👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

I krigets skugga sv/so vt 2021

Skapad 2021-04-12 15:43 i Förslövs skola F-9 Båstad
När du använder denna mall, gör så här: Ta en kopia på mallen. Döp till arbetsområdets namn Koppla till rätt ämnen i Lgr11 Välj vilka årskurser den ska användas för. Spara utkast. Börja skriva. Publicera när du är klar.
Grundskola 9 Svenska SO (år 1-3) Svenska som andraspråk
"Som en klagosång ljöd sirenens ljud, här kom det krig vi hade väntat på." Så inleds texten "Flykten från Sverige". Texten utspelar sig i Sverige och är en framtidstext som handlar om hur en svensk familj tvingas fly undan krig och hamnar i samma situation som flera tusentals människor befinner sig i runtom i vår värld idag. Texten är utgångspunkten för vårt arbetsområde "I krigets skugga" där vi bland annat i samarbete mellan svenska och SO läser, skriver och samtalar om konflikter och brott mot mänskligheten i vår värld nu och då.

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

Ämnet svenska

 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

Ämnet historia/samhällskunskap 

 • kunna resonera och se orsak/konsekvens av människors levnadsvillkor och handlingar under förintelsen (hi)
 • kunna förklara hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i (hi)
 • kunna redogöra för de mänskliga rättigheterna och ge exempel på hur de kränks under förintelsen (sh)
 • kunna redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter (sh)

 

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

Ämnet svenska

 • Du visar att du kan läsa och förstå skönlitteratur och sakprosa, en egenvald skönlitterär bok som utspelar sig under andra världskriget samt andra kortare texter / reportage och filmer som vi läser gemensamt inom arbetsområdet .
 • Du visar att du kan läsa och analysera  de olika texterna  genom att jämföra texter med varandra, resonera kring och tolka  handling och budskap. Du resonerar med koppling till egna erfarenheter och till din kunskap om omvärlden. Det här visar du i en muntlig redovisning kring din skönlitterära bok samt i diskussioner under lektioner.
 • Du visar att du kan formulera dig i tal genom att förbereda och framföra en presentation med hjälp av google presenation eller key note  där du sammanfattar och analyserar din skönlitterära bok.
 • Du visar att du kan skriva olika typer av texter med anpassning till syfte och mottagare samt med anpassning till språkliga normer.
 • Du visar att du kan levandegöra  en  texts budskap genom att skapa och musiksätta en dikt inom  temat hemland. 

Ämnet historia/samhällskunskap 

 • I din muntliga presentation resonerar du om människors levnadsvillkor under Förintelsen (hi)
 • Du visar också hur levnadsvillkoren för karaktärerna i din valda bok är samt hur deras värderingar påverkas av den tid de lever i (hi)
 • I din presentation kopplar du bok med de faktakunskaper du har och redogör för hur de mänskliga rättigheterna kränks under förintelsen (sh) 
 • I uppgifter/diskussioner om de nationella minoriteterna för du resonemang om deras särställning och rättigheter (sh) 

 

 

 

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Ämnet svenska:

Vi läser sakprosatexter, låttexter och vi ser filmklipp med koppling till temat i krigets skugga.

Vi ser filmen Boktjuven och vi läser olika skönlitterära titlar som utspelar sig under andra världskriget.

Vi diskuterar och resonerar i samtal och i skrift kring  texternas innehåll, uppbyggnad och budskap.

Vi skriver dikter som skickas in till en dikttävling inför nationaldagsfirandet i kommunen. 

Vi förbereder och framför en muntlig presentation i google presentation eller key note om en skönlitterär bok med koppling till Förintelsen .

 

Ämnet historia/samhällskunskap:

Vi läser olika faktatexter och ser filmklipp/filmer kopplade till förintelsen. 

Vi går igenom de mänskliga rättigheterna och hur de kränkts och främjats 

Vi går igenom de nationella minoriteternas särställning och rättigheter

Vi diskuterar och resonerar olika frågor som kan knytas till världskrigens tid. 

 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

Ämnet svenska: (alla förmågorna bedöms i kunskapskraven)

-Förmågan att läsa, förstå och analysera texter av olika slag.

-Förmåga att förbereda och framföra en muntlig presentation i google presentation eller key note.

-Förmågan att skriva olika typer av texter.

-Förmågan att levandegöra en texts budskap med estetiska uttryckssätt (musik).

 

Ämnet historia/samhällskunskap

Förmågan att resonera och se orsak/konsekvens av människor levnadsvillkor och handlingar under förintelsen (hi)

Förmågan att förklara hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid den lever i (hi)

Förmågan att kunna redogöra för de mänskliga rättigheterna (sh) 

Förmågan att kunna redogöra för de nationella minoriteterna (sh) 

 

 

Matriser

Sv SO SvA
Kunskapskraven svenska - I krigets skugga vt 2021

Kunskapskraven i arbetsområdet

Insats krävs
E
C
A
Hur du visar din förståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Analysera och resonera om innehållet i texterna
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk
Skriva olika typer av texter
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Levandegöra med estetiska uttryckssätt
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Muntliga framställning
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang
Eleven kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.