👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott & Hälsa 4-6 Sörvik

Skapad 2021-05-18 09:25 i Sörviks skola Ludvika
Övergripande Lpp över ämnet Idrott & Hälsa i åk 6
Grundskola 6 Idrott och hälsa
I ämnet Idrott & Hälsa ingår många olika moment. Här kan du läsa om vilka delar vi kommer att beröra och vad som sen betygssätts i årskurs 6.

Innehåll

Syfte/läroplanens mål

Rörelse och hälsofrämjande levnadsvanor är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av idrott, rörelseaktiviteter och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva genom livet. Genom rörelse och hälsofrämjande levnadsvanor får människor redskap för att kunna påverka och ta ansvar för sin hälsa.

Centrala innehållet i ämnet Idrott & Hälsa är att eleverna ska få utveckla sin förmåga i:

Mål för eleven

Rörelse

- Sammansatta motoriska grundformer med och utan olika redskap.
- Lekar, spel, idrotter och andra rörelseaktiviteter, inomhus och utomhus.
- Takt och rytm i danser och i rörelser till musik.
- Grundläggande träningslära: pulshöjande rörelser samt koordinations, styrke- och rörlighetsövningar.
- Simning i mag- och ryggläge.

Friluftsliv och utevistelse

- Att orientera sig i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan stöd av digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
- Utforskande av möjligheter till och genomförande av friluftsaktiviteter, lekar och rörelser i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
- Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten och dess tillämpning i praktiken.
- Badvett och säkerhet vid vatten under olika årstider. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.

Hälsa och levnadsvanor
- Samtal om upplevelser av olika aktiviteter samt värdering av hur de påverkar den fysiska förmågan och hälsan.

 

Detta gör vi på lektionerna

 • Olika lekar, spel och idrotter i natur och utemiljö samt i idrottssalen/skolgården. 
 • Orientering i närmiljön med hjälp av kartor
 • Redskapsövningar
 • Grundläggande träningslära (pulshöjande) 
 • Skadeförebyggande till exempel genom uppvärmning, stretching, diskussioner och arbeten om detta. 
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen
 • Simning i mag- och ryggläge
 • Hantering av nödsituationer vid vatten samt första hjälpen. 
 • Samtala om olika fysiska aktiviteter, levnadsvanor, normer. 
 • Undersökande av möjlighet till daglig rörelse i närmiljö. 

Detta kommer att bedömas

 • din förmåga att anpassa rörelser till aktiviteten
 • din förmåga att delta i lekar, spel och idrotter
 • din förmåga att röra dig i takt till musik
 • din förmåga att vara ute i naturen och anpassa dig till olika förhållanden (t.ex. väder) och allemansrättens regler
 • ditt hänsynstagande vid natur- och utomhusaktiviteter samt salslektioner
 • din förmåga att orientera
 • din simkunnighet
 • din förmåga att resonera om hur olika fysiska aktiviteter påverkar hälsan
 • din förmåga 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Simning i mag- och ryggläge.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
 • Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
  Idh  E 6
 • Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
  Idh  E 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
  Idh  E 6
 • Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  E 6
 • Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
  Idh  E 6
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
  Idh  C 6
 • I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt och rytm.
  Idh  C 6
 • Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
  Idh  C 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  C 6
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  C 6
 • Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
  Idh  C 6
 • Eleven kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  C 6
 • Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
  Idh  C 6
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
  Idh  A 6
 • I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser väl till takt och rytm.
  Idh  A 6
 • Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
  Idh  A 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  A 6
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  A 6
 • Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
  Idh  A 6
 • Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  A 6
 • Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
  Idh  A 6

Matriser

Idh
Bedömningsmatris för Idrott & Hälsa, åk 6

Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang

Anpassa sina rörelser till vilken aktivitet man genomför. - lekar t.ex kullekar, spel t.ex bollspel - rörelser till musik och dans - simning
nivå 1
nivå 2
nivå 3
Delta och anpassa sina rörelser i lekar, spel och idrotter
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innehåller sammansatta rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innehåller sammansatta rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innehåller sammansatta rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
Anpassa sina rörelser till takt och rytm i musik och i dans
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt och rytm.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser väl till takt och rytm.

Planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån hälsa, rörelse och livsstil.

I kunskapskraven i årskurs 6 bedöms förmågan att värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån aspekter som handlar om hälsa, rörelse och livsstil.
nivå 1
nivå 2
nivå 3
Värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på på hälsa, rörelse och livsstil - hur påverkas din hälsa av aktiviteten? - hur kan du utveckla dina rörelser
Eleven kan prata om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan prata om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan prata om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Genomföra och anpassa friluftsliv och utevistelser efter olika förhållanden och miljöer

Olika förhållanden betyder t.ex. olika slags väder. Olika miljöer betyder VAR man gör aktiviteterna, t.ex. i skogen eller i närheten av skolan.
nivå 1
nivå 2
nivå 3
Orientera sig i bekanta miljöer - kan använda kartan rätt - vet hur de vanligaste karttecknen ser ut - kan orientera sig (hitta vägen) genom att se var på kartan du är, och passa kartan till verkligheten
Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer. - genomföra aktiveteter utomhus - anpassa sin aktivitet efter förhållanden och väder
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.

Förebygga risker vid fysisk aktivitet och hantera nödsituationer på land och i vatten

Hur man undviker att skada sig själv och andra i samband med fysisk aktivitet. Hur man hanterar nödsituationer på land och i vatten.
nivå 1
nivå 2
nivå 3
Förebygga risker vid fysisk aktivitet. - Ta ansvar för sin säkerhet och undvika skador, tex genom att värma upp - Ta ansvar för andras säkerhet genom att ta hänsyn i t.ex lekar och lagsporter.
Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Simma i mag- och ryggläge
Eleven kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Eleven kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge
Eleven kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge
Hantera nödsituationer på land och i vatten, under olika årstider.
Eleven kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Eleven kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Eleven kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.