👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling

Skapad 2021-05-07 09:41 i Ellaparks förskola Dibber Sverige AB
Förskola
Förskolan ska bidra till att bygga upp barns positiva framtidstro. Vi skall ge barnen nya kunskaper och erfarenheter kring hållbarhet, hälsa och välbefinnande.

Innehåll

 Undervisningsplanering 

 

 

Vad ska läras ut?

 " Förskolan ska varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan"

" Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet"

Syftet med undervisningen

Vi vill att barnen lär sig samspela för att bidra till en hållbar utveckling, såväl ekonomisk och social som en miljömässig. 

Metod

 • Vi kommer att arbeta med materialet från Rädda barnen som heter "Stopp min kropp", samt aktivt arbeta utefter Barnkonventionens relevanta artiklar. (se filmen)
 • Vi pratar känslor och hur vår känslor "ser ut". Vi dramatiserar, läser relevanta böcker i temat och sätter ord på vad som sker. Barnen måste förstå sig själv först, innan de kan förstå människorna i dess närhet.

 

 • Vi övar på konflikthantering. Vi hjälper barnen genom att sätta ord på situationen och tillsammans benar vi ut den. Frågor som "Vad hände?" Ser kompisen glad/ledsen/arg ut? Hur kommer det sig? Hur kan ni bli vänner igen?
 • Vi introducerar miljöer och material väldigt tydligt och pratar om hur vi hanterar dessa. Vi tränar på att städa efter oss. Det ska se inbjudande ut för övriga kompisar.
 •  Vi övar på att stå för sina handlingar. Med det menar vi att barnen får öva i att allt har konsekvenser. På gott och mindre gott.

Detta kommer att vara en pågående process under barnens hela vistelsetid på förskolan. Vartefter barnens erfarenheter och kunskaper ökar, arbetar vi vidare inom ämnet.  

 

 

 

Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 

Vi reflekterar när situationer uppstår samt efter dokumentation.

 Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)

Målen är att barnen skall vara försiktiga och värna om och med både material och om varandra.

 

 

_____________________________________________________________________ 

2. Reflektion

Reflektion är att lägga alla tankarna på ”bordet”

Reflektionsfrågor att utgå ifrån – välj ut de som är relevanta för detta tillfälle;

  • Hur går det? Hur gick det?
  • Varför tror du att det blir/blev så?
  • Vad fångar barnens intresse?
  • Vilka lärstrategier använder barnen?
  • Vilka reflektioner gör barnen?
  • Vilka tecken ser vi på att barnen lär sig det avsedda?
  • Var det något som begränsade barnens val, intresse och lärande? (pga kön, könsindentitet, funktionsvariation, etnisk tillhörighet, ålder, trosuppfattning eller sexuell läggning?
  • Hur påverkar ert förhållningssätt undervisningen?

_________________________________________________________________________________________

3. Analys

Analys är att se mönster och dra slutsatser utifrån reflektionen ”det som ligger på bordet”

Analysfrågor att ställa er;

 • Vilka generella mönster kan vi se utifrån ”det som ligger på bordet” - reflektionen?

 • Vad har vi uppnått i förhållande till uppsatta mål?

 • Vad behöver utvecklas för att öka måluppfyllelsen?

______________________________________________________________________________________

4. Nästa steg

Svaren på dessa frågor blir en del av underlaget för fortsatt undervisningsplanering utifrån er analys

  • Vad blir ett meningsfullt nästa steg för barnen utifrån nuläget?
  • Vilka fler uttryckssätt kan vi erbjuda barnen?
  • Hur kan vi utmana ytterligare med material och lärmiljö?
  • Hur säkerställer vi att alla barn får inflytande över och utrymme i utbildningen?
  • Vad/vilken kunskap behöver pedagogen söka för att komma vidare?
  • Hur kan vi få vårdnadshavarna delaktiga i förskolans utbildning?
  • Hur kan vi förändra våra undervisningsmiljöer? 

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18