedåt från 10 Uppskattar antal i mindre mängd utan att pek räkna Skiljer mellan antlal, storlek, och läge(fem myror..) Fortsätter räknandet från 9 Väljer rätt siffra från 10 Skriver 1-9 Adderar upp till 10 Subtraherar upp till 10 Kommunicerar och resonerar om mönster Känner igen och kan benämna 1-20
Rams räknar över 50 Räknar nedåt från 20 Uppskattar tal upp till 11 Parar samman antal-siffra upp till 100 Skriver siffror 1-30 Adderar tal som 13+3 Subtraherar tal som 14-2
Problemlösning och matematikglädje
 • Lpfö 18
 • Lpfö 18
Använder spontant tal i lekar Tolkar tecken och symboler Löser enkla vardagsnära problem med hjälp av andra och /eller material Sorterar på uppmaning och ibland spontant saker utifrån läge, storlek och antal
Använder matematiska metoder. Använder vissa begrepp som större, mindre, lika många, lägesbegrepp och antal i lekar Bidrar med ideér vid gemensamma problemlösningar Bidrar med ideér vid konstruktion av matematiksagor Kan med hjälp använda läges- sorterings-, antalsbegrepp Bedömer tillsammans med andra rimligheten på enklare problem
Använder sig spontant och tillsammans med andra av matematik i vardagen exempelvis i lek För i dialog med andra enkla matematiska resonemang om problem och problemlösning Konstruerar egna enklare matematiksagor Använder vissa läges-, storleks-, antalsbegrepp Bedömer i dialog rimligheten i lösningar på enklare problem
Använder sig på egen hand av matematik i vardagen och i lekar För enkla matematiska resonemang om problem och problemlösning Konstruerar egna matematiksagor Använder på egen hand läges-, storleks-, antalsbegrepp Bedömer på egen hand rimligheten i lösningar på enklare problem