👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 -100p - Info och betyg

Skapad 2021-05-12 10:38 i Alla medarbetare –Agila Institutet VUX Agila Institutet VUX
Undersköterskeutbildning – Kunskapskrav & Betyg Etik och människans livsvillkor - 100 poäng
Vuxenutbildning
Ämnet har ett helhetsperspektiv på funktionsförmåga och funktions- nedsättning utifrån pedagogiska, etiska och kulturella aspekter.

Innehåll

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 - 100 poäng

Centralt innehåll från skolverket kursplan

Undervisningen i kursen ska behandla följande:

 • Barn och ungas utveckling vid funktionsnedsättning.
 • Olika funktionsnedsättningar, till exempel olika former av rörelsehinder,
  intellektuella funktionsnedsättningar och syn- och hörselnedsättningar
  samt deras konsekvenser i vardagen.
 •  Identitetsutveckling och självbild vid funktionsnedsättning.
 • Livsvillkor och möjlighet till utveckling utifrån samhällets stöd och
  service.
 • Tillgänglighet i inre och yttre miljö.
 • Sinnesstimulering för att främja kommunikation och samspel.
 • Sexualitet och relationer.
 • Pedagogiska arbetssätt och välfärdsteknologi som främjar delaktighet
  och självbestämmande.
 • Planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av stöd- och
  hjälpinsatser till den enskilde utifrån biståndsbedömning.
 • Bemötande och professionellt förhållningssätt.
 • Teamarbete och samverkan internt och externt.
 • Förebyggande arbete och rutiner för hantering av hot- och
  våldssituationer.
 • Historiska perspektiv över vilka normer, värderingar och synsätt som påverkat synen på funktionsnedsättning.
 • Lagar och andra bestämmelser inom området, däribland FN:s konven- tion om barnets rättigheter och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning samt de intentioner som finns bakom lagarna. 

 

Matriser

Betyg – Istället för betyg kan du välja att få ett intyg på genomförd utbildning. Intyg kan även fås som komplement till betyg

F
E
D
C
B
A
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1

Inlämningsuppgifter

Lånat Bok
Självskkattning klar
Alla inlämningsuppgifter inlämnade
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1

Kunskapsmatris

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1

E
C
A
Kunskapsområde 1
Eleven redogör ÖVERSIKTLIGT för faktorer som påverkar hur barn och unga med funktionsnedsättning utvecklas.
Eleven beskriver UTFÖRLIGT…
Eleven beskriver UTFÖRLIGT och NYANSERAT…
Kunskapsområde 2
Eleven beskriver ÖVERSIKTLIGT olika funktionsnedsättningar och deras konsekvenser för människors liv, lärande och deltagande i olika sammanhang.
…UTFÖRLIGT…
… UTFÖRLIGT och NYANSERAT…
Kunskapsområde 3
Eleven redogör ÖVERSIKTLIGT för hur likvärdighet, tillgänglighet och delaktighet kan skapas i olika situationer med hjälp av specialpedagogiska hjälpmedel, välfärds- teknologi och arbetssätt.
…UTFÖRLIGT…
… UTFÖRLIGT och NYANSERAT…
Kunskapsområde 4
Eleven beskriver ÖVERSIKTLIGT alternativ och kompletterande kommunikation. 

… UTFÖRLIGT…
… UTFÖRLIGT och NYANSERAT…
Kunskapsområde 5
Eleven diskuterar ÖVERSIKTLIGT egna och andras attityder, värderingar och handlingar i relation till människor med funktionsnedsättningar.
…UTFÖRLIGT…
… UTFÖRLIGT och NYANSERAT…
Kunskapsområde 6
Eleven redogör för funktionshinderområdets historiska utveckling och redogör för lagar och andra bestämmelser som styr verksamheten samt redogör på ett ÖVERSIKTLIGT sätt för intentionerna bakom lagstiftningen.
…UTFÖRLIGT…
… UTFÖRLIGT och NYANSERAT…
SEMINARIUM -P
Eleven planerar, organiserar och utför vanligt förekommande arbets- uppgifter och aktiviteter I SAMRÅD med handledare.
…EFTER SAMRÅD …
…EFTER SAMRÅD …
SEMINARIUM - G
Eleven gör en dokumentation av utförda uppgifter och aktiviteter. Resultatet av elevens arbete är TILLFREDSSTÄLLANDE.
…ÄR TILLFREDSSTÄLLANDE.
…ÄR GOTT.
SEMINARIUM - G
Eleven interagerar och kommunicerar i samarbete och möten med människor med TILLFREDSSTÄLLANDE resultat.
…TILLFREDSSTÄLLANDE…
…ÄR GOTT…
SEMINARIUM - P
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han MED VISS SÄKERHET den egna förmågan och situationens krav.
… MED VISS SÄKERHET …
…MED SÄKERHET…

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 - Självskattning Centralt innehåll

Centralt Innehåll

Verkar intressant
Verkar svårt
Kan lite
Detta moment har jag lärt mig nu/ Kan validera
Barn och ungas utveckling vid funktionsnedsättning.
Olika funktionsnedsättningar, till exempel olika former av rörelsehinder, intellektuella funktionsnedsättningar och syn- och hörselnedsättningar samt deras konsekvenser i vardagen.
Identitetsutveckling och självbild vid funktionsnedsättning
Livsvillkor och möjlighet till utveckling utifrån samhällets stöd och service
Tillgänglighet i inre och yttre miljö.
Sinnesstimulering för att främja kommunikation och samspel
Sexualitet och relationer.
Pedagogiska arbetssätt och välfärdsteknologi som främjar delaktighet och självbestämmande.
Planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av stöd- och hjälpinsatser till den enskilde utifrån biståndsbedömning.
Bemötande och professionellt förhållningssät
Teamarbete och samverkan internt och externt.
Förebyggande arbete och rutiner för hantering av hot- och våldssituationer.
Historiska perspektiv över vilka normer, värderingar och synsätt som påverkat synen på funktionsnedsättning
Lagar och andra bestämmelser inom området, däribland FN:s konven- tion om barnets rättigheter och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning samt de intentioner som finns bakom lagarna.