👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hi, Vasatiden, år 5, 2021

Skapad 2021-05-07 10:49 i Vidingsjöskolan Linköping
Grundskola 4 – 6 Historia
Nu är det dags att avsluta medeltid och gå vidare till Vasatid. Under arbetsområdet ska vi lära oss om hur samhället förändras under den här perioden och hur mycket av det som ändrades fick stor betydelse för människorna då men även för oss idag.

Innehåll

Period

 v. 18-23

 

 

Bedömningsform

Hur ska det bedömas?

1. Aktivt deltagande i par- och grupparbete och diskussioner i mindre grupp/helklass.

2. Begreppsfördjupningar och förklaringar av begrepp

3. Muntliga och skriftliga uppgifter

 

Bedömningsaspekter

Vilka kvaliteter bedöms?

 

Likheter och skillnader

I vilken utsträckning eleven 

kan se likheter och skillnader:

i levnadsvillkor under1500-talet och idag

 

Historiska källor

I vilken utsträckning eleven:

• kan skilja på källa och tolkning.

• kan använda en källa för att dra slutsatser om historiska förhållanden.

• kan se och beskriva orsaker till att historiska källor kan skilja sig åt.

• visar hur flera orsaker kan samverka till att göra framställningarna olika.

 

Orsaker och konsekvenser

I vilken utsträckning eleven kan urskilja orsaker och konsekvenser av och till olika händelser.

 

Historiska begrepp

I vilken utsträckning historiska begrepp används.

 

Undervisning

Innehåll, material och arbetsformer för att träna

I arbetet kommer vi att:

-lära oss mer om Vasatiden

-lära oss mer om vad som hände i vårt land då och som påverkar oss idag

-träna på att kunna påvisa orsaker och konsekvenser i olika historiska skeenden.

-göra jämförelser mellan levnadsvillkor då och nu.

-träna på att kunna använda tillförlitliga källor.

-lära oss begrepp som har med historia att göra.

 

Material

Upptäck historia, Puls historia

Studi.se

Sli.se

ur.se

 

Arbetsformer för att träna

Vi kommer att:

-ha genomgångar i helklass varvat med par- och enskilt arbete.

-läsa och skriva

-lära oss begrepp

-se på kortare filmer för att förstärka lärande.

-träna på att jämföra,

-träna på att resonera och att analysera för att se samband.

 

Återkoppling

Hur får eleven veta hur arbetet går?

Muntlig återkoppling under arbetets gång. Skriftlig återkoppling och modellering av olika kvalitéer på t.ex uppgifter med resonemang vid bedömningsuppgifter.

 

Målet är att kunna...

…skilja på olika tidsperioder.

…använda en tidslinje

…förstå skillnad på en källa och en tolkning

…förklara varför t.ex en person eller en händelse kan framställas på helt olika sätt i olika källor.

…vad begreppen orsak och konsekvens betyder och även kunna använda dem för att förklara något.

…jämföra hur människor idag har det jämfört med på 1500-talet.

…förstå och kan använda olika historiska begrepp som kronologisk ordning, orsak, konsekvens, likheter, och skillnader.

 

Uppgifter

 • Olika framställningar

 • Barn och källor

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6
 • Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
  Hi  C 6
 • Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  C 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållande­vis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  C 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra utvecklade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händel­ser, personer och tidsperioder.
  Hi  C 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
  Hi  C 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestal­ter under olika tidsperioder.
  Hi  A 6
 • Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  A 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  A 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra välutvecklade och ny­anserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  A 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Hi  A 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  E 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  C 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  A 6

Matriser

Hi
År 5, Vasatid 20/21

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Källa eller tolkning
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid. Eleven kan använda historiska begrepp på ett fungerande sätt.
 • Hi  4-6
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Har ännu ej visat detta.
Eleven har grundläggande kunskaper kring skillnaden mellan källor och tolkningar.
Eleven har goda kunskaper kring skillnaden mellan källor och tolkningar och kan ge något förslag på kunskap vi kan få från olika källor.
Eleven har mycket goda kunskaper kring skillnaden mellan källor och tolkningar och kan motivera/resonera kring hur vi har användning av källan.
Olika framställningar
Kan föra resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
 • Hi  4-6
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Har ännu ej visat detta.
Eleven kan ge något förslag på skillnader mellan olika källor och kan ge någon rimlig orsak till att händelser eller personer framställs på olika sätt.
Eleven kan förklara skillnader i olika källor och kan ge någon rimlig orsak till att händelser eller personer framställs på olika sätt genom att ge något historiskt exempel.
Eleven kan koppla skillnaderna till någon historisk händelse eller visar förståelse för att historiska kan användas på olika sätt och med olika syften. Eleven förtydligar med att beskriva ett möjligt motiv bakom framställningen.
Barns levnadsvillkor
Kan göra jämförelser kring levnandsvillkor förr och idag.
 • Hi  4-6
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Har ännu ej visat detta.
Visar grundläggande kunskaper vid jämförelser av barns levnadsvillkor förr och nu.
Visar goda kunskaper vid jämförelser av barns levnadsvillkor förr och nu.
Visar mycket goda kunskaper vid jämförelser av barns levnadsvillkor förr och nu.
Begrepp
Eleven kan använda historiska begrepp.
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Har ännu ej visat detta.
Kan förstå och förklara flera begrepp.
Kan förstå, förklara och använda flera begrepp.
Kan förstå, förklara och använda begreppen. Använder aktivt begrepp i arbetet.