👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Insikter om insekter och andra kryp

Skapad 2021-05-04 10:30 i Tärnsjö förskola Heby
Förskola
Vad är en insekt? Vid en gemensam samling frågade vi barnen på Sköldpaddan vad en insekt var och svaren var många och varierande. Allt från "små" till "stora" och från "en svart matta" till "björn". Vart kommer vi hamna när vi tillsammans tar oss an denna frågeställning?

Innehåll

Var är vi?

Våren har kommit och så även olika småkryp och insekter som vi stöter på under dagen. I och med vår ökade vistelsetid utomhus om dagarna har vi fått tillfälle att stöta på en mängd olika småkryp i vår omgivning. Vi upplever att barnen har visat ett intresse för de kryp vi kommer i kontakt med och vill gärna visa kryp som de hittat för kompisarna och för oss pedagoger. Vi upplever en nyfikenhet och förundran för krypen hos barnen då de kommer med olika frågor och hypoteser kring de olika djuren. 

Vart ska vi?

Se valda läroplansmål nedan.

Vi har valt att arbeta med dessa läroplansmål då vi vill skapa en djupare relation till djur och natur i vårt närområde för barnen. Vi vill även ge barnen möjlighet att utveckla sin förståelse för småkryp olika samband i naturen. Vi väljer att utgå från barnens intresse, erfarenheter och frågeställningar för att göra utforskandet så givande som möjligt för barnen. Vi väljer även att använda oss av de undervisningsmetoder vi upplever att barnen har intresse för. Genom att ta oss an temat med olika metoder kommer vi åt olika kunskaper inom området och ger alla barn möjlighet att tillägna sig kunskap då alla lär sig på olika sätt. Vi vill att arbetet med temat resulterar i att barnen ska utveckla sin förståelse, intresse, nyfikenhet och relation till insekter och andra småkryp. 

Hur gör vi?

Vi kommer arbeta utifrån ett utforskande arbetssätt där barnen kommer få stort inflytande i undervisningen. Vi utgår från barnens tidigare kunskaper och erfarenheter för att sedan utveckla arbetet utifrån deras vidare intressen inom temaområdet. Vi pedagoger är medforskare och utforskar tillsammans med barnen. Barnen får vara aktiva i utforskandet då det stimulerar deras lust att lära. 

Frågor undervisningen kommer utgå ifrån: 
- Vad vet vi?
- Vad är vi nyfikna på?
- Hur undersöker vi det?

En stor del av undervisningen kommer utföras i mindre, åldersindelade arbetsgrupper där barnen får undervisning med olika metoder inom området. Viss undervisning kommer ske utomhus och andra delar inomhus beroende på metod. Olika metoder som kommer användas är: skapande, musik, sång, rytmik, regellekar, högläsning med boksamtal, digitala verktyg, ramsor och informationssök i böcker samt på lärplatta.

Se uppgifter nedan.

Uppgifter

 • Vecka 18

 • Vecka 19

 • Vecka 21

 • Vecka 23

 • Vecka 24

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
 • säkerställa att alla barn får lika stort inflytande över och utrymme i utbildningen oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18