👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer och värden: Samspel, turtagning och ömsesidighet

Skapad 2021-04-16 07:17 i Brukets fsk Sandviken
Förskola
Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Miljön ska vara tillgänglig för alla barn och inspirera dem att samspela och att utforska omvärlden samt stödja barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation. Utbildningen i förskolan ska planeras och genomföras på ett sådant sätt så att den främjar barnens utveckling, hälsa och välbefinnande. Förskollärare har därmed ett särskilt ansvar i utbildningen som arbetslaget genomför gemensamt. I undervisningen medverkar även andra i arbetslaget, t.ex. barnskötare, till att främja barns utveckling och lärande.

Innehåll

Var är vi?

Nulägesbeskrivning

Barngruppen på avdelningen Bamse & Lille-skutt består av 17 barn i åldrarna 1-3 år. Barnen är i olika åldrar och har varierande språkkunskaper samt olika modersmål. I starten av HT-2020 skolade vi in 12 nya barn vilket resulterade i en helt ny barngrupp. Vi upplevde nya som gamla barn otrygga med oerhört olika behov. Nu under VT-2021 är barngruppen tryggare men det olika behoven består. På grund av de varierande behoven utgörs samspelsklimatet i barngruppen av konflikter. Att finna lekkoder och lekregler så som samspel, turtagning och ömsesidighet är målet. Även att barnen i den dagliga leken använder sig av det eget valda kommunikationssättet med stöttning av oss förskollärare, barnskötare och annan personal, med hjälp av bild- och teckenstöd, kroppsspråk och konkreta föremål/symboler vid alla situationer.   

_______________________________________________________________________________________________

Vart ska vi?

Vi vill:

 • Att barnen genom leken utvecklar lekreglerna, såsom samspel, turtagning och ömsesidighet.
 • Att barnen är lyhörda för varandras behov och önskemål. 
 • Att de vågar ta för sig i leken och att deras fantasi och förmåga till eget valt kommunikationssätt visar sig i den dagliga leken.
Vetenskapliggrund

Edfelt, D., Sjölund, A., Jahn, C. & Reuterswärd, M. (2019), Tydliggörande pedagogik i förskolan. (Stockholm). Natur och kultur 

___________________________________________________________________________________________________________

Hur gör vi?

Förhållning- och arbetssätt  

Vi ska skapa goda förutsättningar för övning på samspel, turtagning och ömsesidighet genom att:

 • Vara aktiva och goda förebilder som förskollärare, barnskötare och annan personal och ge stöttning i all form av lek
 • forma vår miljö, erbjuda material och skapa regler efter barnens individuella och gemensamma behov. 
 • Dela in barnen i mindre grupper och i olika konstellationer för att skapa ett lugn i både fri- och organiserad lek.
 • Främja det enskilda barnets eget valda kommunikationssätt genom att kontinuerligt använda oss av bild- och teckenstöd samt kroppsspråk och konkreta föremål/symboler vid alla situationer.

Aktiviteter 

 • All personal ska läsa boken "Tydliggörande pedagogik i förskolan" (Natur & kultur, 2019).
 • Använda oss av boken i undervisningen, vilket innebär att kontinuerligt arbeta med bild- och teckenstöd, kroppsspråk och konkreta föremål/symboler vid alla situationer. samt se över lärmiljön ute som inne och intryckssanera där det behövs för att skapa ett lugnare klimat.
 • Tydliggöra vardagsituationer, rutiner och strukturer i syfte att alla barn ska uppleva sin vistelse på förskolan som trygg och begriplig samt för att öka barnens känsla av sammanhang (KASAM).
 • Tydliggöra för barnen vad, var, när, hur, varför, hur mycket, hur länge, med vem och vad som händer sedan genom bild- och teckenstöd, kroppsspråk och konkreta föremål/symboler.   
 • Använda lågaffektivt och positivt bemötande och förstärkning.
 • Dela in barngruppen i mindre grupper för att gynna lekkoder och lekregler så som samspel, turtagning och ömsesidighet samt för att finna ett lugn. 
 • Lyfta områden vi behöver stöd i på "Förskolans lärmiljöteam-möten" samt ta stöd av specialpedagog vid behov 
 • Ge barnen tid att prova lösa konflikthantering själva.
 • Bekräfta barnens tillit till sin egen förmåga 
 • Erbjuda barnen lekval utifrån egna intressen. 

___________________________________________________________________________________________________________

Kopplingar till läroplanen

 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18