👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia: Revolutionernas tidsålder vt 21

Skapad 2021-04-26 15:36 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Industriella revolutionen och franska revolutionen gås igenom. Träning i att se orsaker och konsekvenser, att jämföra olika framställningar, att dra slutsatser utifrån historiskt källmaterial och att se på hur historia används.
Grundskola 7 – 9 Historia
Vi kommer att studera en omvälvande period i historien där vi gick från jordbrukssamhälle till industrisamhälle, från kungamakt till folkmakt, där tankar på individens frihet, demokrati och mänskliga rättigheter växte fram. Detta var starten på en utveckling som ledde fram till dagens moderna samhälle.

Innehåll

 

Konkretiserade mål

I arbetet med revolutionernas tidsålder behandlar vi den industriella revolutionen, den amerikanska revolutionen och den franska revolutionen. Man ska kunna:

- resonera om orsaker till och konsekvenser av de olika revolutionerna
- resonera om hur människors levnadsvillkor förändrades
- resonera om historiska källors trovärdighet och kunna dra egna slutsatser från utvalda källor
- resonera om hur historia används idag i olika syften

Undervisningen

Vi kommer att träna på att hitta orsaker/konsekvenser och att se på hur människors levnadsvillkor förändrades genom att se på och diskutera faktafilm och att läsa och diskutera texter. I arbetet kommer vi att stöta på delvis olika beskrivningar. Vi kommer också att behandla källkritik och se exempel på hur historia används idag för olika syften.

Kunskaperna kommer redovisas i två steg. Vi kommer att börja med den industriella revolutionen. 

I steg två tittar vi på den franska revolutionen. 

Bedömning

I bedömningen fokuserar vi på

- Förmågan att resonera om revolutionernas orsaker och konsekvenser

- Förmågan att resonera om historiska källors trovärdighet

- Förmågan att resonera om hur historia används idag i olika syften


Bedömningen sker i matriserna här under.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
  Hi  7-9
 • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
  Hi  7-9
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
  Hi  7-9
 • Exempel på hur 1800- och 1900-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
  Hi  7-9
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Historia: Franska revolutionen

--------------->
--------------->
--------------->
Beskriva
Att resonera om orsaker och konsekvenser, att förklara hur människors levnadsförhållanden förändrats.
Du för enkla resonemang som till viss del är underbyggda.
Du för utvecklade resonemang som är relativt väl underbyggda.
Du för välutvecklade resonemang som är väl underbyggda.
Använda källmaterial
Att resonera om historiska källors trovärdighet och relevans.
Du för enkla resonemang som till viss del är underbyggda.
Du för utvecklade resonemang som är relativt väl underbyggda.
Du för välutvecklade resonemang som är väl underbyggda.
Historiebruk
Att resonera om hur historia används idag i olika syften.
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia används idag i olika sammanhang.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia används idag i olika sammanhang.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia används idag i olika sammanhang.

Hi
Historia: Industriella revolutionen

--------------->
--------------->
--------------->
Beskriva
Att resonera om orsaker och konsekvenser, att förklara hur människors levnadsförhållanden förändrats.
Du för enkla resonemang som till viss del är underbyggda.
Du för utvecklade resonemang som är relativt väl underbyggda.
Du för välutvecklade resonemang som är väl underbyggda.
Använda källmaterial
Att resonera om historiska källors trovärdighet och relevans.
Du för enkla resonemang som till viss del är underbyggda.
Du för utvecklade resonemang som är relativt väl underbyggda.
Du för välutvecklade resonemang som är väl underbyggda.
Historiebruk
Att resonera om hur historia används idag för olika syften.
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia används idag i olika sammanhang.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia används idag i olika sammanhang.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia används idag i olika sammanhang.