👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värsta bästa nätet!

Skapad 2021-05-24 09:46 i Säteriskolan Härryda
Grundskola 4 Svenska som andraspråk Svenska Samhällskunskap
Under några veckor kommer vi att arbeta med Maria Dufvas bok Värsta bästa nätet som är en guidebok för barn om det härliga men ibland farliga livet på internet. Vi kommer att läsa texterna i boken och diskutera dilemman tillsammans i klassen och hemma med en viktig vuxen.

Innehåll

Tid

Vecka 40-44

Syfte - vilka förmågor ska tränas?

Du ska utveckla dina kunskaper om samhället och internet. Vi ska träna förmågorna:

 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar med varandra genom internet
 • analysera och kritiskt granska samhällsfrågor på internet ur olika perspektiv
 • analysera internet med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter om internet och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv
 • söka information om samhället från medier och Internet och värdera deras relevans och trovärdighet
 • reflektera över de mänskliga rättigheter samt demokratiska värden och principer som rör internet
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift om hur man ska bete sig på internet
 • söka information från och värdera informationen från internet

Konkretiserade mål:

 • Läsa texter om olika case där barn hamnar i olika situationer på nätet
 • Diskutera casen utifrån olika dilemman om t.ex. kön, sexualitet, jämställdhet och hur dessa framställs på nätet
 • Diskutera och analysera olika beteenden och sidor på nätet
 • Ta reda på vad lagen säger och om våra rättigheter och skyldigheter på nätet
 • Vilka rättigheter barn har i samhället och på nätet
 • Våga säga åsikter om olika situationer på nätet
 • Diskutera vad som är ett ansvarsfullt beteende när man kommunicerar och använder internet
 • Diskutera tillförlitlighet och källkritik.
 • Fundera över vilka skyddsnät barn har, som t.ex. viktiga vuxna.
 • Skriva och argumentera utifrån casen i boken.

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer att:

 • Läsa texterna i boken både i skolan och hemma som läsläxa.
 • Gå igenom områden och begrepp som rör fejkade konton, kedjebrev, pranks, dåliga hemligheter, näthat, fotografering, filmande, spelproblematik, källkritik, pornografi och reklam.
 • Diskutera texterna i klassen och frågeställningar kring texterna
 • Diskutera texterna hemma med en viktig vuxen som t.ex. föräldrar eller mor-farföräldrar.
 • Ta reda på vad lagen säger i de olika situationerna.
 • Fundera över hur internet påverkar oss och våra liv, både positivt och negativt.
 • Diskutera och fundera på råd om vad man kan göra för att undvika obehagliga situationer och att utsättas för brott på nätet.
 • Skriva argumenterande texter utifrån de olika frågeställningarna.
 • Träna oss på att ha ett källkritiskt förhållningssätt när vi rör oss på nätet.

Du visar att du kan:

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Vara delaktig i samtal och diskussioner kring de olika frågeställningarna om internet både i skolan och hemma
 • Känna till vad lagen säger om vad som är tillåtet på internet
 • Känna till dina rättigheter och skyldigheter på internet
 • Veta vad du kan göra för att undvika obehagligheter och brott på internet genom att agera ansvarsfullt
 • Känna till de begrepp som rör området
 • Argumentera muntligt och skriftligt 

Utvärdering:

Vi utvärderar arbetet muntligt kontinuerligt under arbetets gång. Området avslutas med en egen sammanfattning och utvärdering samt ett prov / diagnos på de viktigaste målen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  Sh  4-6
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  Sh  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
  Sh  4-6
 • Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
 • Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
  Sh  E 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  E 6