👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Avslutande bedömning 20/21 Svenska

Skapad 2021-05-19 13:17 i Ljungsbro skola Linköping
Grundskola 7 – 9 Svenska
Sammanfattande bedömning av elevens läsår 20/21 i svenska.

Innehåll

Eleverna har under läsår 20/21 arbetat med:

 

8 sidor- Eleverna har regelbundet arbetat med 8 sidor där de fått träna på att läsa nyheter och svara på instuderingsfrågor. Detta har även medfört att de fått hålla sig uppdaterade med vad som sker i vår omvärld och vi har samtalat om nyheter som känts viktiga att diskutera.

Sagor- Eleverna har fått lära sig:

 • vad en saga är
 • folksagans uppbyggnad
 • hur du skriver en folksaga
 • hur du känner igen en saga
 • vad bildspråk är
 • vad beskrivande ord är
 • vad liknelser är
 • skriva en egen saga med stöd av en skriv mall.

Tidningstexter- Eleverna har fått lära sig:

 • vilka sorters tidningstexter det finns
 • vad en notis, artikel och insändare är
 • hur du skriver en notis och en insändare
 • vilka olika typer av frågor som finns
 • vad värdeladdade ord är
 • vad bindeord är
 • skriva en egen argumenterande text med stöd av skrivmall

Källkritik och faktatexterEleverna har fått lära sig:

 • vad källkritik är
 • vad faktatext är
 • hur du skriver en faktatext
 • hur du skriver sakligt
 • hur du granskar en webbsida
 • vad källkritiska frågor är
 • vad diagram är
 • skriva en egen faktatext med stöd av skrivmall

 

TextsamtalEleverna har fått lära sig:

 • hur du kan samtala om en text
 • hur du sammanfattar en text
 • hur du är en aktiv läsare

 

NovellEleverna har fått lära sig:

 • vad en novell är
 • hur du skriver en novell
 • hur du skriver gestaltande
 • vad stegring och berättarperspektiv är
 • vad en tillbakablick och monolog är
 • skriva en egen novell med stöd av skrivmall

 

LyrikEleverna har fått lära sig:

 • vad lyrik är
 • hur man skriver en dikt
 • vad en versrad är
 • vad en strof är
 • vad rimord är
 • vad motsatsord är
 • skriva egna dikter

 

Brev- skriva eget brev enligt de regler som ett brev kräver

Dialekter och minoritetsspråk- gemensam genomgång av dialekter och minoritetsspråk i Sverige. Sedan har varje enskild elev skrivit en fördjupad sakprosatext kring ett eget valt minoritetsspråk.

Ordkunskap- Arbetshäfte kopierat från reparationskurs-pärm

Arkeologens dotter- serie från UR Play. Vi har gemensamt tittat på de avsnitt som finns och efter varje avsnitt har eleverna enskilt arbetat med instuderingsfrågor.

Läsförståelse- Texter från olika arbetsböcker. Olika former av texter har tränats att läsa och förstå.

Matriser

Sv
Jessica Förnivåer Svenska

Nivå 1
Nivå 2
E
C
A
Aspekt 1
Läsa med flyt
Eleven kan till viss del läsa skönlitteratur och sakprosatexter. Eleven kan använda sig av någon lässtrategi given av läraren som stödjer läsningen och som blir till stöd vid avkodning och läsförståelse.
Eleven kan till viss del läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt. Eleven kan använda sig av någon lässtrategi som stödjer läsningen och hjälper eleven att förstå delar av texters innehåll.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Aspekt 2
Läsförståelse
Genom att göra mycket enkla sammanfattningar av enkla texters innehåll visar eleven på en viss läsförståelse.
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med någon koppling till tidsaspekter, orsakssamband eller andra texter visar eleven på viss läsförståelse.
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Aspekt 3
Tolka & resonera om budskap
Eleven kan med stöd från läraren och utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor till viss del tolka och föra mycket enkla resonemang kring ett mycket tydligt budskap i en text.
Eleven kan till viss del utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor till viss del tolka och föra ett enkelt resonemang kring ett tydligt budskap i några olika text.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Aspekt 4
Verkets & upphovsmannen
Eleven kan med stöd av läraren berätta något om något verk och/ eller någon upphovsman.
Eleven kan med stöd av läraren göra mycket enkla kopplingar mellan verk och upphovsman.
Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Eleven för också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Aspekt 5
Historiska & kulturella sammanhang
Eleven drar med stöd av läraren någon slutsats om hur verket har påverkats av det historiska eller kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar någon slutsats om hur verket har påverkats av det historiska eller kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar då väl underbygg­da slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Aspekt 6
Skriva texter
Eleven kan med stöd av läraren skriva några olika slags texter med till viss del begripligt innehåll, mycket enkel struktur och försök till språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med till viss del språklig variation och textbindning samt till viss del fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Aspekt 7
Berättande texter
Eleven kan skriva en berättande text med mycket enkla beskrivningar och mycket enkel handling.
Eleven kan skriva en berättande text med enkla beskrivningar och enkel handling med ett försök till dramaturgi.
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Aspekt 8
Söka, välja ut och sammanställa
Eleven kan till viss del söka, välja ut och med stöd av läraren på ett mycket enkelt sätt sammanställa information från ett mycket avgränsat antal källor.
Eleven kan söka, till viss del välja ut och med stöd på ett enkelt sätt sammanställa information från ett avgränsat antal källor.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Aspekt 9
Sammanställningarna
Sammanställningarna kännetecknas av mycket enkla beskrivningar.
Sammanställningarna kännetecknas av enkla beskrivningar och mycket enkla förklaringar, enkelt kunskapsrelaterat språk samt viss struktur. Eleven visar tendens till att göra citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller ut­vecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Aspekt 10
Kombinera text, estetiska uttryck & medier
Eleven kan till viss del och med stöd av läraren kombinera en enkel text med estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett mycket enkelt sätt och till viss del förtydligar elevens egen text.
Eleven kan till viss del kombinera en enkel text med estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett enkelt sätt och förtydligar och levandegör textens budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Aspekt 11
Ge omdömen om & bearbeta text
Dessutom kan eleven med stöd av läraren ge ett mycket enkelt omdöme om texters innehåll och språk och med stöd av läraren bearbeta texter mot en ökad tydlighet.
Dessutom kan eleven ge ett enkelt omdöme om texters innehåll och språk och till viss del bearbeta texter mot en ökad tydlighet.
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Aspekt 12
Samtala & diskutera
Eleven kan mycket enkelt samtala om och diskutera för eleven kända ämnen genom att ställa frågor eller framföra åsikter.
Eleven kan enkelt samtala om och diskutera för eleven kända ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Aspekt 13
Muntliga redogörelser
Dessutom kan eleven med stöd av läraren förbereda och genomföra mycket enkla muntliga redogörelser med till viss del fungerande struktur, innehåll och språk.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med till viss del fungerande struktur, innehåll och språk och någon anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Aspekt 14
Svenska språket & närliggande språk
Eleven kan föra mycket enkla resonemang om om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och mycket enkelt beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Eleven kan föra enkla resonemang om om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och enkelt beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.