👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Syror & Baser, Kemiska Reaktioner

Skapad 2021-05-17 15:34 i Ljungsbro skola Linköping
Grundskola 7 Kemi
Syror och baser finns överallt omkring oss. Under det här arbetsområdet ska du få bekanta dig med de vanligaste syrorna och baserna samt lära dig mer om kemiska reaktioner.

Innehåll

Under det här avsnittet jobbar vi i boken Kemi Direkt Kap 1 och 2, sid 28-31, 56 och sid 64-70.

När vi är klara med arbetsområdet ska du kunna:

Syror & Baser

·       ge exempel på några indikatorer och hur de fungerar

·       pH-skalan och pH-värdena för en syra, bas och en neutral lösning

·       beskriva 4st egenskaper för syror

·       beskriva 4st egenskaper för baser

·       namnet på några vanliga syror och baser, var man kan hitta dem, vilka egenskaper de har och vad dem används till

·       förklara vad försurning är, vad som orsakar försurning och hur det påverkar vår hälsa och miljö

·       ge förslag på vad man göra för att minska försurningens skador

·       SIV-regeln

Vatten

·       Vattnets kretslopp

Kemiska Reaktioner

·      förklara vad en fysikalisk förändring är

·      förklara vad en kemisk reaktion är

·      visa hur man skriver en reaktionsformel och vad den beskriver

Det brinner

·       förklara varför en del ämnen är mer brandfarliga än andra

·       redogöra för vad som behövs för att det ska börja brinna (3 saker)

·       beskriva hur man kan släcka en eld (3 olika metoder)

Viktiga Begrepp

Syra, Bas, Neutral Lösning, Indikator, BTB, pH-värde, pH-skala, pH-papper, SIV-regeln, Starka syror, Svaga syror, Starka baser, Svaga baser, Försurning, Fysikalisk förändring, Kemisk reaktion, Reaktionsformel, Brännbara gaser, Bränsle

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
  Ke  7-9
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
  Ke  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
  Ke  7-9
 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
  Ke  7-9
 • Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  E 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Ke  E 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
  Ke  E 9
 • Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
  Ke  E 9
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Ke  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
  Ke  E 9
 • Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.
  Ke  E 9
 • Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då enkelt identifierbara samband och ger exempel på energiomvandlingar och materiens kretslopp.
  Ke  E 9
 • Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
  Ke  E 9

Matriser

Ke
Syror & Baser, Kemiska Reaktioner

Systematiska Undersökningar

Underlag saknas
På väg mot E
E
C
A
Praktiskt arbete
Använda utrustning
Följer säkerhetsföreskrifter efter tillsägelser. Kan tillsammans med andra eller med stöttning delta i en undersökning. Eller genomföra en mycket enkel undersökning med få moment.
Laborerar säkert efter någon påminnelse. Antecknar resultat i till exempel en tabell. Är inte alltid så noggrann.
Följer säkerhetsföreskrifter utan påminnelse. Följer instruktionerna och antecknar noggrant och får ofta ett tydligt resultat.

Användning av kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Underlag saknas
På väg mot E
E
C
A
Kemiska sammanhang, begrepp, modeller och teorier
Eleven kan med stöd redovisa någon grundläggande kunskap i det undervisade området.
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Kemiska processer och samband i naturen
Eleven kan med stöd följa någon kemisk process i levande organismer, mark, luft och vatten.
Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på komplexa kemiska samband i naturen.
Kemi i vardag och samhälle
Eleven gör någon relatering mellan det undervisade området och vardagen.
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då enkelt identifierbara kemiska samband och ger exempel på energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då förhållandevis komplexa kemiska samband och förklarar och visar på samband mellan energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa kemiska samband och förklarar och generaliserar kring energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Påverkan på miljön & hållbar utveckling
Eleven ska känna till att människan påverkar miljön genom sin användning av naturens resurser.
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.