👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 2

Skapad 2021-05-24 10:42 i Trönö skola Söderhamn
Grundläggande färdigheter och förmågor i svenska språket under vårterminen i åk 2.
Grundskola 2 Svenska som andraspråk Svenska
Grundläggande färdigheter och förmågor i svenska språket under åk 2.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • Du ska utveckla din läsning och skrivning
 • Du ska utveckla din förmåga att lyssna och återberätta

Undervisning och arbetsformer

1.Läsa och skriva: Lässtrategier, Skriva olika typer av texter, enkel form av textbearbetning, handstil, digitala verktyg, stavning och språkets struktur (punkt och stor bokstav, frågetecken), alfabetet och alfabetisk ordning, samband ljud-bokstav

 • Du kommer att arbeta med lästräning och läsförståelse för att kunna läsa mer komplicerade texter samt att få mer flyt i läsningen.
 • Du ska fortsätta att träna på stor bokstav och punkt samt utveckla meningarna så att de blir mer innehållsrika.
 • Du ska träna på att skriva texter med handstil.
 • Du ska träna på enkel stavning utifrån dina egna texter, diskutera stavning med andra samt använda datorn som hjälpmedel.

2. Tala, lyssna och samtala: Lyssna och återberätta, muntliga presentationer och muntligt berättande.

 • Du ska samtala och berätta om vardagliga texter för att träna på att lyssna på andra och hålla en röd tråd i berättelsen.
 • Du ska träna på att prata inför en grupp.

3.Berättande och beskrivande texter: sånger, bilderböcker, kapitelböcker, sagor och myter. Berättande texters uppbyggnad med inledning, händelse och avslutning. Några författare och illustratörer. Faktatexter. Instruktioner och arbetsbeskrivningar. Texter i digitala miljöer, kombinera ord och bild.

 • Du ska träna på hur du bygger upp en berättande text genom att tex. använda en tankekarta eller stödord.
 • Du ska få lyssna på och läsa böcker av några kända barnboksförfattare och lära känna några illustratörer.
 • Du ska få träna på att skriva faktatexter.

4.Språkbruk: Språkliga strategier för att minnas och lära. Skillnad mellan tal- och skriftspråk. Möjligheter och risker vid kommunikation i digitala medier. 

 • Du ska få arbeta med språket och lära dig använda olika röstlägen och kroppsspråk.

5.Informationssökning och källkritik: Informationssökning via webbsidor, i böcker och tidskrifter. Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.

 • Du ska kunna söka information och bilder digitalt och analogt.
 • Du ska träna på att kritiskt granska information och bilder.

6. Grammatik: Du ska lära dig vad substantiv, verb, adjektiv och och adverb är.

Bedömning - vad och hur

  • Vi kommer att bedöma hur långt du har kommit i din läsutveckling.
  • Vi kommer att bedöma hur långt du har kommit i din skrivutveckling.
  • Vi kommer att bedöma din förmåga att uttrycka dig muntligt, lyssna och samtala.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3

Matriser

Sv SvA
Svenska Åk 2

Läsa

----›
----›
----›
Läsning
Du läser enkla texter och kan ljuda ihop okända ord.
Du läser ålderstypiska böcker med visst flyt.
Du läser ålderstypiska böcker med flyt.
Läsförståelse
Du läser ålderstypiska texter och förstår det som som återges direkt i texten.
Du läser ålderstypiska texter och kan läsa mellan raderna, dra enkla slutsatser av det du läst.
Du läser ålderstypiska texter och kan föra enkla resonemang och relatera till egna erfarenheter.
Återberätta läsning
Du kan på ett enkelt sätt berätta om det du läst. Du kan återberätta något om handlingen.
Du gör enkla sammanfattningar av det du läst. Du kan återberätta flera saker om handlingen.
Du gör sammanfattningar och kan reflektera över det du läst. Du kan återberätta flera saker om handlingen i kronologisk ordning.

Tala, lyssna och samtala

----›
----›
----›
Tala, lyssna och samtala
Jag kan berätta om någonting för en liten grupp.
Jag kan lyssna och återberätta vad en kamrat sagt.
Jag kan samtala i en liten grupp och uttrycka min åsikt.

Skriva

----›
----›
----›
Handstil
Jag kan forma de flesta bokstäverna korrekt.
Jag kan forma bokstäverna korrekt och använder gemener och versaler mestadels korrekt.
Jag kan forma bokstäverna, använder gemener och versaler korrekt, samt använder mellanrum korrekt.
Meningsbyggnad
Jag kan skriva en mening.
Jag kan bygga meningar på ett mestadels korrekt sätt.
Jag kan bygga varierande meningar på ett korrekt sätt.
Interpunktion
Jag börjar en mening med versal och avslutar med punkt.
Jag kan använda frågetecken.
Jag kan använda kommatecken, talstreck och utropstecken.
Stavning
Jag kan stava enkla, vanligt förekommande ord.
Jag kan stava ljudenliga ord.
Jag kan skriva ljudstridiga ord så att innehållet blir förståeligt.
Texter
Jag kan skriva korta texter där handlingen går att följa.
Jag kan skriva korta texter där handlingen tydligt framgår.
Jag kan skriva texter med tydlig början, handling och slut.
Samspel mellan text och bild
Jag kan förstärka en text med en bild.
Skriva på dator
Jag kan skriva texter på dator/iPad.
Jag kan använda mellanrum, punkt och stor bokstav på ett korrekt sätt på dator/iPad.
Rubrik
Jag kan sätta en passande rubrik på en text.