👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Odling i lärmiljön ute

Skapad 2021-05-07 08:17 i Hasslebo förskola Eslöv
Förskola
Vår förskola har nyligen byggts till och en ny utemiljö är under uppbyggnad. Gula gruppen med barn födda 2018 kommer att starta upp ett projekt med odlingsmiljö utomhus. I lärmiljön bjuds förskolans samtliga grupper in för att skapa en gemensam lärmiljö.

Innehåll

Didaktiskt informerat undervisningsupplägg

 

Bakgrund och Syfte:

Förskolan har nyligen byggts till och vår lärmiljö som tidigare fanns kring odling finns inte längre kvar

Vi vill bygga vidare på barnens intresse för olika växter och grönsaker. Vi arbetar med måltidspedagogik och har utforskat med hjälp av våra olika sinnen samt det digitala mikroskopet både inom- och utomhus.

 ”Forskare som på uppdrag av EU tagit fram rekommendationer för undervisning i naturvetenskap understryker betydelsen av att börja tidigt med naturvetenskap så att intresset för ämnena byggs upp”(Naturvetenskapens bärande idéer för förskollärare 2018).

 

Mål:

Att binda samman äldre och yngre barn i en lärmiljö där barnen och pedagogerna möts och skapar möjligheter för gemenskap och samarbete. Målet är att väcka nyfikenhet och ett intresse hos barnen. I målet ingår även att skapa nya kunskaper och erfarenheter kring naturvetenskap i lärprocesserna. Barnens delaktighet är viktig i hela processen som kommer fortgå under alla åren av förskolevistelsen. 

Barnens språk kommer att berikas med nya begrepp som inte används i andra sammanhang

 

Samtolkning

Vi vill skapa möjligheter för barnen att utveckla kunskaper om växter och odling samt vad som sker i naturliga sammanhang.

Vi vill göra barnen nyfikna på och utveckla en grund för kommande kunskaper inom naturvetenskap.

 

Aktivitet och Metod/Teori: 

Metod: Didaktiskt informerat undervisningsupplägg

Här fyller du i vilka aktiviteter kopplade till planeringen

 

Samplanering

 

Vad ska vi göra(innehåll)?
Tillsammans med barnen kommer vi bygga upp en miljö som möjliggör odling. En nyanlagd gräsyta ska förvandlas till en lärmiljö kring naturvetenskap. Odling kommer att ske där varje grupp har ansvar för vars en pallkrage.

Hur ska vi göra(form)?
Pedagogerna anskaffar materialet som krävs för att skapa en ny mötesplats. Barnen är delaktiga i uppbyggandet

Vem/vilka(aktörer)?
Barn från Hasslebos samtliga grupper samt pedagoger på Snöflingan. Barn födda 2018 är basen i arbetet.

Var(ute-inne-rum-plats)?

I utemiljön som finns längst med hela baksidan på förskolans nya byggnad.

När?

Med start i april 2021 och med fortsättning under barnens hela förskoletid.

Varför?

För att skapa en miljö som lägger grunden för fortsatt utforskande med plantering, skötsel, skörd och berikandet av olika sinnen samt få nya kunskaper i naturvetenskap.

 

Dokumentation

 

Genomförande

Vi har valt att fokusera på att dokumentera med foto och anteckningar som ska användas i lärmiljön samt barnens tankar under och efter aktivitet i miljön
Vem dokumenterar och när? 

pedagogerna dokumenterar men tar hjälp av barnen som kan ta bilder och filma. Det skrivna ordet kommer synliggöras på olika sätt.

 

Analys, utvärdering och reflektion:

 

Uppföljning/Samvärdering

Reflektionsfrågorna används och besvaras i rutan för analys och reflektion nedan (inte här i planeringen).
Kopiera in frågorna nedan i analys och reflektionsrutan och besvara frågorna.

Vad blev det(innehåll)?

Hur blev det(form)?

Vem/vilka blev det(aktörer)?

Var blev det(ute-inne-rum-plats)?

När blev det(tid)?

Varför blev det som det blev?

 

 

Andra frågor att ha med i sin reflektion:
Vilket lärande/förändrat kunnande såg vi hos barnen? Hur visade det sig?
Vilka tankar, frågor, idéer och reflektioner har aktiviteterna väckt hos dig och barnen?
Var det svårt för någon att lära sig/delta? Varför?
Vad behöver ändras/utvecklas och hur gör vi det? Tankar och förslag på fortsatta aktiviteter och utmaningar utifrån barnens förmågor och intressen.         

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • utveckla pedagogiskt innehåll och miljöer som inspirerar till utveckling och lärande och som utmanar och stimulerar barnens intresse och nyfikenhet samt håller kvar deras uppmärksamhet.
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18