👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Veckoplanering vecka 20

Skapad 2021-05-18 16:51 i Strumpan ULNA Förskolor
Grundskola F – 6
Marelds veckoplanering

Innehåll

FRITIDSHEM, PLANERING (intern):

NULÄGE - grund för fortsatt planering:

Beskriv: elevernas intressen/behov, lokala mål på skolan/fritidshem

Eleverna uttrycker att de vill ha gemensam lek. Vi känner av att de börjar längta till sommarlovet och är lite "spralliga" och behöver tid för frilek och lugn. Intresse för kaplastavar har väckts.MÅL/SYFTE LGR 11, kapitel 4

Vilka förmågor ska utvecklas?

Genom undervisningen i fritidshemmet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Markera en eller flera av förmågorna...

 

...pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,

...ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,

...skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta med ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,

 

...skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,

...utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle,

 

MÅL FRÅN ANDRA DELAR I LGR 11 (Del 1, 2 och 4)
 

CENTRALT INNEHÅLL

Vilket centralt innehåll ska behandlas/ingå? (Kryssa i rutorna)Språk och kommunikation

Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

 

 

 

Skapande och estetiska uttrycksformer

Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.

Hur olika material, redskap och tekniker kan användas för att skapa och uttrycka sig.

 

 

 

Natur och samhälle

Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom samtal, studiebesök och digitala medier. Hur företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder.

Matematik som redskap för att beskriva vardagliga företeelser och för att lösa vardagliga problem.

Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.

Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.

 

Natur och samhälle

Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.

Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

 

 

 

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse

Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.

Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.

 

 

 

 

Hur ska vi arbeta/organisera? Vilka aktiviteter?VAD

HUR

Lärandemiljö:

  •  
  • Lokalitet, material, teknik
  •  
  •  
  • Metod, förhållningssätt...

NÄR

VEM (ansvarig)

 Kaplabygge med dominoeffekt

 Kaplabygge. Eleverna får pröva sig fram att ställa kaplastavar för att få en så bra dominoeffekt när de välter dem. Hur ska de stå? Nära, långt ifrån varandra? 

 Alla som vill är med och bygger. Bygget sker på hela avdelningen.

 Måndag

 Rebecka

 Utvärdering av läsåret

 Eleverna får ett förtryckt papper med frågor om hur fritidsåret har varit. 

Jag har lärt mig.....

Roligast var.....

Ett fint minne från läsåret var.....

Nästa år ser jag fram emot.....

 Eleverna får förtryckta frågor om året. Kan man fyller man i själv, annars hjälper vi till åt de som inte kan skriva än.

 Tisdag

 Rebecka

 Gemensam lek. 

Vatten i skon.

 En lek där hälften av gruppen är kvar i rummet och de övriga är på annan plats Varje person i rummet tänker på en person av de som lämnat rummet. Varje person som lämnat rummet har någon som tänker på en. En och en kommer de in i rummet och går fram till någon, är det rätt person som tänker på en får man sätta sig bredvid, är det fel person säger den "Vatten i skon" och man får hoppa ut ut rummet och vänta på sin tur igen. 

 Leken bidrar till att alla blir sedda. Eleverna tränar minne och koncentration. Ta ställning till om man ska tänka på någon man är med ofta eller välja någon som man inte brukar vara med. 

 Onsdag

 Rebecka

Vår/sommarpyssel.

Pappersfjärilar

 Vi pysslar pappersfjärilar, gör man flera erbjuds att göra en girlang. Rita av mall, klippa, vika och knyta tråd runt.

I denna aktivitet  tränar vi på att följa instruktioner, finmotoriken, problemlösning )Hur ska jag lägga mallen för att få ut två fjärilar från ett papper, samarbete (de som började först lärde de som kom senare)

 Torsdag

 Rebecka

         
         
         
         
         
UPPFÖLJNING OCH DOKUMENTATION

Beskriv: Vad ska utvärderas? Hur utvärderar vi? (personal, elever, andra)? Hur dokumenterar vi? Vad ska visas för elever/föräldrar? Hur?

När? Ansvar?

Utvärdering sker i detta dokument med pedagogernas och elevernas åsikter.

Planeringen med utvärdering publiceras på Unikum för elever och vårdnadshavare.

UTVÄRDERING

Beskriv: Hur gick det? Tankar framåt? (underlag till nytt nuläge)

Kaplabygge med dominoeffekt. Tre elever började med att bygga en bana med kaplastavar för att sedan välta först och då få en dominoeffekt. Det syntes tydligt att de prövade sig fram för att få till det på ett bra sätt. De gjorde olika försök och pedagog gav inga tips på hur de skulle bygga. Efter en del ofrivilligt rasande fick de tipset att ta bort några stavar med jämna mellanrum för att minimera risken att alla rasar. Fler och fler anslöt till aktiviteten och till slut deltog alla på ett eller annat sätt. Det syntes tydligt att eleverna hade utvecklat ett förhållningssätt mot varandra som var inbjudande och tillåtande. Inga tråkiga kommentarer sas till varandra. De hjälpte varandra och förklarade tydligt och vänligt om någon hade förstått eller gjorde fel.Efter lång tid av byggande beslöt dom att dom var nöjda. Resultatet blev inte som de tänkt. Hela raden rasade inte utan de fick rasa fler efter hand. En dialog startade då om VARFÖR det gick som det gick och det beslutades att nytt försök ska göras en annan dag.

Utvärdering. Det var mycket intressant att läsa elevernas tankar kring året på fritids. Ett stort önskemål var att vi ska ha fler utflykter. Så det ska det bli till nästa läsår. 

Här är några tankar kring vad eleverna har lärt sig på fritids under året. 

Jag har lärt mig....

-att göra saker med garn.

-att bli kompis med andra.

-att alltid vara kreativ.

-att spela fotboll.

-att göra bättre byggen med kaplastavar.

-att spela spel.

-att lära mig olika handarbeten.

-att lyssna och förstå.

 

Leken  "Vatten i skon" gick väldigt bra. Det är en lek vi ska göra fler gånger. Den gör att eleverna får träna på att "se" alla. Alla får en viktig roll i leken. Några av eleverna var väldigt noga med att se till att alla hade någon som tänkte på den och att ingen blev bortglömd. 

Fjärilspyssel. Pysslet lockade en del, flest tjejer. Eleverna som var med och startade aktiviteten var väldigt hjälpsamma att instruera och visa de som kom lite senare. Vi han inte klart och får fortsätta en annan dag. Utmaningen för oss pedagoger är att hitta kreativa saker som lockar både pojkar och flickor.

 

Elevernas åsikter.

Kaplastavarna. Flera tyckte att det var en kul grej och ville utveckla detta genom att bjuda in hela förskolan till en kapladag. Någon ville att ska göra en egen rekordbok. (Pedagogernas tanke kring detta är- Självklart ska vi göra en rekordbok!) Någon tyckte att de hade blivit mycket bättre på att bygga kaplabyggen.

Utvärderingen. Någon tyckte det var svårt att komma på, mycket är roligt och det var svårt att välja ut något. Kul att tänka tillbaka på vad vi har gjort. 

Pyssel. Svårt att få ut två fjärilar på ett papper. Dom blev fina. Jobbigt när någon tar min sax hela tiden.

 

 

 

 

 

Kriterier/kännetecken på de förmågor som vi fokuserar på… (Hur visar eleverna att…)

Samarbete- vi ser ett tydligt samarbete i alla de aktiviteter vi gjort denna vecka. De bjuder in andra i aktiviteten, hjälper, förklarar och visar.

Allas lika värde. Gruppen ändrar förhållningssättet i en aktivitet när det var svårt för någon att följa en regel. Detta gjorde att aktiviteten passade alla. De visar ett inkluderande förhållningssätt mot varandra.

 

 

Hur kommunicerar vi detta till elever och vårdnadshavare?