👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barnkonventionen - Barns rätt i världen!

Skapad 2021-04-25 11:09 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Vad gör egentligen FN? Vad är barnkonventionen? Och hur ser det ut med människors rättigheter i vårt eget land och runt om i världen? Tillsammans tittar vi på barns rättigheter och hur det egentligen ser ut runt om i världen. Hur kan vi få det bättre i vår klass genom att arbeta med barnkonventionen.
Grundskola 1 – 3 Svenska Bild SO (år 1-3)
Skolan ska hjälpa barnet att utvecklas och lära sig om mänskliga rättigheter. Vad är barnkonventionen? Och hur ser det ut med människors rättigheter i vårt eget land och runt om i världen? Tillsammans tittar vi på barns rättigheter och hur det kan se ut runt om i världen.

Innehåll

I arbetet utvecklar du din kunskap om:

 • Alla människors lika värde oavsett land, bakgrund och andra faktorer.
 • Mänskliga rättigheter.
 • Hur det kan se ut i världen med människors rättigheter.
 • Du som barn har rättigheter.

Så här kommer vi att arbeta:

 • Tillsammans gå igenom vad FN är.
 • Tillsammans gå igenom vad Barnkonventionen är. 
 • Se på filmer, läsa texter och prata om dess innehåll.
 • Få höra om barns olika levnadsförhållanden runt omkring i Sverige och i världen.
 • Gå igenom och resonera kring några av barnkonventionens artiklar.
 • Belysa hur barnkonventionen genomsyrar vårt arbete i skolan genom värdegrunden.
 • Förstärka positiva beteenden och kommentarer barnen emellan
 • Gruppövningar och dramatisering

Så här visar du dina förmågor och kunskaper:

 • Du kan nämna och/eller beskriva något om skillnaderna mellan barns levnadsförhållanden runt om i världen.
 • Du kan nämna och/eller beskriva kring några av barnkonventionernas artiklar.
 •  

Uppgifter

 • Dina rättigheter

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,
  Gr lgr11
 • öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  Sv  1-3
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3

Matriser

Sv Bl SO
Barnkonventionen

Nivå 1
Nivå 2
Barns rättigheter
 • SO   3
Eleven kan med hjälp nämna några av barns rättigheter.
Eleven kan namnge och beskriva flera av barns rättigheter.
Barns rättigheter
 • SO  1-3
 • SO   3
Kunna nämna enstaka exempel på skillnader mellan barns levnadsförhållanden runt om i världen.
Kunna nämna och beskriva några skillnader mellan barns levnadsförhållanden runt om i världen.