👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jämställdhet Trumman

Skapad 2021-05-20 16:03 i Håsta förskola Norrtälje
Förskola
Rimbo västra förskoleområde kom gemensamt fram till att ha jämställdhet som ett utav våra utvecklingsmål. Under året ska vi aktivt arbeta mot målen "Öka medvetenheten både hos barn och pedagoger om allas lika värde & Ytterligare förstärka arbetet med kränkandebehandling". På förskolans dag 20 maj 2021 skapar vi en rolig och lustfylld dag för att fira förskolan! Där visar vi också hur vi arbetat med jämställdhet och skapar aktiviteter utifrån det.

Innehåll

Jämställdhet och kränkande behandling  

 

1.1 Inledning  

Förskolornas arbete med jämställdhet sker mer per automatik än som en planerad process som dokumenteras och följs upp, med undantag Håsta förskola. Flera avdelningar lyfter att de vill ha mer utbildning och kompetens inom jämställdhetsarbetet.  
  

I diskrimineringslagen finns ett krav på att arbeta förebyggande för att förhindra diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Även Barnkonventionen ställer krav på att jämställdhetsarbetet ska främjas i förskolan.      
 

Vårt förskoleområde har 94% i Våga Visa på frågan “förskolan arbetar aktivt mot kränkandebehandlingDet är ett viktigt område och vi lyfter ständigt vikten av att göra kränkande behandlingsanmälningar i större omfattning. Det är flera avdelningar som har lyft att de behöver bli bättre på det och de som har gjort fler har fått ett bättre resultat i Våga visa. Vi tror att det beror på att när man mer systematisk gör anmälningar så involveras vårdnadshavare mer och man arbetar mer intensivt och synligt med problemet.    

 

1.2 Mål  

Öka medvetenheten både hos barn och pedagoger om allas lika värde.  

Ytterligare förstärka arbetet med kränkandebehandling.  

 

1.3 Förväntad effekt  

Det ska bli ett mer medvetet arbetssätt med genus, normer och allas lika värde.  

Arbetet ska dokumenteras och följas upp.  

Mer fokus på könsneutralt lekmaterial och genusneutrala böcker 

Processerna kring kränkande behandling ska vara levande och att man arbetar med det systematiskt och dokumenterat. 

 

1.4 Insatser  

Dokumentera varandras bemötande av barnen för att se om de bemöter barn på olika sätt. 

Workshop om könsneutrala leksaker och böcker m.m. på vår kvalitetsdag den 20 november 

Göra fler kränkandeanmälningar för att fördjupa det motverkande arbetet.  

 

 

1.5 Uppföljning  

Vi nästa års kvalitetsrapport kommer vi att kunna se om vi fått bättre resultat. Flera avdelningar har med detta område i deras utvecklingsområden så vi kommer kunna stämma av och få fler idéer kontinuerligt i deras reflektioner under året. 

 

 

Vad ska barngruppen lära sig, förmå och förstå? Varför är kunskapen/färdigheten viktig för människan i världen?

1a: SYFTE - GENERATIV FRÅGA

Generativ fråga

Syfte: Öka medvetenheten både hos barn och pedagoger om allas lika värde. Ytterligare förstärka arbetet med kränkandebehandling.

1b: MÅL ur Lpfö 18

Mål ur Lpfö 18: 

Arbetslaget ska medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet.

Förskollärare ska ansvara för aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet. 

Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktning för människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, samt solidaritet mellan människor.

 

1c: BARNENS FÖRFÖRSTÅELSE

Barnens intressen, initiativ och behov: Behov utav en ökad medvetenhet för könsnormer. 

Specifika mål

1d: BARNENS FÖRSTÅELSE

Förståelse: Förståelse för att det finns olika val utöver det könsstereotypa. 

1e: BARNENS FÖRMÅGOR

Förmågor: Ett utvidgat perspektiv på könsnormer. 

1f: BARNENS BEGREPP

Begrepp: Jämställdhet, normer, 

1g: FÖRSKOLLÄRARNAS OCH BARNSKÖTARNAS FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Arbetslagets förhållningssätt: Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktning för människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, samt solidaritet mellan människor. Vi som arbetar i förskolan är en viktig förebild för barnen. Vad vi säger och vad vi förhåller oss till spelar stor roll. 

Vetenskaplig grund: Läroplanen och Barnkonventionen. 

1h: FÖRSKOLLÄRARNA OCH BARNSKÖTARNAS KUNSKAP OM ÄMNESOMRÅDET

Arbetslagets kunskapsbehov i ämnesområdet: Ta reda på mer om jämställdhet i förskolan. Hur ska vi pedagoger förhålla oss och samtala med barnen? Hur skapar vi könsneutrala miljöer och könsneutralt material? Att alla pedagoger tar eget ansvar och ser över vad för kunskap just denne behöver för att kunna arbeta på ett fördelaktigt sätt med jämställdhet i barngruppen. 

2. UTVÄRDERING

Hur vet vi att vi nått våra mål när temat är avslutat?

2a: KRITERIER

Kriterier: hänvisning till matris.

2b: UTVÄRDERINGSSÄTT

Utvärderingssätt: Vi utvärderar på ett veckomöte. Vi kommer också kunna se i kvalitetsrapporten om vi fått ett bättre resultat. 

3. AKTIVITETSPLAN

Hur ska vi börja? ...och hur skulle vi kunna fortsätta? Hur skapar vi ett meningsfullt sammanhang?

3a: STARTAKTIVITET

Aktiviteter: För att kunna arbeta med jämställdhet behöver vi i arbetslaget börja med att kartlägga hur vi arbetar idag.  Hur pratar vi med barnen om jämställdhet? Vad har vi för förhållningssätt? Utvärdera vårt material och vår miljö. Det är viktigt att arbetslaget har en gemensam förståelse för läroplanens mål och vad det innebär att vara en god förebild. 

Att spela in film eller ljud vid olika tillfällen är ett sätt att få ett underlag till att kunna utveckla undervisningen och utbildningen. Efter en film eller ljudsekvens kan arbetslaget utvärdera det ni ser eller hör utifrån jämställdhet. 

Att arbeta aktivt med jämställdhet innebär att förskolan behöver organisera utbildningen så att alla barn får lika rättigheter och möjligheter. Hur förskolan organiserar utbildningen, hur barnen blir bemötta och vilka möjligheter miljöerna skapar för barnen är bland annat sådant som påverkar förskolans arbete med jämställdhet. 

3b: FORMATIV UPPFÖLJNING (= uppföljning som syftar till att utveckla arbetet vidare)

Formativ uppföljning: Vi följer upp efter förskolans dag. Har vi arbetat med jämställdhet och på vilket sätt? Vi kommer att ha gjort lite olika men har vi fått samma resultat utifrån områdets mål? Vi lyfter det på ett veckomöte. Vid nästa års kvalitetsrapport kommer vi kunna se om vi fått bättre resultat. Flera avdelningar med med detta område i deras utvecklingsområden så vi kommer kunna stämma av och få fler idéer kontinuerligt i deras reflektioner under året. 

3c: LÄRMILJÖ

 

Lärmiljö: Se på vår miljö på ett normkritiskt sätt. Är det något vi måste ta bort eller lägga till? Sträva efter att ha könsneutral miljö, leksaker och litteratur på avdelningarna. 

__________________

Allt faktabaserat är från Skolverket.se - jämställdhet i förskolan.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18
 • medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet,
  Lpfö 18