👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Miljökemi 9C VT 20/21

Skapad 2021-05-18 11:38 i Ånestadsskolan Linköping
Grundskola 9 Kemi
Avsnittet tar upp de problem som uppstår då människan använder sig av kemikalier och sprider dessa till omgivningen. Vi tittar på vad som händer i luften, i vatten och i marken. Vi tittar också på hur vi försöker lösa de problem som vi orsakar. Dessutom lär vi oss om några av jordens resurser som vi använder och förbrukar. Vi diskuterar hur vi bör hushålla med dessa och centrala begrepp är hållbar utveckling och återvinning. Vi kommer arbeta med boken och artiklar. Målet är att du ska få mer kunskap och kunna ta ställning i miljöfrågor.

Innehåll

Undervisningens innehåll

 Vad kommer vi att arbeta med?

 

 • Kretslopp, spridningsprocesser och andra kemiska processer i luft, vatten och mark ur miljösynpunkt.

 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.

 • Kemiska processer vid framställning och återvinning av metaller, papper och plaster. Livscykelanalys av några vanliga produkter.

 • Processer för att rena dricksvatten och avloppsvatten lokalt och globalt.

 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi.

 • Aktuella samhällsfrågor som rör miljökemi och hållbar utveckling.

Hur kommer vi att arbeta?

 

Det finns möjlighet att visa sina kunskaper på flera olika sätt: vid lärar- och elevledda genomgångar, diskussioner, undersökande arbetsuppgifter, laborationer, arbete med övningsuppgifter, läxförhör, inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar och avslutande prov. De olika bedömningsmetoderna kan användas i helklass, små grupper, pararbete, och enskilt.

Området kommer att avslutas med tre skriftliga bedömningsuppgifter.

 

Viktiga begrepp

 • Försurning
 • Konstgödsel
 • Föroreningar
 • Algblomning
 • Spårämnen
 • Övergödning
 • Tungmetaller
 • Nedbrytning
 • Fossila bränsle
 • Ozonlagret
 • Koldioxidutsläpp
 • Näringskedjor
 • Hälsoaspekter
 • Klorerade kolväten och freoner

Konkreta mål du ska kunna:

 • Växthusgaser vilka de är och vad gör med klimatet
 • Vilka problem som globala uppvärmningen ger
 • Vad ozon är och hur det bryts ner 
 • Freon -ozon
 • Marknära ozon
 • Försurning vilka ämnen som orsakar det.
 • Övergödning vilka ämnen som orsakar det. 
 • Ge exempel på miljögifter.
 • Påverkan av metaller.
 • Känna till hur exploatering kan påverka mark och vatten
 • Påverkan av organiska ämnen.
 • Försurning av haven 
 • Plaster miljöpåverkan när det kommer ut naturen.
 • Tungmetallers giftighet.  
 • Hur olika typ av bilar påverkar miljö.

Bedömning

Jag bedömer din förmåga att:

 • Använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle.

 • Använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan. (Lgr 11)

Området kommer att avslutas med tre skriftliga bedömningsuppgifter:

1) Instuderingsfrågor: Luft, Vatten och Mark

2) Nya bilar i hemtjänsten. Granska information, kommunicera och ta ställning.

3) Pralin Prinsessan. 

 

 •  

Uppgifter

 • 1) Instuderingsfrågor: Luft, Vatten och Mark

 • 2) Nya bilar i hemtjänsten. Granska information, kommunicera och ta ställning.

 • 3) Pralin Prinsessan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
  Ke  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.
  Ke  7-9
 • Kemiska processer vid framställning och återvinning av metaller, papper och plaster. Livscykelanalys av några vanliga produkter.
  Ke  7-9
 • Olika faktorer som gör att material, till exempel järn och plast, bryts ner och hur nedbrytning kan förhindras.
  Ke  7-9
 • Processer för att rena dricksvatten och avloppsvatten lokalt och globalt.
  Ke  7-9
 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
  Ke  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi, såväl i digitala som i andra medier.
  Ke  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Ke  E 9
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
  Ke  E 9
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Ke  E 9
 • Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
  Ke  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
  Ke  E 9
 • Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.
  Ke  E 9
 • Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då enkelt identifierbara samband och ger exempel på energiomvandlingar och materiens kretslopp.
  Ke  E 9
 • Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
  Ke  E 9

Matriser

Ke
Miljökemi åk 7-9. Ånestadsskolan.

Samtala, diskutera och ta ställning

Förmåga att: "använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle"
Har ännu ej uppnått målen
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Ta ställning & motivera
förmåga att samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar
formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Diskussioner
förmåga att ställa frågor samt framföra och bemöta åsikter och argument
görs på ett sätt som för diskussionerna framåt.
görs på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
görs på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Söka information
förmåga att söka naturvetenskaplig information och använda olika källor
för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Använda information
förmåga att använda information i diskussioner, texter och andra framställningar
information används på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
information används på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
information används på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.

Använda begrepp, modeller och teorier

förmåga att: "använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i naturen och samhället"
Har ännu ej uppnått målen
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Kunskaper
Förmåga att visa kunskaper om materiens uppbygnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang med användning av begrepp, modeller och teorier.
kan visa kunskaper genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
kan visa kunskaper genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
kan visa kunskaper genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Föra resonemang
förmåga att föra resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på kemiska samband i naturen
kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband.
kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband.
kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och visar då på komplexa kemiska samband.
Beskriva samband
förmåga att vid undersökningar av några kemikalier och kemiska processer som används i vardagen och samhället kunna beskriva och förklara kring energiomvandlingar och materiens kretslopp.
kan beskriva komplexa samband och förklarar och visar på samband mellan energiomvandlingar och materiens kretslopp.
kan beskriva enkelt identifierbara samband och ger exempel på energiomvandlingar och materiens kretslopp.
kan beskriva komplexa samband och förklarar och generaliserar kring energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Föra resonemang
förmåga att föra resonemang kring hur människas användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar/värderar några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling
kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder.
kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och visar på några åtgärder.
kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder.