👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Laborationsrapport krasse

Skapad 2021-05-14 13:32 i Kungsholmens gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Biologi
KG Gemensam labrapportbedömning- anpassad krasse

Matriser

Bio
Matris labrapporter

Begrepp modeller och teorier

F
E
Delvis C
C
Delvis A
A
Inledning, diskussion och slutsats
Laborationsspecifikt: Du beskriver någon av faktorerna ljustillgång, vattentillgång, pH, näringshalt, salthalt och dess påverkan på celler och/eller tillväxt allmänt för växter/specifikt för krasse.
Ni använder och förklarar några relevanta begrepp som till viss del förklarar bakgrunden till frågeställningen. Dessa begrepp använder Ni i diskussionen.
Ni använder och förklarar de flesta relevanta begrepp som behövs till exempel för att ge en god bakgrund till frågeställning och diskussion. Dessa begrepp använder Ni i diskussionen.
Ni behärskar, använder och förklarar enbart relevanta begrepp, modeller och teorier, till exempel för att ge en heltäckande bakgrund till frågeställning och diskussion. Dessa begrepp använder Ni i diskussionen.

Analys

F
E
Delvis C
C
Delvis A
A
Diskussion och slutsats
Laborationsspecifikt: Slutsatsen är kopplad till ditt försök och den faktor du valt att studera.
Ni drar någon relevant slutsats.
Ni värderar era resultat utifrån metoden och drar en motiverad slutsats.
Ni värderar era resultat utifrån metoden och drar en välmotiverad slutsats, till exempel genom statistisk analys och/eller regression, som kopplar till frågeställningen.

Experiment, metoder och observationer (analys och utvärdering)

F
E
Delvis C
C
Delvis A
A
Metod och Resultat (Analys)
Laborationsspecifikt: Du planerar försöket metodiskt utifrån den abiotiska faktor som studeras och redovisar hur faktorn varierar med din metod.
Ni planerar och/eller genomför ett experiment som ger vissa användbara data.
Ni planerar och/eller genomför experiment som ger användbara resultat för att kunna besvara frågeställningen utifrån syftet.
Ni planerar och/eller genomför experimentet så att Ni erhåller rimliga och tillräckligt noggranna resultat för att kunna besvara frågeställningen utifrån syftet.
Diskussion och slutsats (Utvärdera laborationer)
Laborationsspecifikt: Relevanta felkällor är kopplade till metoden och inte bara till vilket material som saknas (t ex jämfört med skolans lab). Metodförbättringar är kopplade till de förhållanden som rådde.
Ni identifierar svagheter i metoden och tar upp någon felkälla.
Ni utvärderar metoden och tar upp någon relevant felkälla samt kopplar denna till resultatet. Ni ger förslag på rimliga metodförbättringar.
Ni utvärderar metoden och tar upp flera relevanta felkällor, samt anger hur de påverkar resultatet och hur de kan minimeras. Ni ger förslag på rimliga metodförbättringar.

Individ och samhälle

F
E
Delvis C
C
Delvis A
A
Diskussion och slutsats
Laborationsspecifikt: Du diskuterar just den faktor du studerat i relation till ett större sammanhang.
Ni kopplar experimentet eller slutsatsen till större sammanhang.
Ni kopplar experimentet samt slutsatsen till relevanta större sammanhang.
Ni kopplar experimentet samt slutsatsen till relevanta större sammanhang och värderar er slutsats utifrån det.

Kommunikation

F
E
Delvis C
C
Delvis A
A
Hela rapporten
Laborationsspecifikt: I språket ingår begrepp som vi jobbat med på kursen.
Ni kommunicerar på ett begripligt sätt och använder till viss del ett naturvetenskapligt språk. Källor anges.
Ni kommunicerar på ett strukturerat sätt med ett i huvudsak korrekt naturvetenskapligt språk. Källor anges och används på ett korrekt sätt. Rapporten följer i huvudsak instruktionerna i mallen
Ni kommunicerar genomgående på ett strukturerat och tydligt sätt med ett korrekt naturvetenskapligt språk. Källor anges och används på ett korrekt sätt. Rapporten följer väl instruktionerna i mallen