👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fsk EÅV Mall för introduktionsplan 2021

Skapad 2021-05-18 10:04 i Stockholm Enskede-Årsta-Vantör
Förskola
Introduktionsplanen beskriver översiktligt hur arbetslaget planerar att introducera barnen, vilken undervisning och vilka aktiviteter barnen ska få ta del av, hur arbetslaget organiserar utbildningen och hur förskolans pedagogiska undervisningsmiljöer förbereds.

Innehåll

[Förskolor i Enskede-Årsta-Vantörs mall för introduktionsplan 2021]

Instruktioner till förskolans ledningsgrupper

Den här mallen riktar sig till förskoleenheternas ledningsgrupper som kopierar den och gör egna tillägg och ändringar innan den publiceras för pedagogerna i PoB:en.

Gör såhär:

 • Döp mallen till: ”förskoleenhetens namn mall för introduktionsplan 2021”.
 • Låt svart text i teckensnitt Arial (som inte står inom klamrar) stå kvar. Den är gemensam för alla enheter.
 • Tillägg och ändringar görs inom [klamrar] och ska fungera som stöd till pedagoger men tas bort innan introduktionsplanen publiceras för vårdnadshavare.
 • Gör tillägg och ändringar enligt instruktioner i röd text (ett tips är att länka till dokument, infoga bilder eller video). Om du inte är färdig och vill fortsätta vid ett annat tillfälle kan du spara utkast.
 • Ta bort röd text och anpassa innehållet till pedagogerna i din enhet innan du publicerar mallen som skolfavorit i PoB:en (detta görs för varje förskola i enheten).
 • När arbetslaget är färdig med sin introduktionsplan ger ledningsgruppen feedback innan den publiceras för vårdnadshavare.
 • Obs! Använd inte fältet kommentar vid feedback på planeringar eftersom detta blir synligt för vårdnadshavare.
 • Om du behöver hjälp kan du besöka skolplattformens e-utbildning på utbildning.stockholm.se, kontakta den som är skolplattformsansvarig i din enhet eller Jesper Davidsson jesper.davidsson@edu.stockholm.se.]

---------------------------------------------------------------------------------------------------

[Stycket om Gemensam årsstruktur nedan är gemensam för alla förskolor och ska stå kvar]

 

Gemensam årsstruktur för alla förskolor i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning

Utbildningen ska vara likvärdig oavsett vilken förskola ditt barn går på. Genom att planera, följa upp, analysera, dokumentera och utveckla utbildningen kan förskolan skapa och dela kunskap om vad som leder till framgångsrika arbetssätt.

[Arbetet i PoB:en blir en central del av arbetslagets systematiska kvalitetsarbete. Följande moment är gemensamma för alla förskolor:

 • Introduktionsplan (juni-september)
 • Utbildningsplan (oktober-december)
 • Reviderad utbildningsplan (januari-maj)

Här kan ledningsgruppen lägga till eget innehåll som stöd till pedagogerna i enheten.

Stöd till ledningsgruppen:

Här är en länk till EÅV:s gemensamma arbetssätt i PoB:en: 20201202 EÅVs gemensamma arbetssätt i PoBen.]

---------------------------------------------------------------------------------------------------

(Nedanstående instruktioner till pedagogerna kan anpassas efter enhetens behov)

 

[Instruktioner till förskolans arbetslag

Den här mallen ska fungera som ett stöd för arbetslag i Enskede-Årsta-Vantörs förskolor i att skriva en introduktionsplan för avdelningens utbildning och undervisning. När den är färdig kommer vårdnadshavare få ta del av den. Ta hjälp av instruktioner och stödfrågor nedan.

Gör såhär:

 • Kopiera denna mall i PoB:en och döp den till ”Introduktionsplan förskoleenhetens namn förskolans namn avdelningens namn 2021 (Exempel: Introduktionsplan Stureby förskolor förskolan Skogsbacken avdelning Näckrosen 2021).
 • Ta hjälp av stöd och instruktioner som står innanför [klamrar]. Anpassa innehållet för vårdnadshavare och ta bort all text som står inom [klamrar]. Om ni inte är färdiga och vill fortsätta vid ett annat tillfälle kan ni spara utkast.
 • Koppla relevanta delar ur förskolans läroplan till er planering.
 • När ni skrivit färdigt er introduktionsplan och fått feedback från ledningsgruppen tilldelar ni den till er barngrupp i PoB:en så den blir tillgänglig för vårdnadshavare. (Lägg till när detta senast ska göras i er enhet).
 • I fältet reflektion under planeringen skriver ni reflektion och uppföljning kring introduktionsplanen med kopplade lärloggar.
 • Obs! Det får inte förekomma några personuppgifter på barn i planering eller grupplärloggar.
 • Obs! Använd inte fältet kommentar vid feedback på planeringar eftersom detta blir synligt för vårdnadshavare.
 • Om du behöver hjälp kan du besöka skolplattformens e-utbildning på utbildning.stockholm.se, ta hjälp av en kollega eller fråga den som är skolplattformsansvarig.]

---------------------------------------------------------------------------------------------------

(Nedanstående rubrik och stöd-meningar för introduktionsplan är gemensamma för alla pedagoger och ska stå kvar)

Introduktionsplan för avdelningen [skriv avdelningens namn här] på förskolan [skriv förskolans namn här] i [förskoleenhetens namn här]

[Använd meningarna som utgångspunkt för att skriva er introduktionsplan:

 • Beskriv kortfattat hur ni strukturerar och organiserar utbildningen under introduktionsperioden.
 • Beskriv kortfattat vilken undervisning och vilka aktiviteter ni planerar utifrån förskolans styrdokument och arbetslagets tidigare utvärdering och analys.
 • Beskriv kortfattat hur ni förbereder de pedagogiska undervisningsmiljöerna och vad barnen kommer få ta del av.
 • Beskriv kortfattat hur ni planerar för att utbildningen i förskolan är tillgänglig för alla barn, det vill säga; hur ni undersöker risker för diskriminering och kränkande behandling. (Kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder).

Här kan ledningsgruppen lägga till eget innehåll som stöd till pedagogerna i enheten. Förtydliga gärna vilka styrdokument och mål som är aktuella i er enhet; t.ex. förskolans läroplan, likabehandlingsplan, barnkonventionen, enhetsmål och förväntade resultat i verksamhetsplanen. Lägg gärna till instruktion och stödfrågor för reflektion kring och uppföljning av introduktionsplanen.]

---------------------------------------------------------------------------------------------------

[Stycket till vårdnadshavare om lärlogg för barngruppen nedan är gemensam för alla förskolor och ska stå kvar]

Lärlogg för barngruppen

I lärloggar kommer du som är vårdnadshavare med barn i förskolan kunna ta del av barngruppens undervisning och aktiviteter. När dessa publiceras får du en notis i skolplattformen.

(Nedanstående instruktioner till pedagogerna kan anpassas efter enhetens behov)

[Lärloggar används i flera steg i samband med undervisningstillfällen; för planering, dokumentation, reflektion och eventuellt kommunikation till vårdnadshavare. Obs! Här får inga personuppgifter förekomma.

Gör så här:

1. Planera ett undervisningstillfälle i en lärlogg i PoB:en och koppla den till er introduktionsplan. (Beskriv med vilket intervall detta ska göras i er enhet, en gång per vecka?). Ett tips är att kopiera och använda samma undervisningsplanering vid flera tillfällen.

 • Vad? Hur? Vem/Vilka? Var/När?
 • Koppla relevanta delar ur förskolans läroplan till lärloggen
 • Koppla etiketter (dessa motsvarar överskrifterna i WKI och verksamhetsplan och ska underlätta vid självskattning)

 

2. Dokumentera i den lärlogg där ni redan gjort planeringen för undervisningstillfället.

 • Vad? Hur? Vem/Vilka? Säger/Gör?

 

3. Reflektera kring undervisningstillfället (i fältet reflektion) under lärloggen i PoB:en

 • Vad/hur blev det? Vem/vilka blev det?

 

4. Publicera en lärlogg för vårdnadshavare i PoB:en. Arbetslaget väljer ut och anpassar lärloggar som publiceras med ungefär samma intervall som utskick av informationsbrev (1-4 ggr/månad).]

---------------------------------------------------------------------------------------------------

[Stycket till vårdnadshavare om individuell lärlogg nedan är gemensam för alla förskolor och ska stå kvar]

Individuell lärlogg

Inför uppföljnings- och utvecklingssamtal planerar och dokumenterar förskolan undervisningstillfällen och aktiviteter där ditt barn medverkar att ha som underlag vid samtalet.

(Nedanstående instruktioner till pedagogerna kan anpassas efter enhetens behov)

[Skapa minst en ny eller kopiera en befintlig lärlogg och tilldela den till barnet inför samtalet. Här infogar du även dokumentation i form av text, bild, röstinspelning och/eller video på barnets utveckling och lärande. Obs! Här får inga personuppgifter på andra barn än det aktuella förekomma.

Här kan ledningsgruppen lägga till eget innehåll som stöd till pedagogerna i enheten.

För kännedom så kommer den del av PoB:en som ska fungera som stöd vid samtal tas i bruk fullt ut under HT-2021.]