👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik våren åk 1 Favorit Matematik 1B

Skapad 2021-05-20 15:43 i Jonsereds skola F-5 Partille
Terminsplanering för materialet Favorit Matematik 1B.
Grundskola 1 – 3 Matematik
Under våren arbetar vi med matematik i många olika former. Till vår hjälp har vi bland annat läromedlet Favorit Matematik 1B Målet är att du ska få repetera och befästa dina tidigare kunskaper samt gå vidare i arbetet med räknesätt och strategier i matematik.

Innehåll

Vad du ska lära dig:

Du ska lära dig:

 • Naturliga tal 0-100
 • Att markera tal på tallinjen 
 • Fler, färre och lika många
 • Att räkna addition och subtraktion
 • Sambandet mellan addition och subtraktion, talfamiljer
 • Subtrahera och kontrollera
 • Olika räknestrategier
 • Är mindre än och större än inom talområdet 0-100
 • Jämna och udda tal
 • Tiobassystemet ental och tiotal, växla tio
 • Talområdet 0-100
 • Räkna med pengar 0-20
 • Lösa textuppgifter
 • Matematiska likheter
 • Geometriska figurer
 • symmetri
 • Vinklar
 • Längd, centimeter
 • Klockan, analog: hel och halv timme
 • Talmönster
 • Stapeldiagram
 • Sannolikhet med tärning
 • Enkla räkneberättelser
 • Matematiska begrepp
 • Datalogiskt tänkande 
 • Tiotalsövergång med subtraktion och addition 

 

 

Du ska utveckla din:

 • Analysförmåga: att föreslå lösningar i uppgifter och problem, se samband och rimlighet i en lösning, jämföra likheter och skillnader.
 • Begreppsförståelse: att förstå och befästa begreppen fler, färre, lika många, kronor, algebra, mindre än, större än, addition, subtraktion, lika med.
 • Metakognitivförmåga: att reflektera och välja strategier, pröva och ompröva.
 • Kommunikativ förmåga: att samtala, resonera och kommunicera. Redogöra och formulera.
 • Förmåga att hantera information: att strukturera och sortera information. Skilja på fakta och egna värderingar. Framföra och bemöta argument.

Hur du ska lära dig: 

Du ska lära dig genom att:

 • Arbeta praktiskt 
 • Diskutera och resonera matematik
 • Färdighetsträna i boken
 • Resonera kring begrepp
 • Lösa problemuppgifter enskilt, i par och i grupp

 

Du får visa vad du kan:

 •  i det dagliga arbetet genom aktivt deltagande på lektionerna, både enskilt och i grupp.
 • genom att göra den summativa diagnosen i Diagnosboken.
 • du får också göra Skolverkets Bedömningsstöd, skriftligt och muntligt i matematik för årskurs 1 vt.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3