👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lärkstaden, avdelning Västan - projektsammanfattning/avslut

Skapad 2021-05-21 13:20 i 103441 Förskolan Lärkstaden Stockholm Östermalm
Förskola
Engelbrekt-Gärdets systematiska kvalitetsarbete består av projektstart, veckoreflektioner tillsammans med barnen och i arbetslaget, 2 projektuppföljningar samt en projektsammanfattning/avslut. Det här är Projektsammanfattning där en utvärdering av projektet görs i slutet av terminen/läsåret. I denna gör pedagogerna en analys av sin undervisning och barnens förändrade kunnande/lärande/utveckling. Som grund för sammanfattningen/avslut använder ni er av tidigare underlag: aktivitetsplan/undervisningsplan, lärloggar, projektuppföljning

Innehåll

 

 •        Vilket lärande och förändrat kunnande har skett i gruppen? Vilka förmågor och kunskaper har barnen erövrat utifrån valda mål?
 •      Svar: Det läroplansmål vi utgått ifrån är följande: "Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelsen för naturvetenskap, kunskaper, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen." Vi ser att barnen har fått en förståelse för ett sammanhang och tillhörighet i projektgrupp. Vi har en rutin kring återkoppling från föregående projekt under morgonmöte där barnen ges utrymme att komma till tals. Där ser vi att barnen kan förklara föregående projektets syfte, exempelvis om jag blåser i ett sugrör blir det bubblor. Barnen lär sig nya begrepp som sätts i ett sammanhang och kan återkoppla kring dessa. 
 •       Hur ni har arbetat för att stötta och utmana barnen i deras lärandeprocesser?
 •       Svar: Vi ställer öppna frågor, vi delar in i mindre grupper, vi är lyhörda, vi låter barnen prova sina egna strategier, vi provar deras hypoteser. Barnens inflytande tar plats i en tillåtande miljö. 

 

 •       Hur har barnen haft inflytande i projektet?
 •       Svar: Vi har varit lyhörda för vad barnen har gett uttryck för. Med hjälp av dokumentationen växer nyfikenheten och lusten till ytterligare lärande. 

 

 •       Vilka av barnens frågor har varit viktiga för projektet process?
 •       Svar: Frågor som väcker nyfikenhet, som leder processen vidare och som vi kan utforska i vår närmiljö. 

 

 •       Vilka reflektioner har barnen gjort?
 •       Svar: Glädjen över en ny upptäckt. Barnens hypotes är en form av reflektion.

 

 •       Hur har barnen varit aktiva i sitt lärande?
 •       Svar: Genom aktivt deltagande där varje individ har fått utrymme att prova sin egen hypotes. 

 

 •            Hur har barnen fått syn på sin egen/varandras lärande och förändrat kunnande?
 •       Svar: Genom dokumentationen kan barnen följa processen och återblicka till tidigare utforskande. I våra reflektionsmöten (morgonsamling under projekt) ges barnen utrymme att förklara för varandra vad dem gjort i projektet. I samtal mellan barnen, under lunch och lek, hör vi barnen återkoppla till nya kunskaper och hur dem efterfrågar tidigare utforskande. Även i ateljén samt bygg och konstruktion ser vi hur projekten lever vidare. 

 

Återkoppling till läroplans tre förtydliga områden

projektet har gett barnen erfarenhet av:

Naturvetenskap- teknik

Matematik

Språk och kommunikation Med språk avser vi all de olika sätt som finns att kommunicera och uttrycka sig

 Exempel:

Vatten

Snö

Is

Naturmaterial

skogen

skapande

sugrör med tvål - bubblor

 

Exempel:

 Antal

Former

Mönster

Klassificering

vikt

längd

Storlek

mått

Densitet

volym

 

 

 

 

   Exempel:

Peka

Dialog

Monolog

Diskussion

Lek

Prepositioner 

Reflektion

Hypotes

Observation

Sinnen