👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektplanering3_Projektavstämning_Havet2

Skapad 2021-04-16 12:29 i 181331 Förskolan Bullerbyn Stockholm Farsta
Förskola
Arbetet med Jaget fortsätter och vi fokuserar på kroppen och sinnen samt känslor och socialt samspel.

Innehåll

Syfte med avstämningsplanering

En avstämning i projektet görs för att följa upp projektbeskrivningen.

  

Läroplansmål och Webbaserad kvalitetsindikator för förskolan (WKI):

Vi utgår från samma läroplansmål som tidigare. Nytt fortsättningsvis kommer vara att vi fokuserar på förmågan att fungera i grupp. Läroplansmålen kan ses och läsas i sin helhet längre ner. I alla vardagssituationer såsom påklädning, utelek, samling etc försöker vi uppmuntra barnen till att våga prova, tro på sin egen förmåga och utgå från vad som känns rätt för en själv. Vi pratar om "Jag kan, jag vill, jag vågar" och det kommer vi fortsätta fokusera på för att täcka in de utvalda läroplansmålen.

I och med att digitalisering är ett utvecklingsområde för oss (enligt WKI) planerar vi att introducera olika digitala verktyg för barnen som de ska få prova på att använda med stöd av vuxen. Vi kommer introducera analog programmering genom att bygga duplo efter ritningar och upprepa sekvenser vi ser på bilder.

 

Vad:

Projektfråga: vem är jag?

Vi arbetar med jaget - att lära känna sig själv (vad man kan, vill och vågar), sin kropp, sina känslor och sinnen. Sedan i höstas har vi till största del fokuserat på rörelse och kroppslig medvetenhet. Vi har haft rörelse med olika rörelsesånger och målat handavtryck. En del barn har utforskat målning på till exempel sina händer. Hur känns det? Hur ser handens avtryck ut?

Vi har pratat om våra känslor, allt från att vara arg till glad. Vi har samtalat om att säga stopp om en person gör något man inte tycker om och att det är viktigt att berätta för en vuxen om man hamnar i konflikter som känns svåra att lösa på egen hand. 

Vi har läst böcker och pratat om känslor, till exempel ”Vem"-böckerna. Vad gör man om man blir ledsen, arg etc?

Vi har lagt märke till att barnen allt oftare säger till när det är något som de inte tycker om, exempelvis i en konflikt. De säger både till oss pedagoger men också varandra.

 

Varför:

När barnen har rörelse så får de bland annat öva på sin motorik.

Vi erbjuder barnen aktiviteter där de kan upptäcka vad de kan, vill och vågar för att bygga självförtroende och självkänsla, för att bli trygg i sig själv och i grupp. 

Det är viktigt att kunna visa vad man känner och att få uttrycka sig. Vi arbetar därför med känslor och uttryck samt även integritet, respekt och empati. Detta så att barnen får möjlighet att lära sig hur man är med sina kamrater, lära sig att läsa av andras känslor och att förstå gränser.

 

Hur:

- Vi vill skapa en tydligare rutin för barnen och bestämma dagar då vi har grupper och fördelar oss i mindre grupper. Då har vi aktiviteter som är kopplade till projektet och våra mål. 
 
- Vi kommer arbeta vidare med rörelse då vi ser att det är mycket uppskattat av barnen. Fortsättningsvis kommer vi även fokusera på "jaget i relation till andra" - socialt samspel och lek, att vara en del i en grupp.
 
- Vi fortsätter läsa böcker om olika upplevelser (känslor, konflikter och lösningar bland annat) för att barnen ska kunna spegla sig själva i innehållet och möta det som är annorlunda och nytt. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18