👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Avdelningsmål 20/21

Skapad 2021-05-24 11:48 i Strumpan ULNA Förskolor
Förskola
Avdelningsmål Sockan 2020/2021

Innehåll

NORMER OCH VÄRDEN

Syfte

Syftet är att ge alla barn möjlighet att ta ansvar för naturen.

 

Mål

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

 

·       Ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och aktivt delta i samhället

Målkriterier

 

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att

·      Aktivt deltar i våra forum

·      Är ute i naturen och får konkreta exempel på vad som ska finnas där.

·       Att barnen ges möjlighet att lära sig om naturvårdsfrågor

·       Att barnen ges möjlighet att visa omsorg för närmiljö

Målet når vi genom att

·       Källsortera, vi källsorterar dagligen efter varje måltid.

·       Vi deltar i ”håll Sverige rent” där vi har skräp plockar dag, som vi sedan sorterar tillsammans

·       Diskuterar om hur allt påverkar varandra om man slänger skräp i naturen.

UTVECKLING OCH LÄRANDE

Syfte

Syftet med projektet är att ge alla barn förståelse för hur samband i naturen påverkar varandra.

 

Mål

Förskolan ska sträva efter att varje barn

·      Förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra

 

Målkriterier

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att

·      Aktivt deltar i våra forum

·      Är ute i naturen och får konkreta exempel på vad som ska finnas där.

·       Att få förståelse kring ekollonet

·       Att få förståelse kring hållbar utveckling

 

Målet når vi genom att

·       Källsortera, vi källsorterar dagligen efter varje måltid.

·       Vi deltar i ”håll Sverige rent” där vi har skräp plockar dag, som vi sedan sorterar tillsammans

·       Diskuterar om hur allt påverkar varandra om man slänger skräp i naturen.

·        

 

BARNENS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE

Syfte

Syftet är att ge barnen möjlighet att ta ansvar för sina handlingar och för miljön i förskolan.

 

Mål

Förskolan ska sträva efter att varje barn

·       Förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan

 

Målkriterier

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att

 

·       Resonera kring sina handlingar

·       Att ta ansvar för sina handlingar

 

 

 

Målet når vi genom att

 

·       Att samtala med barnen om förhållningssätt gentemot varandra

·       Att ställa hypoteser kring ekollonet

 

 

 

VERKSAMHETSMÅL

 

Syfte

 

Då det systematiska kvalitetsarbetet är en viktig del av vårt arbete vill vi att detta ska lyftas upp och arbetas vidare med. Utifrån föregående års mål, utvärderingar och analys har vi valt ut följande mål.

 

Mål

Arbetslaget ska

·       Kontinuerligt och systematiskt dokumentera, följa upp och analysera varje barns utveckling och lärande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner samt Matildaskolans förskoleplan.

 

 

Målkriterier

Utveckling pågår när varje pedagog utvecklar sin förmåga att

·       genom diskussioner och reflektioner utveckla arbetssättet

·       hitta rutiner för reflektion och dokumentation

·       dokumentera barnens lärande i projektet

 

Målet når vi genom att

·       pedagogerna varje vecka reflekterar över målen i avdelningsplanen utifrån reflektionsprotokoll

·       observera och kartlägga barnens intresse och behov

·       dokumentera barnens utveckling och lärande, individuellt och i grupp

·       varje månad gör en avstämning kring vad man hunnit med hittills utifrån målen i avdelningsplanen