👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

V 20

Skapad 2021-05-20 13:35 i Lussebäckens förskola Helsingborg
Förskola
Vi fortsätter ge barnen förutsättningar att berätta sagan om ” Bockarna Bruse” utifrån sina egna berättarförmåga. Vi kommer att utmana barnen att dramatisera Bockarna och trollet i sagan med hjälp av sitt verbala språk, TAKK tecken och kroppspråk.

Innehåll

Mål

"Vi utformar utbildningen efter barnens intresse och behov."

"Vi ger barnen förutsättningar att utveckla sitt lärande med hjälp av estetiska uttrycksformer."

"Vi ger barnen förutsättningar att uttrycka sina idéer, tankar och åsikter."

 

Undervisning; med Bockarna Bruse

Syfte

Språkutveckling och matematik

Vilka förmågor, färdigheter, begrepp, språk och matematik vill vi att barnen ska utveckla?

Vi är nyfikna på om barnen har börjat utveckla det verbala språket och TAKK tecken.

Vi är nyfikna på om barnen börjar uttrycka verbalt, antal och storlek på Bockarna Bruse. Ser och hör vi någon utveckling i barnens språkutveckling.

Undervisning:

Vi går till skogen en gång i veckan och tar med oss Bockarna Bruse. Inne på avdelningen finns materialet tillgängligt för barnen , så att vi kan både ha en planerad och undervisning samt  i den fria leken. Vi kommer att berätta, sjunga och dramatisera sagan tillsammans med barnen både i skogen och på avdelningen utifrån sin egna förmåga. Barnen är uppdelade i smågrupper vid våra olika undervisningstillfällen både utomhus och inne på avdelningen. Efter undervisningen med Bockarna Bruse får barnen skapa med papper, kritor, färg och naturmaterial där de kan kreativt återberätta sagan.

 

TAKK 

Vi arbetar med TAKK tecken för att förstärka barnens språk och språkförståelse. Genom att använda tecken ger vi barnen möjlighet till att göra sig förstådd och kunna kommunicera utifrån sina tankar och uppfattningar. Bilder med TAKK tecken har vi satt upp på avdelningen med bild och tecken.

 

 

 

Normer och Värden

Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling och sammanhang.

Vilka undervisningssituationer ska vi erbjuda för att ge barnen förutsättningar för att utvecklas inom området normer och värden?

 

 

Verksamhetens mål (I)

Hur ser måluppfyllelsen ut på individnivå (barnet)?

Verksamhetens mål (P)

Hur ser måluppfyllelsen ut på pedagognivå?

Målkriterier

Vad är det vi vill se/uppnå?

Indikatorer

Vilka kännetecken visar att vi är på rätt väg?

Aktivitet 

Vilka insatser/aktiviteter ska vi göra för att uppnå målen?

(förutsättningar/

undervisnings-

situationer)

Barnen ges ökade möjligheter att utvecklas och lära genom olika estetiska uttrycksformer.

Pedagogernas kunskaper inom  estetiska uttrycksformer ska utvecklas.


Pedagogerna har kunskap om varje barns behov, utveckling och intressen.Utbildningen utformas efter barnens behov och intressen.När barnen lämnas och inte är ledsna


Trygga med pedagogerna


Delar med sig eller hjälper varandra

Rutinsituationer omsorg lämning, hämtning 

maten 

Små grupper

Visar empati för varandra

 

Omsorg, utveckling och lärande
  

Verksamhetens mål (I)

Hur ser måluppfyllelsen ut på individnivå (barnet)?

Verksamhetens mål (P)

Hur ser måluppfyllelsen ut på pedagognivå?

Målkriterier

Vad är det vi vill se/uppnå?

Indikatorer

Vilka kännetecken visar att vi är på rätt väg?

Aktivitet 

Vilka insatser/aktiviteter ska vi göra för att uppnå målen?

(förutsättningar/

undervisnings-

situationer)

Barnen ges ökade möjligheter att utvecklas och lära genom olika estetiska uttrycksformer.Pedagogernas kunskaper inom  estetiska uttrycksformer ska utvecklas.


Pedagogerna har kunskap om varje barns behov, utveckling och intressen.

Barnen har utvecklat sitt lärande med hjälp av estetiska uttrycksformer.Barnen vågar mer att ta egna initiativ till leken och planerade aktivitet


 

När barnen är delaktiga och gör rörelser

Barnen själv tar färg tolkar vi att de vill måla

Bygger klossar, lego 

När vi ser barnen gör tecken

Undervisning i smågrupper


låta processen ta sin tid 


Musik, sång och dans, Drama


Ateljee skapande

Vattenlek 

Teknik/Matematik

Digitalisering

TAKK Barns inflytande

Verksamhetens mål (I)

Hur ser måluppfyllelsen ut på individnivå (barnet)?

Verksamhetens mål (P)

Hur ser måluppfyllelsen ut på pedagognivå?

Målkriterier

Vad är det vi vill se/uppnå?

Indikatorer

Vilka kännetecken visar att vi är på rätt väg?

Aktivitet 

Vilka insatser/aktiviteter ska vi göra för att uppnå målen?

(förutsättningar/

undervisnings-

situationer)

Barnen ges ökade möjligheter att utvecklas och lära genom olika estetiska uttrycksformer.

Pedagogernas kunskaper inom  estetiska uttrycksformer ska utvecklas.


Pedagogerna har kunskap om varje barns behov, utveckling och intressen.Barnen uttrycker sina idéer, tankar och åsikter.delaktiga och ha inflytande i undervisningen


uttrycka sig på mer än det verbala språket efter sin egna förmåga

dokumentation

tar filmer/ foton

lärlogg


Lära barnen att lyssna in varandra och vänta på sin tur (turtagning)


låta processen ta tid 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,
  Lpfö 18