👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Problemlösning

Skapad 2021-05-21 12:39 i Fajansskolan Falkenberg
Grundskola 4 Matematik
Vi arbetar med regelbunder med problemlösning. Ett problem kan till exempel vara en textuppgift eller en gruppuppgift, men till skillnad från en rutinuppgifter så behöver du fundera innan du kommer fram till ett svar. Du får träna på att skriftligt visa dina lösningar och skapa egna problem. Vi diskuterar olika lösningsstrategier. Vi använder oss av de fem stegen: 1. Läs uppgiften 2. Förstå frågan 3. Rita enkelt 4. Skriv på mattespråket (med siffror) 5. Är svaret rimligt?

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

I undervisningen ges du möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • välja metod för att lösa matteproblem

 • redovisa dina lösningar

 • förstå och använda begrepp

 • bedöma rimlighet

Bedömning - vad och hur

Jag bedömer din förmåga att:

 • lösa matteproblem

 • redovisa dina lösningar skriftligt

 • förstå och använda begrepp

 • bedöma rimlighet

Detta bedömer jag genom att:

 • observera din insats på lektionerna

 • läsa och diskutera dina lösningar med dig

Undervisning och arbetsformer

För att nå målen arbetar vi med:

 • lösa olika sorters matteproblem

 • genomgångar

 • diskutera olika lösningar och att bedöma rimlighet

 • bilder och konkret material

 • att tolka texter för att välja en eller flera lösningsstrategier

 • den kooperativa strukturen som EPA

 • uppgifterna enskilt, parvis, gruppvis och i helklass

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
  Ma  A 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett välfungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
  Ma  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.
  Ma  A 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Ma  A 6

Matriser

Ma
Tullbroområdets Bedömningsmatris för Problemlösning i Matematik åk 4-6

Bedömningsaspekter

--->
--->
--->
--->
Förstå problemet a. enskilt
Behöver handledning för att förstå problemet.
Behöver handledning för att förstå vissa delar av problemet.
Förstår problemet på egen hand.
Förstår problemet och kan förklara det.
b. i grupp
Deltar inte i diskussioner, lyssnar när kamrater diskuterar.
Gör försök att delta i diskussioner men har svårt att förstå problemet.
Deltar aktivt i diskussioner och förstår problemet
Deltar aktivt i diskussioner och bidrar till att andra förstår.
Metodval a. enskilt
Tar del av problemet men saknar förslag till lösning.
Föreslår en lösning.
Föreslår olika relevanta lösningar.
Har förmågan att se flera möjliga lösningar och kunna redogöra för hur man tänkt.
b. i grupp
Tar del av problemet men saknar förslag till lösning.
Föreslår en lösning.
Föreslår olika relevanta lösningar.
Ger relevanta lösningsförslag utifrån gruppens diskussioner.
b. skriftligt
Redovisar svar samt förklarar tankarna bakom svaren med hjälp av handledning.
Redovisar själv men vissa steg i lösningen saknas.
Redovisar tydligt samt förklarar alla steg i lösningen.
Använda matematiska a. begrepp och symboler muntligt
Förklarar utan att använda matematiska begrepp och symboler.
Försöker förklara med matematiska begrepp och symboler.
Använder matematiska begrepp och symboler men gör misstag ibland, som till exempel att säga subtraktion men mena division.
Använder matematiska begrepp och symboler korrekt.
b. begrepp och symboler skriftligt
Förklarar utan att använda matematiska begrepp och symboler.
Använder matematiska begrepp och symboler men gör misstag ibland.
Använder matematiska begrepp och symboler korrekt.
Bedöma rimlighet
Kan bedöma om svaren är rimliga med hjälp av handledning
Kan bedöma om svaren är rimliga.