👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mer än bara siffror: rumsuppfattning och avstånd

Skapad 2021-04-19 17:19 i Trönningesbjärsvägens förskola Varberg
Förskola
Fokusområde: Matematik

Innehåll

Inledning: Utifrån kartläggning i BHD och tidigare utvärdering/analys, vart riktar vi lärandet mot i vår grupp? 

Var befinner vi oss just nu? Vilka lärprocesser är barnen inne i just nu? Vad kan/vet barnen om detta? Speciella behov att ta hänsyn till? 

Intressen, intervjuer, observationer?

Under höstterminen 2020 och vårterminen 2021 sker tematisk undervisning i matematik. Undervisningen sker i styrgrupp samt i våra smågrupper. Barngruppen består utav barn i blandade åldrar vilket gör att vår planering av undervisningen ska tillgodo se varje individs behov och förutsättningar. 

Vi har intervjuat barnen för att för fram deras förförståelse kring innebörden av matematik:

 • jämföra
 • 7x0= 0. Mattar
 • 10+10= mycket
 • när man skapar något
 • det gör man i skolan och på förskolan
 • tränar på att räkna 1 2 3 4 5 6 7 8 
 • jag kan räkna one, two, three....
 • när man ska förstå något 
 • man tar siffror med plus och minus
 • mina föräldrar lagar mat med lite mått och sånt.


Detta är del tre och sista delen av vårt tema ”mer än bara siffror”. I våra föregående delar har undervisningen fokuserat på tallinjen, siffror, sortering och matematiska mönster. 

1. Vilket/vilka lärandemål ska vi arbeta med?  

a. Innehåll: Vad vill vi att barnen ska vara med om? Kopplat till Lpfö-18
b. Syfte: Varför har vi valt detta/dessa mål? Varför ska barnen lära sig om just detta?

Persson (2006) förklarar att begreppet rumsuppfattning innebär att kunna förstå, använda och ta in information om var i rummet barnet eller olika föremål befinner sig i förhållande till omgivningen. Bredd, djup, riktningar, orientering, placering, slutenhet och rörelse är exempel på begrepp som är betydande för rumsuppfattning. Vi kommer att lägga vikt vid att använda oss utav lägesbegrepp i vår undervisning och i vårt dagliga språk. Vi pedagoger använder oss utav korrekta matematisk termer. 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla: 

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

 

2. Vilka kännetecken - kriterier strävar vi mot?

a. Utbildningen har lyckats med undervisningsuppdraget när barnen: 

Förståelse kring lägesbegeppen
Att mätning kan ske på olika sätt
Förståelse kring avstånd 

 

3. På vilket sätt gör vi/är barnen delaktiga i vår planering?

frågor, observationer, uppgifter, material

Gruppsamtal, dialoger, intervjuer. Vi är inlyssnande till barnens tankar och idéer. 

4. Planerad tidsperiod:

Vi kommer arbeta med denna delen under april till början av juni.

5. Genomförande - arbetsmetoder: Vad ska utbildningen/undervisningen innehålla?

Introduktion - förberedelse av barnen, lärmiljö inne-ute, alla delaktiga (vårdnadshavarna), material, olika tekniker, olika verktyg, delning av barngruppen, spontan undervisning mm.

Vi kommer arbeta med temat till största del under förmiddagarna inomhus respektive utomhus. Vi kommer ha både planerad och spontan undervisning i våra fasta grupper och under våra morgonmöten. 

På vår dokumenationsvägg är det uppsatt en karta där vi synliggjort förskolan samt de skolor som våra blivande förskoleklassbarn ska börja i. Vårdnadshavare har fått ta kort på sitt barn och hens bostad samt förmedlat bostadens nummer till oss. Dessa bilder kommer vi att sätta upp på kartan för att synliggöra avstånd mellan hem och förskola. Vi kommer använda bostädernas nummer för att göra ett diagram för siffrorna. 

Vi kommer använda följa hjälpmedel i vår undervisning: 

 • Google earth
 • Atlas
 • Olika mät instrument 
 • Kartor
 • Ipad
 • Skärmen

6. Dokumentation

a.Vad ska vi titta efter? 

b.Vilka metoder har vi för att dokumentera?

Vi kommer även använda oss utav digitala verktyg så som film och foto. Vi kommer att under temats gång göra gemensamma samt individuella lärloggar i Unikum. De individuella lärloggarna kommer att synliggöra barnens utveckling och lärande i temat. 

 

7. Reflektion - Uppföljning

a. Bedömning av hur arbetet fortskrider

b. Reflektion, både barn och pedagoger

8. Utvärdering

a. Hur gick det?

 

Litteraturförteckning

Persson, A. (2006). Rumsuppfattning och bygglek. I Små barns matematik. (s. 89-102).

Göteborg: NCM, Göteborgs universitet