👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden

Skapad 2021-05-10 09:26 i V Bodarna skola Alingsås
Medeltiden
Grundskola 4 Svenska Historia
När vikingarna blivit kristna börjar en ny tid i Sverige; medeltiden. Städerna blir fler och där bor köpmän och hantverkare, de flesta under denna tid är dock fortfarande bönder i små byar på landsbygden. Fler och fler kyrkor byggs och när Norden blivit kristnat ökar kontakten med andra kristna länder i Europa och kunskaper om teknik, konst och musik spred sig upp till de kalla nordiska länderna. Begreppet medeltid betyder "tiden mellan" antiken och renässansen och kallas ofta på engelska "the Dark Age", den mörka tiden tiden eftersom livet ofta var väldigt hårt och tufft. Längre ner i Europa brukar det räknas som att medeltiden varade ungefär år 500-1500 men här i Norden ansluter vi oss till medeltiden senare, ungefär runt år 1050. Det är tiden mellan 1050-1500 då Gustav Vasa blir kung över Sverige, som vi ska arbeta med i detta tema.

Innehåll

Arbetsområde:

Under stora delar av vårterminen kommer vi att arbeta med medeltiden - livet i Norden, från Sveriges grundande och Nordens kristnande fram till Vasatidens början.

 

Konkreta mål:

 • Berätta om vilken betydelse kyrkan hade för människor och i samhället under medeltiden.
 • Berätta om kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu
 • Berätta om hur städer började växa fram och hur dom fungerade och såg ut.
 • Ge exempel på hur medeltiden kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
 • Berätta om det medeltida samhället: vad fanns det för yrken, hur såg det ut med lag och ordning, de fyra stånden, hur arbetade kvinnor och män - göra jämförelser med hur det ser ut idag.
 • Berätta kort om en del kända personer som levde på medeltiden och som påverkat vårt samhälle idag, t.ex Birger Jarl, Magnus Ladulås, Magnus Eriksson och drottning Margareta.
 • Berätta om handelsförbundet Hansan samt om Kalmarunionen och dess betydelse för Norden.

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • Läsa en faktatext och sedan kunna berätta om det viktigaste delarna i texten
 • Titta på fakta-film och plocka ut viktig information och sedan berätta om det i tal och skrift.
 • Kunna berätta om kristendomens och kyrkans betydelse för människor och samhället under medeltiden
 • Berätta om hur det medeltida samhället såg ut; yrken (vad är ett skrå?), lag och ordning, de fyra stånden.

 • Kunna beskriva människors sätt att leva och hitta likheter och skillnader i deras levnadsvillkor i det medeltida och nutida samhället.
 • Berätta om kända personer som levde och påverkade samhället under medeltiden, samt händelser, detta genom att skriva egna faktatexter

Undervisning:

Vi kommer att läsa kapitel: "MEDELTIDEN - hur folk levde i Norden" och " MEDELTIDEN - kungarna och krigen" ur boken Grundbok Historia - från vikingarna till Gustav III (Puls). Vi kommer att läsa fakta om Medeltiden i vårt faktahäfte och svara på frågor till texterna i vårt arbetshäfte. 

Vi kommer att se filmer och läsa faktatexter och samtidigt lära oss många nya begrepp om medeltiden. Vi kommer att arbeta i vårt arbetshäfte om Medeltiden.

Vi kommer att skriva egna faktatexter om olika personer och element från medeltiden. 

Koppling till Läroplan:

Syfte

 • Hi   Använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer
 • Hi  Kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap.
 • Hi  Reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv.
 • Hi  Använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
 • Sv  Formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • Sv  Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
 • Sv  Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • Sv  Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
 • Sv  söka information från olika källor och värdera dessa.

 

Centralt innehåll

 • Hi  4-6 Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
 • Hi  4-6 Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 De nordiska staternas bildande.
 • Hi  4-6 Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
 • Hi  4-6 Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
 • Hi  4-6 Hur historia används och historiska begrepp Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
 • Hi  4-6 Hur historia används och historiska begrepp Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
 • Hi  4-6 Hur historia används och historiska begrepp Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
 • Sv  4-6 Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6 Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
 • Sv  4-6 Läsa och skriva Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  4-6 Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • Sv  4-6 Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
 • Sv  4-6 Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnaden mellan att skriva ett personligt sms och att skriva en 

Uppgifter

 • Saga om riddare

 • Dockstensmannen

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6