👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Babblarna

Skapad 2021-04-14 18:57 i Vildandens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Under några månaders tid har vi på Sköldpaddan jobbat utifrån 6 läroplansmål. Dessa är utvalda utifrån babblarnas karaktärsdrag och egenskaper. Vi har varje vecka haft en ny babblare som ger ett nytt uppdrag.

Innehåll

Babba symboliserar språkkunnighet

Utifrån figuren Babba:s personlighet och egenskaper gjordes folksagan "Vanten" om till en berättelse, som istället handlar om babblarna och inte djuren som saga handlar om ursprungligen. Där man i början får följa Babbas upptäckt av vanten och alla babblarna som flyttar in en efter en tills vanten spricker. Sagan är gjord för att fånga barnens intresse och öppna upp för möjliga diskussioner samt för barnen att själv bilda sin egen uppfattning med egna ord. Efter uppläsningen av sagan har vi pratat om vad de olika babblarna heter och vilka olika budskap de vill förmedla samt vad de är för olika färger.

Koppling till Lpfö 18: ”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa, • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften, • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap”

Bibbi symboliserar matematik och problemlösning

Utifrån figuren Bibbi:s personlighet och egenskaper gjordes en labyrint där barnen fick hjälpa Bibbi att leta upp sina hörlurar. Här fick barnen öva på att rita streck och följa linjer. Vi gjorde också ett pussel som föreställde babblarna. Pusslet var i nio bitar med siffror på baksidan. Vi började med att räkna alla bitar för att sedan tillsammans lägga ihop  till sin helhet. Syftet med dessa klurigheter var att på ett roligt och pedagogiskt sätt få in matematik, det vill säga att räkna och introduktion av olika tal.

Koppling till Lpfö 18: ”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar, • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta, • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp

Bobbo symboliserar motorik och rörelse

Utifrån figuren Bobbo:s personlighet och egenskaper gjordes ett rörelseprogram. Där babblarna presenterar olika övningar för att röra sin kropp. Programmet ger barnen möjlighet att prova att räkna, träna sin motorik samt möjligheten till att lära sig följa instruktioner. Instruktioner finns på bilder där det tydligt står vad som förväntas, tillsammans med barnen tittar vi på bilderna och följer med. På dessa benämns former som cirkel och kvadrat, höger och vänster samt en uppmaning till att räkna till tio. Vi gjorde dessa för att utmana barnen att testa och höra något nytt. Vi gör ett rörelseprogram varje vecka för att visa för barnen vikten av att ta hand om sig och må bra genom rörelse.

Koppling till Lpfö 18: ”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande

Dadda symboliserar naturvetenskap

Utifrån figuren Dadda:s personlighet och egenskaper härmade vi djur. Under samlingarna fick barnen välja djur från vår sagopåse. Vi sjöng tillhörande sång och pratade om hur de djuret lät. Vi valde sedan ut två djur, vilket var en katt och en björn. Dessa gömde vi ute på vår gård som barnen gemensamt fick leta efter samt inomhus. Dadda var med när vi var ute på promenad och gav barnen i uppdrag att plocka blommor. 

Koppling till Lpfö 18: ”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra, • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling, • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen, • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik”

Diddi symboliserar kreativitet och skapande

Utifrån figuren Diddi:s personlighet och egenskaper gjorde vi rosa lera. Vi delade upp barnen i mindre grupper och skapade olika figurer och former av lera. Vi pratade om vilka olika färger formerna var och vad de föreställde. Här jobbade vi med att öka barnets kreativitet och få dem att skapa med ett material som de kanske inte brukar använda. De fick använda sin fantasi och öva sin finmotorik.

Koppling till Lpfö 18: ”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära, • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans"

Doddo symboliserar social kompetens

Utifrån figuren Doddo:s personlighet och egenskaper använde vi musikinstrument och sjöng. Barnen fick turas om att använda de olika instrumenten som är maracas av olika slag och en xylofon. Syftet var att spela tillsammans för att skapa en gemenskap genom musiken och lyssna på varandra. Under samlingen denna vecka låg fokuset på att spela på en trumma. Vi satt i en ring och alla barn som ville spela fick prova när vi andra sjöng. 

Koppling till Lpfö 18: ”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler, • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar"