👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Das Picknick

Skapad 2021-04-30 18:36 i Furulundsskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
I det här arbetsområdet får du planera en picknick tillsammans tillsammans med kompisar och även förbereda samtalsämnen till picknicken. Vi avslutar med picknick utomhus där ni får tillfälle att prata om de ämnen ni har förberett.

Innehåll

Das Picknick

Syfte:

• formulera sig och kommunicera i tal

• använda språkliga strategier för att göra sig förstådd

Konkretisering av kunskapskraven:

  • Kunna prata på tyska (Kunna planera en picknick tillsammans med en kompis t ex prata om vad ni ska ha med er på picknicken, vart ni ska ha picknicken, hur ni ska ta er dit och vilka ni ska bjuda in till den. På picknicken ska ni prata med varandra om olika saker.)
  • Kunna använda strategier för att göra dig förstådd

 

Centralt innehåll:

• Vardagliga situationer och aktiviteter

    Åsikter

• Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

• Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal, intonation och grammatiska strukturer.

 

Bedömning:

Se matris.

 

Genomförande:

Vi kommer vi att arbeta med en text, i Digilär, som handlar om en picknick. När vi har arbetat med texten, ord och uppgifter ska du tillsammans med en eller två kompisar planera en picknick. Själva planeringen ska bli en dialog som ni redovisar muntligt för mig. Skriv ett manuskript över vad ni ska säga. I dialogen ska ni planera vad ni ska ha med er att äta, var ni ska vara och vilka som ska följa med på er picknick. Ni ska också prata om hur vädret sak bli när ni ska på picknick. I små grupper ska ni också få diskutera och skriva ner olika frågor ni ska prata om på picknicken. Dessa frågor ska ta upp ämnen som vi har arbetat med under läsåret och lämnas in till mig den 10 maj.

Picknick-dialogen redovisas 12 maj.

Picknicken kommer att vara den 21 maj och då ska ni visa att ni kan prata om olika ämnen som vi har arbetat med under läsåret

Matris

Muntligt samtal tyska

 

 

Innehåll

Du uttrycker sällan åsikter.

 

Det du säger består endast av korta svar/ påståenden.

Du uttrycker åsikter och försöker ibland utveckla ditt resonemang, men ibland ger du upp utan att försöka göra dig förstådd.

Du berättar, förklarar och motiverar med exempel och detaljer.

Innehållet du förmedlar är fylligt och du framför många egna åsikter med exempel och detaljer.

I den här delen bedöms hur begripligt och tydligt du talar, om du varierar dig och ger exempel, om du har ett sammanhang och struktur i det du säger samt hur du argumenterar för dina åsikter.

Strategier och interaktion

Du talar inte gärna tyska och du använder ibland svenska ord.

Du deltar i samtal på ett enkelt sätt då det krävs enkel och direkt information.

 

Du kan i viss mån lös språkliga problem.

Du är engagerad, tar ansvar och visar god vilja att samtala.

 

Du ställer följdfrågor och bekräftar det andra säger.

Du talar och samtalar på ett spontant och säkert sätt.

 

Du använder dig av samtalsstrategier som för samtal framåt på ett konstruktivt sätt.

Här bedöms din förmåga att växelvis kunna fungera som lyssnare och

Flyt och ledighet

Du använder ett enkelt språk.

 

 

Du svarar med enstaka ord eller inte alls på tyska.

Du formulerar dig enkelt och begripligt.

 

Du binder ihop meningar och uttrycker dig relativt sammanhängande.

Du formulerar dig relativt tydligt och med visst flyt.

 

Du binder ofta ihop meningar till längre sammanhängande resonemang.

Du formulerar dig med gott flyt, tydliggör orsaks- och följdförhållanden.

 

Du visar god förmåga att hålla en röd tråd i dina framställningar.

 

Uttal och intonation

Du kan uttala enkla ord och uttryck.

 

Ibland är ditt uttal osäkert och stör begripligheten.

Du har för det mesta ett fungerande uttal, men uttalet stör inte begripligheten nämnvärt.

Ditt uttal är gott, även om det ibland förekommer uttalsfel.

Du talar tydligt.

 

Uttalet och intonationen fungerar väl.

Här bedöms tydlighet, hur du uttalar orden på engelska och hur intonationen

Ordförråd och grammatiska strukturer

Du saknar grundläggande ordförråd.

 

Dina brister i ordförråd och språkriktighet stör begripligheten

Du visar ett grundläggande förråd av ord och enkla strukturer.

 

Ibland formulerar du dig otydligt och din grammatiska osäkerhet stör något.

Du har ett brett och relativt varierat ordförråd.

 

Du använder vanliga strukturer förhållandevis exakt, t ex vid fraser och verbbehandling.

Du har tillgång till en bred och varierad repertoar av ord och uttryck.

 

Språkriktigheten och verbböjningen är mycket säker.

Här bedöms ur du formulerar dig, hur du använder ditt förråd av ord, uttryck och fraser. Bedömningen tar även hänsyn till din förmåga att uttrycka dig formellt och hur du formulerar dig grammatiskt.

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

  • Dialog - planera en picknick