👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pp Matematiken Fyrklövern 2021/ 2022

Skapad 2021-05-21 16:27 i Skogsgläntans förskola Hudiksvall
Förskola
Mall - Planering planering (Pp) Hudiksvalls kommun

Innehåll

Mall -  Planering planering (Pp) 

Arbetsområde/tema/projekt: Matematik Värdegrund Vem blir jag på Fyrklövern

Tidsperiod: 2021/2022

Förskolans namn: Skogsgläntans förskola

Grupp: Fyrklövern

Barnens ålder: 1-4

År och datum: 20210521 rev 20210629, 20210914

Planeringen Upprättad av: Marie, Emelie, Karin

  

 

Vilket innehåll ska behandlas?

Värdegrund

Barnkonventionen artikel 2
Matematik

Vilka målområden i läroplanen berörs?

Förskolan ska ge varje barn förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och se samband.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till son kroppsliga identitet

 

 

 

 

 

Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?

Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation, samt vilja att hjälpa andra

 

Förmåga att utveckla förståelse för matematiska begrepp
Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?

 

Matematik sagor som behandlar matematiska begrepp tex Sagan om Bockarna Bruse.

Matematik uppdrag utifrån barnets förmåga. 
Skapa lärmiljöer där flera olika delar i matematik finns tillgängliga för barnen. 

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
-Dokumentationsvägg

-Reflektera tillsammans
-Bilder

 

 

 

Uppföljning: Har vi gjort det vi planerade? Om inte, varför

Utvärdering: Har vi nått våra mål och vilka resultat har vi kunnat se?

-Förskolan ska ge varje barn förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och se samband.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till son kroppsliga identitet Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation, samt vilja att hjälpa andra.

Förmåga att utveckla förståelse för matematiska begrepp.

-Den matematiska lärmiljön har funnits tillgänglig för alla barn. Den matematiska lärmiljön utgår från matekarusellens olika delar. Vi har kunnat se att barnen är nyfiken och vill utforska.

Vi kan se att flera av barnen intresserat sig för dunkar som finns tillgängliga för att undersöka begreppen tung och lätt. Barnen går gärna och bär på dessa dunkar.

Utifrån sagan om Bockarna bruse har barnen fått tagit del av antal och begreppen liten, mellan, stor. Barnen fick undersöka storleksordning genom sin egen längd.

- Vi skapade under hösten ett papper där vi skrev ner de matematiska begrepp som vi hör barnen säga och använda. Vi kan höra barnen uttrycka olika matematiska begrepp som tung, lätt, liten, stor men svårt att veta om de faktiskt förstår innebörden av orden.

Siffror har funnits på golvet tillsammans med babblar figurer eller samma antal objekt som siffran visar. Det har lockat barnen till att utforska siffror.

 

 

 

 

Beskriv barnens inflytande och delaktighet.

Flera av våra yngre barn har intresserat sig för ösa och hälla vatten, vilket lett till att vi tillsammans räknat antal som får plats i något. Intresset av undersökande av ösa och hälla ledd till att vi skapade möjligheten att ösa och hälla med andra material inne på avdelningen som kapsyler. Vi tog fram olika matematiska begrepp som kan vara användbara i detta sammanhang att på väggen för oss pedagoger så att vi kan föra in begreppen i samtal med barnen när barnen är i den miljön.

Barnen har också fått reflektera över undervisningen utifrån bilder.

Siffror har funnits på golvet tillsammans med babblar figurer eller samma antal objekt som siffran visar. Det har lockat barnen till att utforska siffror.
Då vi har ett nära samarbete med grannavdelning Dungen så har några barn även fått vara med i deras matematikundervisning och bland annat fått tagit del av former (formjakt-både inne och ute) och begreppen hel, halv, en tredjedel och fjärdedel.

 

Analys: Varför blev det som det blev? Hur vet vi att vi nått de här resultaten? Vilka fakta bygger vi det på?

Personalen har fått flyttat runt en hel del samt varit sjuka vilket lett till att den planerade undervisningen i matematik varit liten. Då lärmiljön varit tillgänglig har spontan matematikundervisning skett till stor del.

 

Åtgärder för utveckling: Hur går vi vidare?

Vi diskuterar om att ändra vårt arbetssätt till nästa termin då det blir skört att vara ensam ansvarig i ett område.
-Utvärderingen gjordes av:

Karin

 

 

Pedagogisk planering, ett exempel från verksamheten 

 • Vilket innehåll ska behandlas?
  - Förbättra och utveckla lekmiljön/arbetsmiljön på förskolan tillsammans med barnen.

 • Vilka mål i Läroplanen berörs?

- Samarbeta för att erbjuda en god lekmiljö för utveckling, lek och lärande

- Utveckla sin förmåga att uttrycka tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation

- Utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö

- Tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar.

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18