👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumentation VT-21

Skapad 2021-04-21 09:49 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk
Vi kommer under vårterminen att lära oss uttrycka oss i skrift och i tal. Hur gör man för att få någon som tycker olika att det man själv tycker är det rätta sättet att tycka? Hur uttrycker man sig för att lättast få fram sin poäng och övertala motståndaren eller en publik? Vi kommer lära oss detta i form utav insändare och debatter.

Innehåll

Vi kommer under en längre tid titta på hur man uttrycker sig och för fram sina åsikter genom argumentation. 

Först kommer vi lära oss hur man gör detta i skrift. Detta kommer ske genom att lära oss att strukturera upp en insändare och vi kommer träna på att svara på varandras insändare. 

Efter ett tag kommer vi övergå till att uttrycka oss genom tal. Då är tanken att de kunskaper vi lärt oss med insändarna ska nu appliceras på vårt tal och vi ska uttrycka oss genom debatt. 

Tanken är att vi ska träna så pass mycket att vårt slutprojekt innan sommaren blir att ha en debatt tävling som vi spelar in på video och ger möjlighet åt föräldrar att ta del av de glödheta debatterna. Må bästa argumenterande lag vinna! 

Matriser

Sv SvA
Debattmatris

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Åsikt och argument
Åsikten är inte tydligt presenterad och stöds inte av argument.
Åsikten är tydligt presenterad och argumenten stöder åsikten.
Åsikten är tydligt presenterad och argumenten är underbyggda med hjälp av fakta såsom undersökningar, statistik m.m Motargument bemöts.
Åsikten är tydligt presenterad. Argumenten är underbyggda av fakta såsom undersökningar, statistik, m m. Även känslor används som ett sätt att få med sig åhörarna. Motargument bemöts på ett sätt som gynnar dina argument.
Framförandet
Läser innantill.
Talar tydligt. Använder texten som stöd.
Använder stödord men talar fritt. Varierar rösten.
Debatterar engagerat och visar stor säkerhet.
Samspel
Vänder sig bara till motdebattören.
Vänder sig ibland mot publiken och/eller motdebattören.
Har kontakt med publiken och/eller med motdebattören. Visar samspel genom att reflektera över det som motdebattören säger.
Har både publikkontakt och kontakt med motdebattören. Visar samspel genom att reflektera över det som sagts under debatten och drar egna slutsatser.
Lyssna/Svara
Tar bara upp sina egna argument.
Kopplar det som sägs till ämnet och till vad motdebattören har sagt.
Utvecklar innehållet i samtalet genom att kommentera, argumentera, ställa frågor och analysera den andres argument.
Utvecklar innehållet i samtalet genom att sammanfatta, tolka, dra slutsatser och föreslå lösningar.
Respektera andras åsikter
Lyssnar inte på den andres åsikter
Lyssnar på den andres åsikter.
Lyssnar på den andres åsikter och respekterar den andres åsikter.
Bemöter den andres åsikter på ett respektfullt sätt.

Sv SvA
Insändare

Insändare

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Kan skriva olika slags texter
Med mycket stöd.
Med visst stöd.
På egen hand.
Självständigt och med säkerhet.
Koppling till uppgiften
Du följer inte instruktionen.
Du följer instruktionen. Du skriver en text som i huvudsak fungerar som en argumenterande text.
Du följer instruktionen. Du skriver en text som fungerar ganska väl som en argumenterande text.
Du följer instruktionen. Du skriver en text som fungerar väl som en argumenterande text.
Innehåll
Inledning med åsikt
Åsikten är otydlig eller det finns ingen inledning.
Åsikten presenteras i rubriken eller inledningen.
Åsikten presenteras i rubriken eller inledningen. Skriver en inledning som ger en bakgrund vad man reagerat på.
Åsikten presenteras i rubriken eller inledningen. Skriver en inledning som tydligt ger en bakgrund och beskriver vad man reagerat på.
Innehåll
Argument
Du har med något enstaka argument.
Du har med ett eller flera argument som delvis förklaras.
Du har flera argument varav några förklaras kortfattat.
Du har med flera väl underbyggda argument som förklaras tydligt.
Innehåll
Avslutning
Saknar en avslutning.
Har en enkel avslutning.
Avslutar med en, uppmaning eller konstruktivt förslag.
Summerar med ett stycke som återger det väsentliga i argumentationen. Har med en uppmaning eller ett konstruktivt förslag.
Språkliga drag
t.ex. känsloladdat språk, retoriska frågor, överdrifter, grupper om tre, upprepningar
Saknar språkliga drag.
Börjar använda enstaka av de språkliga drag som är typiska för argumenterande text.
Börjar med större säkerhet använda några av de språkliga drag som är typiska för argumenterande text.
Använder flera av de språkliga drag som är typiska för argumenterande text.
Textbindning
Sambandsord
Har svårt att binda samman meningarna.
Använder få och enkla sambandsord för att binda ihop meningar och utveckla argumenten, t.ex. och, sen, men, eftersom, för att...
Använder flera olika sambandsord för att binda ihop meningar, utveckla argumenten och föra texten framåt.
Använder fler och mer komplexa sambandsord som gör att texten får en högre kvalitet.
Skiljetecken
Stor bokstav och punkt sätts inte ut rätt eller inte alls.
De flesta meningar har stor bokstav och punkt på rätt ställe. Använder få skiljetecken. Använder skiljetecken med viss säkerhet.
Använder skiljetecken med god säkerhet.
Använder skiljetecken med mycket god säkerhet.
Styckeindelning
Behöver hjälp att dela in texten i stycken.
Texten har bristande styckeindelning.
Texten är delad i lämpliga stycken.
Styckeindelningen underlättar läsningen och gör den lätt att följa.
Stavning
Texten innehåller många stavfel. Tar inte reda på hur orden stavas och använder inte rättstavningsprogrammet.
Texten innehåller ganska många stavfel och stör ibland förståelsen.
Texten innehåller en del stavfel men de stör inte förståelsen.
Texten innehåller få stavfel.
Tempus
Presens och imperativ
Blandar tempus i texten och behöver hjälp för att skriva i rätt tempusform.
Det finns en del tempusfel i texten. Kan med lite hjälp rätta till felet.
Det finns enstaka tempusfel i texten.
Väljer och använder tempus anpassat till innehållet.