👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

På resa ut i rymden

Skapad 2021-04-16 12:32 i Sandlyckeskolan Båstad
Grundskola 1 – 3 Svenska NO (år 1-3) Svenska som andraspråk Bild Teknik
Hur ser det ut i rymden? Finns det liv på andra planeter? Hur kan du se att jorden snurrar? Hur kom solen, jorden och månen till? I alla tider har människor försökt att förklara varifrån allting kommer. Idag kan vi undersöka rymden på många olika sätt bland annat genom rymdresor. I vårt arbetsområde lär vi oss mer om hur rymden skapades, vad som finns i rymden samt hur vårt solsystem ser ut och fungerar. Vi lär oss också ord och begrepp som vi behöver för att kunna beskriva och förklara. Följ med på vår resa ut i rymden!

Innehåll

Vad ska vi lära oss?

Vad var Big Bang?

Vilka planeter finns i vårt solsystem och vad är typiskt för de olika planeterna?

Hur rör sig solen, jorden och månen i förhållande till varandra?

Vilka är månens faser?

Vilka stjärnbilder finns det och hur ser stjärnhimlen ut vid olika tider på året?

Vad är det som gör det möjligt för liv på jorden?

Kan det finnas liv på andra planeter?

Ord och begrepp, exempelvis: Big Bang, solsystem, planeter, solen, jorden, Tellus, månen, varv, rörelse, dygn, månad, årstid, månens faser, stjärnbild, tyngdkraft

Hur gör vi/Undervisning?

Du kommer att få:

läsa/lyssna på berättelser och faktatexter om rymden och undersöka hur tillhörande bilder kan hjälpa till för att lära oss mer, bland annat läser vi boken Rymdresan skriven av den svenske astronauten Christer Fuglesang

titta på och resonera kring filmer som handlar om  rymden

plocka ut och använda nyckelord från texter vi läser och filmer vi ser

sammanfatta våra kunskaper i tankekarta/fyrfältare som sedan används för att skriva faktameningar/faktatexter om  rymden

fantisera om liv på andra planeter och skriva instruerande texter för  att hjälpa en utomjording att förstå livet på jorden

skapa bilder/modeller som förklarar och beskriver det vi lär oss om  rymden

lära dig betydelsefulla ord och begrepp för att kunna resonera om rymden

 

Hur ser vi att du har lärt dig/Bedömning?

Du dokumenterar ditt arbete genom att skriva faktameningar/faktatexter, instruerande texter och rita/skapa . Du deltar aktivt i olika diskussioner och aktiviteter.

I ditt arbete använder du ord och begrepp som är betydelsefulla för arbetsområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  Bl  1-3
 • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
  Bl  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Bl  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
  Bl  E 6
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
  NO   3
 • Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO   3
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3