👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk och Procent

Skapad 2021-05-06 14:35 i Färsingaskolan Sjöbo
Grundskola F – 7 Matematik
I kapitlet om bråk och procent lär vi oss vad bråktal är och hur vi kan skriva om bråktal på olika sätt. Vi träffar också på begreppet procent och lär oss att räkna med procent i olika situationer, till exempel när något ökar eller minskar.

Innehåll

 

Innehåller

Konkretiserade mål/ mål för arbetet:


När du har arbetat med detta område ska du kunna:

 • skriva tal i bråkform och blandad form
 • förlänga bråk och förkorta bråk
 • omvandla mellan bråkform, decimalform och procentform
 • addition, subtraktion och multiplikation med bråk
 • tal i procentform
 • beräkna delen, andelen och det hela
 • använda de begrepp som hör till arbetsområdet
 • lösa problem som hör till arbetsområdet

Undervisning - arbetssätt

 • Gemensamma genomgångar
 • Filmer med förklaringar
 • Teoretiska enskilda övningar
 • Teoretiska övningar i par och grupp
 • Praktiska övningar i par och grupp
 • Eget arbete
 • Matematiska diskussioner
 • Läromedel Gleerups digitala läromedel
 • Extra material lagd upp på Google Classroom.

Extra anpassning

Lektionsinnehållet planeras efterhand, baserat på vad eleven befann sig i sitt lärande lektionen innan. Vi ibland tillgång till en resurs, som gör det möjligt för några/ enskilt att vara i ett grupp eller vara i mindre grupp och arbeta med extra handledning. På Google Classroom finns lektionsinstruktioner som du kan använda dig av för att repetera det vi gått igenom på lektionerna. Det finns även extra material och övningar som du kan öva på eller gå igenom teorierna.

Anpassningsprov utifrån elevens förutsättningar

Bedömning

Vad ska bedömas?

 • Skriftliga: övningar, inlämningsuppgifter, diagnoser, prov.
 • Muntliga: delaktighet i muntliga samtal, resonemang vid valda tillfällen.
 • Praktiska uppgifter vid valda tillfällen.

Bedömningen sker fortlöpande och återkopplas till eleverna.

Se aktuell bedömningsmatris.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Bråk och Procent

Lärandematris

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Resonemang
I redovisningar och samtal kan eleven med viss hjälp föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemanget framåt. Tex. Du motiverar dina förklaringar och ställer relevanta frågor kring området som för diskussionen framåt.
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar dem. Tex. Du motiverar och förklarar hur du gjort på ett sätt som de flesta förstår och du ställer relevanta frågor kring området som för diskussionen framåt och fördjupar den.
Begrepp
Eleven kan med viss hjälp förstå de vanliga begreppen inom bråk och procent, såsom nämnare, täljare, förlänga, förkorta, gemensam nämnare, bråkform, decimalform, procentform, blandad form, andel, delen och det hela.
Eleven har grundläggande förståelse för begreppen inom bråk och procent samt kan använda begreppen i sammanhang. Tex. bedöma storleken av enkla bråk och kan använda samband mellan enklare bråk såsom Ex 1/4 är hälften av ½ eller att 25% är hälften av 50%. i huvudsak
Eleven har god förståelse för de vanliga begreppen inom bråk och procent samt kan se vissa samband. Tex. kan bestämma förhållanden och samband mellan olika bråk och heltal. Ex Är 8/3 större än två hela
Eleven behärska begreppen och kan koppla alla begreppen till varandra samt kan använda begreppen i nya sammanhang. Tex. du vet väl att tio tiondelar är lika mycket som fem femtedelar, det vill säga en hel.
Metod
Eleven kan med viss hjälp omvandla mellan procentform och enklare bråkutryckt. Tex. 1/2= 50%
Eleven kan använda flesta begreppen i sin beräkningar samt kan göra beräkningar med enkla procentsatser eller bråkuttryck. Tex. kan göra omvandlingar mellan bråk- decimal- blandad form och procentform, kan lösa enkla uppgifter med delen, det hela och procenttalet, såsom Hur mycket är 50% av 80 kr? och Hur mycket är 2/3 av 15 kr?
Eleven kan använda olika begreppen i sin beräkningar samt kan växla med lite svårare bråkuttryck och kan räkna ut tal med olika procentsatser. Tex. Hur mycket är 60% av 200 kr? Kan utifrån ett bråk räkna ut en helhet ex 1/3 av bilarna motsvarar 5 st. Hur många finns det totalt? gott resultat
Eleven kan använda väl olika begreppen i sina beräkningar samt kan växla utifrån nya procentuttryck och kan räkna ut tal med olika procentsatser. Ex Hur mycket är 15% av något eller 4% av något? mycket gott resultat Eleven visa säkerhet vid beräkning samt kan använda sig av generella lösningsmetoder
Kommunikation
Eleven kan med viss hjälp använda ett begripligt språk för att redovisa sina lösningar på enkla problem. Tex. Eleven skriver endast "svar"
Eleven kan förklara det vi arbetat med på ett sätt som gör att vi förstår att du förstått. Tex. Eleven kan på ett enkelt sätt förklara hur jag gör när jag ska räkna ut ett tal med bråk och procent. Använder rätt begrepp i ett huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan lösa problem på ett relativt fungerande sätt. Tankegång går att följa. Tex. redovisa sina beräkningar stegvis på ett strukturerat sätt.
Eleven kan lösa problem på ett väl fungerande sätt. Eleven kan se andras lösningar och fundera på vad som fungerar bra i den. Ställer frågor utifrån vad jag vet och driver arbetet framåt. Tex. Att muntligt kunna redogöra för sin uträkning/ lösning samt sitt valda tillvägagångssätt. Att använder riktigt matematiskt språk med de korrekta begreppen och termerna. Dina skriftliga redovisningar är tydliga och omfattar olika slags uppgifter.
Problemlösning
Eleven kan med viss hjälp lösa enkla problem.
Eleven kan lösa enkla problem på ett i huvudsak fungerande sätt. Tex. Du kan på ett enkel sätt att resonera om resultatets rimlighet.
Eleven kan lösa problem på ett relativt fungerande sätt. Tex. Du kan växla mellan dina lösningar. Fundera kring svarets rimlighet i förhållande till frågan.
Eleven kan lösa problem på ett väl fungerande sätt. Tex. Du använder generella metoder vid problemlösning. Du visar säkerhet i dina beräkningar och i ditt problemlösningsarbete. du motiverar dina tillvägagångssätt. Känna av svarets rimlighet.