👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mattespanarna 5B - Kapitel 4 "Vikt och volym"

Skapad 2021-05-12 14:59 i Skebo skola Norrtälje
Arbete med kapitel 4 i Mattespanarna 5B "Vikt och volym".
Grundskola 5 Matematik
I kapitlet kommer vi arbeta med vikt och volymenheter. Vi kommer också att titta på gamla enheter för vikt och volym.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 

 •  formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. 

 

Centralt innehåll

 • volymenheter förr och nu
 • växlingar mellan volymenheterna
 • viktenheter från förr och från andra länder
 • viktenheter vi använder idag
 • växlingar mellan viktenheterna

 

Bedömning

I arbetsområdet Vikt och volym bedöms din förmåga att:

 • växla mellan vikt- och volymenheter
 • resonera runt vikten av gemensamma enheter
 • lösa problem och värdera valda strategier
 • föra enkla resonemang kring olika uttrycksformer för begreppen i kapitlet

 

Undervisning (arbetssätt och arbetsformer)

Hur arbetar vi mot målen?

Vi kommer att:

 • Ha genomgångar där vi kommer gå igenom metoder, strategier samt viktiga begrepp.
 • Föra matematiska diskussioner och resonemang.
 • Träna problemlösning enskilt, i par och i grupp
 • Göra praktiska övningar.
 • Använda oss av Ipad.

Matriser

Ma
Mattespanarna 5B - Kapitel 4 "Vikt och volym"

Eleven kan använda och beskriva matematiska begrepp samt ge exempel på hur olika begrepp relaterar till varandra:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven kan sambanden mellan enheterna g - ton och ml - l.
Eleven vet vad de olika enheterna innebär. Eleven kan göra enklare växlingar, t.ex. 3 ton = 3000 kg, 3 dl = 30 cl = 300 ml.
Eleven tolkar uttryck som 2,5 ton eller 1,05 liter.
Eleven tolkar och utvärderar decimalernas betydelse i relation till det hela i uttryck som 9,04 dl och 1,4 ton.
Eleven känner till äldre måttenheter.
Eleven ger exempel på måttenheterna som användes tidigare i historien, har en uppfattning om måttets storlek och kan ge en förklaring varför de inte används längre.
Eleven visar förståelse för behovet av att använda standardiserade måttenheter.
Eleven reflekterar hur användandet av gamla måttenheter kan påverka vardagssituationer.

Eleven kan välja och använda metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven växlar mått uttryckta i olika vikt- och volymenheter för att kunna göra additioner och subtraktioner.
Eleven växlar till minsta enhet eller gör beräkningar genom att titta på varje enhet för sig. Ex. 3 ton 400 kg + 2 ton 200 kg = 5 ton 600 kg.
Eleven växlar till lämplig enhet beroende på sammanhanget. Ex. 30 cl koncentrerad saft blandas med 15 dl vatten. Hur mycket färdig saft får man?
Eleven växlar till lämplig enhet beroende på sammanhanget och värderar lämpligheten av val av enhet. Ex. En baby väger 3000 g vid födseln. Tre veckor senare har han gått upp i vikt. Vilket tycker du bäst beskriver babyns nya vikt, 3,060 kg eller 3060 g? Varför?

Eleven kan lösa och formulera problem:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven väljer strategier för problemlösning i vardagliga situationer.
Eleven löser enkla problem där det gäller att välja lämplig enhet och kan till viss del bedöma rimligheten. Ex. Lösgodiset i affären kostar 5 kr/hg. Hur mycket får Amina betala när hon köper 2 kg godis till klassfesten?
Eleven löser uppgiften och kan variera lösningssätt och kan bedöma rimligheten i svaret. Ex. uppgift 67.
Eleven löser uppgiften, värderar olika lösningsstrategier och motiverar rimligheten i svaret. Ex. uppgift 78.

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt och val av metoder samt följa och föra logiska resonemang:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven gör matematiska formuleringar av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
Eleven gör enkla formuleringar.
Eleven gör relativt goda formuleringar.
Eleven gör tydliga och välutvecklade formuleringar.
Eleven förklarar och motiverar sina lösningar.
Eleven gör enkla motiveringar och förklaringar till hur eleven har löst uppgiften samt följer ett resonemang kring andra elevers lösningar.
Eleven förklarar och motiverar hur eleven löst uppgiften samt för resonemanget delvis vidare.
Eleven förklarar och motiverar hur eleven löst uppgiften, värderar andra elevers lösningar och för resonemanget vidare med följdfrågor.