👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 -100p - Info och betyg

Skapad 2021-05-12 11:07 i Alla medarbetare –Agila Institutet VUX Agila Institutet VUX
Undersköterskeutbildning – Kunskapskrav & Betyg Etik och människans livsvillkor - 100 poäng
Vuxenutbildning
Ämnet har ett helhetsperspektiv på funktionsförmåga och funktions- nedsättning utifrån pedagogiska, etiska och kulturella aspekter.

Innehåll

 

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 - 100 poäng

Centralt innehåll från skolverket kursplan

Undervisningen i kursen ska behandla följande:

 • Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, däribland autism, ADHD och ADD, dess livsvillkor och konsekvenser i den dagliga livsföringen. 
 • Förvärvad hjärnskada och dess konsekvenser i den dagliga livsföringen. 
  Hjärnskador som fås i livet och vilken betydelse dessa får i det dagliga livet
 • Utanförskap i samband med funktionsnedsättning.
 • Kunskaper om olika specialpedagogiska hjälpmedel och arbetssätt. 
 • Olika verksamheter, till exempel särskola, andra anpassade utbildningar och daglig verksamhet. 
 • Stöd- och hjälpinsatser inom området funktionsnedsättning. Insatser enligt LSS, Individuell plan och god man för att underlätta människors möjligheter till ett aktivt deltagande i samhället. 
 • Planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av stöd- och hjälpinsatser till den enskilde. 
 • Pedagogiska arbetssätt, metoder och förhållningssätt som främjar individens självbestämmande och möjlighet till utveckling, till exempel genom lågaffektivt hjälpmedel som är relevanta för uppgiften. bemötande, cirkulärt tänkande, delaktighetsmodellen och empowerment
 • Metoder för reflektion över egna och arbetslagets arbetsmetoder för att utveckla ett individanpassat arbetssätt. 

Matriser

Betyg – Istället för betyg kan du välja att få ett intyg på genomförd utbildning. Intyg kan även fås som komplement till betyg

F
E
D
C
B
A
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2

Inlämningsuppgifter

Lånat Bok
Självskkattning klar
Alla inlämningsuppgifter inlämnade
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2

Kunskapsmatris

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2

E
C
A
Kunskapsområde 1
Eleven beskriver ÖVERSIKTLIGT olika neuropsykiatriska funktionsnedsätt- ningar och deras konsekvenser för människors liv, lärande och deltagande i olika sammanhang.
Eleven beskriver UTFÖRLIGT…
Eleven beskriver UTFÖRLIGT och NYANSERAT…
Kunskapsområde 2
Eleven redogör ÖVERSIKTLIGT för hur likvärdighet, tillgänglighet och delaktighet kan skapas i olika situationer med hjälp av specialpedagogiska hjälpmedel och arbetssätt.
…UTFÖRLIGT…
… UTFÖRLIGT och NYANSERAT…
Kunskapsområde 3
Eleven beskriver ÖVERSIKTLIGT olika verk- samheter och insatser för människor med funktionsnedsättningar.
…UTFÖRLIGT…
… UTFÖRLIGT och NYANSERAT…
Kunskapsområde 4
Eleven diskuterar ÖVERSIKTLIGT egna och andras attityder, värderingar och handlingar i relation till människor med funktionsnedsättningar. I diskussionen framför eleven ENKLA ARGMENT för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
…UTFÖRLIGT… … VÄLGRUNDADE argument…
… UTFÖRLIGT och NYANSERAT… … VÄLGRUNDADE och NYANSERADE argument…
SEMINARIUM - G
Eleven gör en ENKEL dokumentation av utförda uppgifter och aktiviteter.
…NOGGRANN….
…NOGGRANN och UTFÖRLIG….
SEMINARIUM- P
Eleven planerar, organiserar och utför vanligt förekommande arbets- uppgifter och aktiviteter I SAMRÅD med handledare, på ett yrkesmässigt sätt.
…EFTER SAMRÅD …
…EFTER SAMRÅD …
SEMINARIUM - P
I arbetet använder eleven MED VISS SÄKERHET metoder och hjälpmedel som är relevanta för uppgiften.
…MED VISS SÄKERHET …
…MED SÄKERHET …
SEMINARIUM - G
Eleven interagerar och kommunicerar i samarbete och möten med människor med TILLFREDSSTÄLLANDE resultat.
…TILLFREDSSTÄLLANDE…
…GOTT…
SEMINARIUM - P
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han MED VISS SÄKERHET den egna förmågan och situationens krav.
… MED VISS SÄKERHET …
…MED SÄKERHET…

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2– Självskattning Centralt innehåll

Centralt innehåll

Verkar intressant
Verkar svårt
Kan lite
Detta moment har jag lärt mig nu/ Kan validera
Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, däribland autism, ADHD och ADD, dess livsvillkor och konsekvenser i den dagliga livsföringen.
Förvärvad hjärnskada och dess konsekvenser i den dagliga livsföringen.
Utanförskap i samband med funktionsnedsättning.
Kunskaper om olika specialpedagogiska hjälpmedel och arbetssätt
Olika verksamheter, till exempel särskola, andra anpassade utbildningar och daglig verksamhet
Stöd- och hjälpinsatser inom området funktionsnedsättning. Insatser enligt LSS, Individuell plan och god man för att underlätta människors möjligheter till ett aktivt deltagande i samhället.
Planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av stöd- och hjälpinsatser till den enskilde.
Pedagogiska arbetssätt, metoder och förhållningssätt som främjar individens självbestämmande och möjlighet till utveckling, till exempel genom lågaffektivt bemötande, cirkulärt tänkande, delaktighetsmodellen och empowerment.
Metoder för reflektion över egna och arbetslagets arbetsmetoder för att utveckla ett individanpassat arbetssätt