👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

แผนการสอนเรื่องสุภาษิตพระร่วง

Skapad 2021-04-22 14:50 i Fågelbäcksskolan 7-9 Trelleborg
Grundskola F Modersmål
สาระการเรียนรู้ การอ่านเพื่อจับใจความสำคัญแล้วแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคาระห์และประเมินคุณค่าของวรรณกรรมและวรรณคดีไทย เนื้อหาร่ายละเอียดของสุภาษิตพระร่วง ผู้แต่งเรื่อง ลักษณะคำประพันธ์ จุดประสงค์ของการแต่งเรื่องสุภาษิตพระร่วง

Innehåll

จุดประสงค์ของการเรียนรู้

๑. นักเรียนสามารถบอกบทนำเรื่องได้

๒. นักเรียนสามารถบอกคุณค่าของสุภาษิตพระร่วงได้

๓. นักเรียนสามารถประเมินคุณค่าของวรรคดีเรื่องสุภาษิตพระร่วงได้

๔. นักเรียนสามารถทอดบทร้อยกรองเป็นร้อยแก้วได้

๕. นักเรียนสามารถจับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่านได้

กิจกรรมการเรียนการสอน

๑.ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน

๒. ครูแจกใบความรู้บทนำเรื่องของเรื่อง สุภาษิตพระร่วงแล้วให้นักเรียนอ่านจับใจความสำคัญตามหัวขอ้ที่กำหนดให้

ชื่อผู้แต่ง ลักษณะคำประพันธ์  ที่มาของเรื่อง  จุดประสงค์ของการแต่งเรื่อง

๓. ให้นักเรียนช่วยกันสรุปตามหัวข้อที่กำหนดแล้วครูอธิบายเพิ่มเติม

๔. ครูแจกใบความรู้ประวัติผู้แต่งแล้วให้นักเรียนอ่านจับใจความสำคัญจากประวัติผู้แต่ง

๔. ครูอธิบายเพิ่มเติมเรื่องของประวัติผู้แต่ง

๕.ครูถามนักเรียนว่าคำประพันธ์ในเรื่องสุภาษิตพระร่วงมีลักษณะคำประพันธ์เป็นแบบใด 

๖. ครูแจกใบความรู้เรื่องลักษณะคำประพันธ์ แล้วครูอธิบายลักษณะคำประพันธ์แบบ ร่ายสุภาพ โคลงสี่สุภาพ 

๗. ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดบทนำเรื่อง

๘. ให้นักเรียนอ่านบทประพันธ์แล้วแปลความหมายของบทประพันธ์ ครูอธิบายเพิ่มเติมจากที่นักเรียนอธิบาย

๙. ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดเนื้อเรื่อง

๑๐. ครูแจกใบความรู้เรื่องการประเมินคุณและการวิเคราะห์เรื่องสุภาษิตพระร่วง  แล้วครูอธิบายเรื่องการประเมินคุณค่าและเนื้อหาของเรื่องสุภาษิตพระร่วง

๑๑. ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดการวิเคาระห์และประเมินคุณค่าของวรรณคดี

๑๒. ครูสรุปเนื้อหาทั้งหมด

๑๓. ให้นักเรียนสอบเพื่อประเมินผลการเรียนรู้

การวัดและการประเมินผล

๑. ใบงานแบบฝึกหัดบทนำเรื่อง

๒. ใบงานการวิเคาระห์และการประเมินคุณค่าของวรรณคดีไทย

๓. แบบทดสอบ

Uppgifter

 • แบบฝึกหัด

 • แบบฝึกหัดการวิเคราะห์และประเมินคุณค่าของวรรณคดี

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml

Matriser

Ml
แผนการสอนเรื่องสุภาษิตพระร่วง

E
C
A
Läsförståelse
Du visar att du har grundläggande läsförståelse. Du gör enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och till andra texter.
Du visar god läsförståelse. Du gör utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter.
Du visar mycket god läsförståelse. Du gör välutvecklade sammanfattningar med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter.
Läsförmåga
Du läser med flyt och har i huvudsak ett fungerande sätt att välja hur du ska läsa och hantera texter.
Du läser med gott flyt och väljer på ändamålsenligt sätt hur du ska läsa och hantera olika typer av texter.
Du läser med mycket gott flyt och väljer på ett ändamålsenligt och effektivt sätt hur du ska läsa och hantera olika typer av texter.
Tolka och analysera
Du kan föra enkla resonemang om tydliga budskap i olika texter. Du kan till viss del dra slutsatser om hur texter är produkter av sin tid.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap, som kan läsas mellan raderna i olika texter. Du kan dra relativt väl underbyggda slutsatser om hur texter är produkter av sin tid.
Du kan föra välutvecklade, nyanserade och väl underbyggda resonemang om budskap i olika texter som kan läsas mellan raderna eller är dolda. Du kan dra väl underbyggda slutsatser om hur texter är produkter av sin tid.
Skrivförmåga
Du kan skriva olika slags texter med enkel uppbyggnad, sammanhang och flyt. Du kan till viss del anpassa ditt skrivande till olika genrer. Texterna innehåller viss språklig variation.
Du kan skriva olika slags texter med relativt komplex uppbyggnad, utvecklat innehåll och gott flyt. Du kan relativt väl anpassa ditt skrivande till olika genrer. Texterna visar relativt god språklig variation.
Du kan skriva olika slags texter med komplex uppbyggnad, välutvecklat innehåll och mycket gott flyt. Du kan på ett väl fungerande sätt anpassa ditt skrivande till olika genrer. Texterna visar god språklig variation.
Skrivteknik
Du kan använda dig av regler för språkriktighet, skiljetecken och stavning med viss säkerhet. Du klarar av att styckeindela dina texter med viss säkerhet.
Du kan använda dig av regler för språkriktighet, skrivregler och stavning på ett relativt säkert sätt. Du kan styckeindela dina texter på ett relativt tydligt sätt.
Du kan använda dig av regler för språkriktighet, skrivregler och stavning på ett välfungerande sätt. Du kan styckeindela dina texter på tydligt och ändamålsenligt sätt.
Bearbeta texter
Du kan efter gensvar på dina texter bearbeta dem mot ökad tydlighet,kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan efter gensvar bearbeta dina texter mot en ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på relativt väl fungerande sätt.
Du kan efter gensvar bearbeta dina texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Söka, välja och sammanställa information
Du kan söka och välja ut information från ett avgränsat antal källor. Du kan till viss del föra enkla resonemang om informationens och källornas trovärdighet och anpassning till ämnet. Du kan göra sammanställningar med enkla beskrivningar och förklaringar. Språket passar i huvudsak till ämnet. Uppbyggnad, citat och källhänvisningar är i huvudsak fungerande.
Du kan söka och välja ut information från ett relativt varierat urval av källor. Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet. Du kan göra sammanställningar med utvecklade beskrivningar och förklaringar. Språket passar relativt väl till ämnet. Uppbyggnad, citat och källhänvisningar fungerar relativt väl till ämnet.
Du kan söka och välja ut information från ett varierat urval av källor. Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och anpassning till ämnet. Språket är välutvecklat och nyanserat för att passa till ämnet. Uppbyggnad, citat och källhänvisningar är välfungerande.
Samtal
Du kan framföra åsikter med enkla och till viss del med enkla underbyggda argument, som till viss del för samtalen framåt. Du visar ett enkelt ordförråd
Du kan framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument, som för samtalen framåt. Du visar ett relativt väl utvecklat ordförråd.
Du kan framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument, som för samtalen framåt och fördjupar eller breddar. Du visar ett välutvecklat och nyanserat ordförråd.
Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
Du visar att du behärskar de vanligaste grammatiska termerna, t.ex. ordklasser och satsdelar och kan jämföra med svenskan
Du visar att du behärskar de vanligaste grammatiska termerna, t.ex. ordklasser och satsdelar och kan jämföra med svenskan
Du uppfattar karakteristiska skillnader mellan ditt modersmål och det svenska språket
Reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden
Du talar om kulturella uttrycksformer från områden där modersmålet talas, t.ex. bildkonst, arkitektur, en historisk händelse
Du talar om kulturella uttrycksformer från områden där modersmålet talas, t.ex. bildkonst, arkitektur, en historisk händelse
Du talar om kulturella uttrycksformer från områden där modersmålet talas, t.ex. bildkonst, arkitektur, en historisk händelse