👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk9 Biologi - Genetik & Evolution

Skapad 2021-04-21 09:21 i Roslagsskolan Norrtälje
Grundskola 9 Biologi
Kommer vi i framtiden kunna designa våra egna barn eller bota sjukdomar som inte än kunnat botas? I det här arbetsområdet kommer vi gå igenom grunderna i genetik och evolutionsteorin som handlar om hur egenskaper ärvs och utvecklas.

Innehåll

Tidsperiod

Vecka 19-21

Vad ska jag lära mig?

Del 1: Genetik

 

 • Veta hur DNA och kromosomer är uppbyggda och vad en gen är.
 • Förstå att människan är en produkt av både arv och miljö.
 • Kunna skilja på vanlig celldelning och reduktionsdelning.
 • Förstå hur gener ärvs och kommer till uttryck samt veta hur könet ärvs hos människan.
 • Kunna rita och tolka korsningsscheman.
 • Vet vad mutationer är
 • Veta att/hur DNA kan kopieras
 • Känna till könsbundet arv av t.ex. färgblindhet och andra genetiska sjukdomar. 

 

Begrepp:

genetik, kromosomer, DNA, gen, genotyp, fenotyp,  kvävebaser, protein, vanlig celldelning (mitos), reduktionsdelning (meios), könskromosomer, dominant anlag, recenssiv anlag, homozygot, heterozygot, korsningsschema, mutation

 

 

 

Del 2: Evolution & Genteknik

 • Känna till evolutionsteorin och hur arter kan uppstå, har anpassat sig och utvecklats över tid. 
 • Veta vad fossil är och hur fossil kan avslöja om organismernas utveckling.
 • Känna till viktiga steg i teorin om människans utveckling.
 • Känna till genetiska tillämpningar som växt- och djurförädling, genteknik, DNA-analys och kloning.
 • Kunna beskriva för- och nackdelar med genteknik och klart och tydligt redogöra för dina ståndpunkter.

 

Begrepp:

evolution, fossil, genteknik, växtförädling, GMO, kloning, anpassning, naturligt urval, sexuellt urval,  konkurrens

 

Hur ska jag visa det? 

 • Genom att arbeta med de uppgifter som delas ut under lektionerna. 
 • Genom att delta i laborationer och lämna in en labbrapport.
 • Genom att skriva två begreppsförhör (ett för genetik och ett för evolution.)
 • Genom att lämna in en resonemangsuppgift om framtidens genetik/evolution - som vi jobbar med under lektionen!!

 

Bedömning:

Bedömningen kommer att ske formativt under arbetsprocessens gång samt genom inlämning av uppgifterna ovan.
 

Kunskapskrav samt bedömningen visas i matrisen nedan.

   

Hur kan vi arbeta för att komma dit? 

 • Genomgångar & filmer
 • Svara på frågor i boken
 • Praktiska laborationer
 • Uppgifter och övningar

 

 

Detaljerad tidsplanering samt uppgifter som görs under lektionerna hittar ni här:

Uppgifter

 • Genteknik - vad ska vi tillåta?

 • Människans kromosomer

 • Genetikuppgifter

 • DNA ur Kiwi

 • Genetik - Begreppsförhör

 • Evolution & genteknik - begreppsförhör

 • Genetikfrågor v.18

 • Genetikfrågor v.19

 • Genetikfrågor

 • Genetikprov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.
  Bi  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.
  Bi  7-9
 • Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.
  Bi  7-9
 • De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Genetik & Evolution

Begrepp & resonemang

 • Bi   använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
Ej ännu godkänd nivå
E
C
A
Biologiska sammanhang
Kunskaper om evolutionsteorin samt använda biologiska begrepp
 • Bi
Du kan på ett enkelt sätt förklara evolutionsteorin med några relevanta biologiska begrepp. Du kan använda minst hälften av de begrepp vi går igenom. Du har genomfört uppgift A-E ur genetikuppgiften på ett korrekt sätt.
Du kan på ett utvecklat sätt med begrepp och olika exempel redogöra för evolutionsteorin. Du kan använda minst hälften av de begrepp vi går igenom på ett korrekt sätt. Du har genomfört uppgift A-J ur genetikuppgiften på ett korrekt sätt.
Du kan på ett välutvecklat sätt med de flesta begrepp inom biologin redogöra för evolutionsteorin med olika exempel. Du kan använda de flesta av de begrepp vi går igenom på ett säkert och korrekt sätt. Du har genomfört uppgift A-M ur genetikuppgiften på ett korrekt sätt.
Ta ställning - Genteknik
Dina resonemang ska utgå från individ, miljö och ett samhällsperspektiv
 • Tk
 • Bi
Du tar ställning för eller emot något som har med genteknik att göra. Du motiverar ditt ställningstagande med fakta i ämnet. I de flesta delar av ditt resonemang framgår det vad som är fakta och vad som är dina egna värderingar.
Du tar ställning för eller emot något som har med genteknik att göra. Du motiverar ditt ställningstagande med fakta i ämnet, men du lyfter även något motargument. I stora delar av ditt resonemang framgår det tydligt vad som är fakta och vad som är dina egna värderingar
Du tar ställning för eller emot något som har med genteknik att göra. Du motiverar ditt ställningstagande med fakta i ämnet och resonerar för och emot ditt ställningstagande. I hela ditt resonemang framgår det tydligt vad som är fakta och vad som är dina egna värderingar.

Bi
Laboration - DNA ur Kiwi

Genomföra & utvärdering av en systematisk undersökning

Ej ännu godkänd nivå
E
C
A
Genomförande
Genomförande & användning av utrusning.
Vid genomförandet använder du utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Vid undersökningen använder du utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Vid undersökningen använder du utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Slutsats - Resultat och koppling till teori
Koppling till teorin
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och dra enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till biologiska modeller och teorier. Du förklarar anledningen till något av följande: 1.varför försöket måste hållas kallt, 2.diskmedlets funktion, 3.varför kiwin mosas, 4.saltets funktion
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till biologiska modeller och teorier. Du förklarar anledningen till minst tre av följande: 1.varför försöket måste hållas kallt, 2.diskmedlets funktion, 3.varför kiwin mosas, 4.saltets funktion
Slutsats - resultatets rimlighet & förbättringsförslag
Eleven för enkla resonemang kring rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för utvecklade resonemang kring rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.