👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stödinsatser- Kartläggning

Skapad 2021-05-14 09:43 i Uroxens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
I kartläggningen hjälps arbetslaget åt att iaktta och observera lärmiljön och barnet i olika sammanhang. Tänk på att kartläggningen ska vara saklig och utan värdering. Beskriv konkret vad ni ser. Det är sedan i den pedagogiska bedömningen som ni analyserar och försöker förstå vad ni har observerat och vad barnets behov är.

Innehåll

Vilken frågeställning ligger till grund för kartläggningen                  

Stödfrågor:

 • Syfte med kartläggningen?

 • Vad vill vi få svar på?

 

Barnets syn på situationen i förskolan?

Stödfråga:

 • Hur uttrycker barnet sin åsikt i olika vardagssituationer? tex. med gester, blickar, kroppsspråk, verbalt, tecken mm.

 

Vårdnadshavarnas syn på barnets situation i förskolan?

Stödfråga

 • Vilken information har vi fått genom utvecklingssamtal, uppföljningssamtal, samtal vid hämtning och lämning?

 

Kartläggning (använd de som är relevanta för syftet med kartläggningen):

Organisationsnivå

Stödfrågor:

 • Vilka olika samarbetsformer finns inom förskolan och hur påverkas barnet av det?

 • Hur ser den pedagogiska resursfördelningen ut under förskoledagen och hur påverkas barnet av det?

 • Vilka lokalmässiga förutsättningar(tillgång, framkomlighet, inredning, ljus, ljud osv)finns och hur påverkas barnet av det?

 • Hur ser lekmiljön ut inomhus och hur påverkas barnet av den?

 • Hur ser strukturen ut kring schemaupplägg och tidslängd på aktiviteter och hur påverkas barnet av det?

 • Vilken tillgång finns till kompensatorisk teknisk utrustning och hur påverkas barnet av det?

 • Hur ser strukturen ut kring rasterna/pauserna och hur påverkas barnet av det?

 • Hur ser den pedagogiska resursfördelningen ut på rasterna/pauserna och hur påverkas barnet av det?

 • Hur ser lekmiljön ut utomhus och hur påverkas barnet av den?

 • Hur ser valen ut av pedagogiska metoder och arbetssätt och hur påverkas barnet av det?

 

Gruppnivå

Stödfrågor:

 • Finns fysisk- och eller medicinsk funktionsnedsättning och hur påverkas barnet i lärmiljön av det?

 • Hur ser gruppens sammansättning ut och hur påverkas barnet av den?

 • Vad är det som är specifikt i barngruppen och hur påverkas barnet av det?

 • Hur är klimatet och bemötandet i gruppen och hur påverkas barnet av den?

 • Hur är klimatet och bemötandet under aktiviteterna/undervisningen och hur påverkas barnet av den?

 • Hur ser strukturen ut kring delning av gruppen under förskoledagen och hur påverkas barnet av den?

 • Hur ser strukturen ut vid övergångar, olika moment och aktiviteter inom gruppen och hur påverkas barnet av detta?

 • Hur är klimatet och bemötandet i gruppen under rasterna/pauserna och hur påverkas barnet av det?

 

Individnivå

Stödfrågor:

 • Vilka förmågor och intressen är väl utvecklade hos barnet och hur visar det sig?

 • Vilka situationer i lärmiljön fungerar särskilt bra och hur visar det sig?

 • Vilka situationer i lärmiljön fungerar mindre bra och hur visar det sig?

 • Hur ser barnets medicinska funktioner ut och hur visar det sig?

 • Hur ser barnets språkliga- och kommunikativa utveckling ut och hur visar det sig?

 • Hur ser barnets sociala- och psykiska utveckling ut och hur visar det sig?

 • Hur ser barnets fysiska- och motoriska utveckling ut och hur visar det sig?

 • Hur ser barnets perceptuella förmåga ut och hur visar det sig?

 • Vilka situationer i den sociala interaktionen och kommunikationen fungerar särskilt bra och hur visar det sig?

 • Vilka situationer i den sociala interaktionen och kommunikationen fungerar mindre bra och hur visar det sig?

 

Anpassningar och åtgärder som vidtagits:

 • Bör finnas dokumenterat under anpassningar, om inte skriv kortfattat vilka anpassningar som gjorts för att stödja barnet under förskoledagen.

 

Förskolepersonalens syn på barnets förskolesituation:

Stödfråga:

 • Vilka iakttagelser har vi gjort?

 

Följande material/dokumentation har används vid kartläggningen:

 

Måluppfyllelse:

Stödfråga:

 • Upplevs förskolans strävansmål stimulera barnets möjlighet till utveckling och lärande. JA/NEJ?

Källa:  BSF Lunds Kommun.