👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik VT 2021

Skapad 2021-04-20 08:54 i Färglådan Österåker
Förskola
Under april-juni arbetar vi på Förskolan Färglådan och Språkförskolan Penseln med undervisning inom temat Matematik i olika projekt och aktiviteter.

Innehåll

Matematik 

Syfte:

Inom förskolans utbildning syftar matematikundervisningen till att ge varje barn möjlighet att utveckla grundläggande matematiska förmågor såsom förståelse för siffersymboler, ramsräkning och antalsuppfattning. Barnen ges genom lek, inspirerande material och undervisning möjlighet att utveckla förståelse för olika matematiska begrepp samt förmågor så som att upptäcka mönster, sortera, kategorisera, parbildning, mäta, seriera, rumsuppfattning, känna igen former, undersöka, jämföra, urskilja, resonera, se samband och arbeta med problemlösning.

 

På avdelning grön arbetar vi med:

Matematiska ord och begrepp såsom lika och olika, färst och flest, hel-del samt begrepp för upptäcka och förstå seriering: kort-lång, lätt-tung och nyanserna av dem lång-längre-längst, kort-kortare-kortast likväl som samband mellan dem.  

Grundläggande matematik så som seriering, sortering, kategorisering, mönster, parbildning, tidsuppfattning (idag, igår, årets dagar, månader samt årstider) mätning, geometriska former och problemlösning.

Planerad undervisning kommer att ske på ett lekfullt sätt med konkret material. Vi kommer att samtala om och synligöra matematik i barnens vardag såsom vid måltider, lek, utflykter och deras eget utforskande.

Vi kommer att arbeta med siffror och tal samt ordningstal (första, andra, tredje) 

Barnen visar intresse för antalsräkning, i deras lek och utforskande finns mycket spontan räkning och de räknar frukter, barn i samlingen, veckodagar,  föremål i böcker. Vi vill ge barnen möjlighet att upptäcka och förstå att antalet av räknade föremål motsvarar det sist uppräknade föremålet - antalsprincipen och även koppla antal till siffersymbol / talsymbol. 

 

Utbildning - Undervisning

Vilka metoder, arbetsätt och strategier använder vi oss av

För att få fatt i barns tankar och erfarenheter kring matematik använder vi oss av konkret material, film, böcker, sånger och samtalsbilder. Vi vill väcka barnens nyfikenhet och lust att lära samtidigt som de får möjlighet att tillägna sig nya erfarenheter av matematik och matematiska begrepp samt förståelse för hur de kan användas för att resonera, lösa problem och ta reda på saker om sin omvärld 

Barnen kommer att få möjlighet att arbeta med parbildning, sortering, seriering, kategorisering under planerade undervisningssituationer. Material kommer finnas för att barnen själva ska ha möjlighet att utforska dessa förmågor vidare.

I undervisningen använder vi oss bland annat av variationsteorin - för att veta vad ett föremål är (till exempel vid kategorisering och sortering) behöver man ställa/jämföra lärandeobjektet mot vad det inte är/skillnaden/vad som varierar.

Undervisning kommer att ske både i planerade verksamhet och i den fria leken inne såväl som ute.

Vi använder oss av lotusdiagram för att analysera läroplansmålen och koppla dem till undervisning och aktiviteter i praktiken

 

Hur utmanar vi barnens språkliga och kommunikativa förmåga i temat Matematik

Undervisning i hel eller liten grupp med fokus på matematiska ord och begrepp där alla barn ges språkutrymme för att stimulera varje barns språkutveckling gällande de matematiska språkets ord, begrepp och form

Samtal kring bilder eller konkret material med ett matematiskt fokus där barnen inbjuds att vara aktiva och uttrycka sina tankar och idéer.

I både planerade och fria aktiviteter tar vi tillvara på barnens tankar och idéer, vi ställer frågor och resonerar och med dem,

 

Hur synliggör vi temat i lärmiljön

Genom att erbjuda barnen tillgängligt matematikmaterial för egen lek och utforskande

Dokumentation av processer/aktiviteter på vår processvägg 

 

Hur gör vi vårdnadshavare delaktiga

Genom samtal/dialoger med vårdnadshavarna där vi berätta vad vi gör/har gjort

Unikum

 

Utvärdering och analys

Hur utvärderar och analyserar vi utbildningen och den undervisning vi planerat och bedrivit i syfte att ge barnen möjlighet att utveckla förmågor och kunnande i förhållande till målområdet Naturkunskap samt Språk och kommunikation. 

Genom reflektioner och utvärderingar med barnen och arbetslaget

Genom observationer av barnen i både planerade och fria aktiviteter

Dokumentation i Unikum och på våra avdelningsväggar

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18