👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jämställdhet - Rabbalshede förskola Eken

Skapad 2021-05-06 10:13 i Rabbalshede förskola Tanum
Förskola
Att förskolan skall vara en arena där barn ges lika och rika möjligheter att utveckla sin identitet, sina intressen och förmågor oberoende av könstillhörighet, det håller nog de flesta som verkar inom förskolan med om. Ändå har Skolinspektionen (2017) funnit i en granskning att endast en förskola av tre arbetar aktivt med jämställdhet. Nu påbörjar vi vår resa - vi skall vara en förskola som aktivt tar sig an jämställdsarbete.

Innehåll

Jämställdhet

Vart är vi?

I vårt SBS-arbete har vi kartlagt vår verksamhet och vår organisation och kommit fram till en hypotes och frågeställning:

Hypotes: Vi arbetar inte i tillräckligt hög grad med demokratiuppdraget i våra verksamheter. Hur kan vi utveckla verksamheten och höja kompetensen bland pedagogerna?

 Vart skall vi?

Under kommande år skall vi fokusera på Jämställdhet och Barns inflytande. Förskolans pedagoger skall ta på sig normkritiska glasögon och granska värderingar och utmana rådande normer. Genom att vara normkritiska skall förhållningssätt och förskolans miljöer utvecklas så att jämställdhet, jämlikhet och barns inflytande främjas.

 

Vårt mål under 2021 är att:

-       förskolan skall ge varje barn förutsättningar att utveckla en förståelse för allas lika värde och barnens intresse och förmågor skall främjas oberoende av kön.

 -           barn skall med sin blotta närvaro få inflytande över förskolans praktik.

 -           förskolorna skall ha upparbetat systematik kring hur jämställdhetsarbete planeras, genomförs och följs upp.

 

Hur gör vi?

·         Kollegialt lärande kring jämställdhet och normkritiskt perspektiv.

·         Förskolorna upprättar planeringar för arbetet på verksamhetsnivå i Unikum under rubriken Hur gör vi?

·         Tar del av aktuell forskning: ex Klara Dolk “Bångstyriga barn…”, Ewa Melin “Möte för lärande”, Anette Hellman “Vardagsliv på förskolan ur ett normkritiskt perspektiv” och Taguchi och Bodén “Rosa pedagogik”.

·         Föreläsning ex Christian Eidevall

·         LUG-gruppen leder cirklar/samtal

·         Studiebesök

 

Hur gör vi på Eken?

Pedagogerna har jämställdhet och barns inflytande som en punkt på de gemensamma reflektionerna för att hålla ämnet aktuellt och för att lyfta reflektioner, observationer mm med varandra. Förhållningssätt mot barnen är a och o och detta fortsätter vi att sätta i fokus.

Vid införskaffande och lånande av böcker till barnen tänker pedagogerna på att böckerna ska innehålla en så stor mångfald som möjligt t ex vad gäller olika sätt att leva på, olika hudfärg, funktionsvariationer, socio-ekonomiska förhållanden, familjebildningar mm.

Vår utgångspunkt är att tillföra och bredda det som erbjuds barnen oavsett kön, inte att ta bort. Alla barn ska få ”måla med palettens alla färger”.

När pedagogerna ritar med barnen, är med i barnens lekar, berättar sagor mm tänker vi på att utmana rådande normer och att tillföra mångfaldsperspektivet utan att förstora det i sammanhanget. (T ex en kung som är rädd, en mamma som kör lastbil, en kompis som sitter i rullstol mm.)

Vi planerar lekmaterialet i våra rum så att det blir en mix och så att det signalerar att man kan leka olika slags lekar och inte bara en sorts lek på bestämda platser.

Pedagogerna är lyhörda inför barnens önskemål och det dom uttrycker, och försöker gå till mötes i de fall det går och är rimligt. I de planerade aktiviteterna görs barnen delaktiga och ges inflytande på olika sätt.

I samtal med barnen problematiserar och utmanar vi rådande normer när de blir synliga och i vissa fall så att de blir synliga. (T ex ”varför kan inte pojkar ha rosa kläder?” om detta har uttryckts eller ”måste alla tycka om kramar?”)

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och
  Lpfö 18
 • samarbeta med vårdnadshavare, samt diskutera regler och förhållningssätt i förskolan med vårdnadshavare, för att främja barnets utveckling till en ansvarskännande människa och samhällsmedlem
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
 • respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen,
  Lpfö 18
 • säkerställa att alla barn får lika stort inflytande över och utrymme i utbildningen oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.
  Lpfö 18
 • medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet,
  Lpfö 18