👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skolverkets bedömningsstöd i Svenska

Skapad 2021-05-24 14:00 i Villaskolan Kristianstad
Grundskola 1 – 3 Svenska
Skolverkets bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling.

Innehåll

Matriserna är gjorda utifrån Skolverkets material "Bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling" under höstterminen i årskurs 1. 

Ett riktmärke i bedömningsstödet är att en elev i årskurs 1 bör ha uppnått Avstämning A i slutet av årskurs 1.
På motsvarande sätt gäller att en elev i årskurs 2 bör ha uppnått Avstämning B i slutet av årskursen.
Detta för att säkerställa att elevens läs- och skrivutveckling fortskrider som det är tänkt.
För årskurs 3 gäller att Avstämning C samspelar med kunskapskraven för godtagbara kunskaper i slutet av årskursen enligt kursplanen i svenska.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1

Matriser

Sv
Sammanställning - Svenska skrivutveckling

Avstämning A: SKRIVA
Avstämning B: SKRIVA
Avstämning C: SKRIVA – BERÄTTANDE TEXT OCH BESKRIVANDE TEXT
Sammanfattning:
Eleven börjar skriva för att uttrycka sig.
Eleven skriver kortare texter med enkelt innehåll.
Eleven skriver längre texter med handling och innehåll.
Procedurförmåga
 • Sv   3
Eleven har skrivriktningen klar för sig.
Eleven skriver så att texten är läslig för eleven själv och för andra.
Eleven skriver läsligt med gemener och versaler.
Procedurförmåga
 • Sv   3
Eleven prövar att skriva för att kommunicera.
Eleven skriver text för att kommunicera.
Eleven skriver berättande texter med inledning, händelseförlopp och avslutning.
Procedurförmåga
 • Sv   3
Eleven utforskar skrivandet genom att använda versaler och/eller gemener.
Eleven använder de flesta versaler och gemener på ett korrekt sätt.
Eleven skriver beskrivande texter där innehållet klart framgår.
Procedurförmåga
 • Sv   3
Eleven gör ofta mellanrum mellan orden.
Eleven gör mellanrum mellan orden.
Eleven söker och hämtar information från någon anvisad källa.
Procedurförmåga
 • Sv   3
Eleven kopplar ihop i stort sett alla bokstavsljud med bokstäver.
Eleven kan stava några för eleven vanligt förekommande ord.
Eleven kan stava många för eleven vanliga ord.
Procedurförmåga
 • Sv   3
Eleven bildar oftast meningar men markerar dem inte med stor bokstav och punkt mer än sporadiskt.
Eleven visar förmåga att markera meningar med stor bokstav och punkt.
Eleven markerar meningar med stor bokstav, punkt och frågetecken i egna texter.

Sv
Sammanställning - Svenska läsutveckling

Avstämning A: LÄSA – BOKSTÄVER OCH BERÄTTANDE TEXT
Avstämning B: LÄSA – BERÄTTANDE TEXT
Avstämning C: LÄSA – BERÄTTANDE TEXT OCH BESKRIVADE TEXT
Sammanfattning:
Eleven har knäckt läskoden och visar förståelse för innehållet.
Eleven tar hjälp av flera olika sätt för att fördjupa förståelsen av det lästa, märker om det blir problem med förståelsen samt läser med hjälp av både ljudning och ortografisk helordsläsning.
Eleven använder flera olika sätt att bemöta det lästa för att fördjupa förståelsen samt läser med flyt både kortare och längre texter.
Procedurförmåga
 • Sv   1
 • Sv   3
Eleven namnger i stort sett alla bokstäver och vet hur de låter.
Eleven är fortfarande beroende av ljudningsstrategin, men läsningen börjar automatiseras alltmer med hjälp av ortografisk helordsläsning.
Eleven läser texter med flyt och förståelse där ortografisk helordsläsning är den dominerande avkodningsstrategin.
Procedurförmåga
 • Sv   1
 • Sv   3
Eleven urskiljer ord i meningar.
Eleven läser enkla meningar med flyt.
Eleven utnyttjar den mer avancerade ljudningsstrategin vid okända eller komplicerade ord.
Procedurförmåga
 • Sv   1
 • Sv   3
Eleven läser ord och enkla meningar med hjälp av både logografisk helordsläsning och ljudningsstrategin.
Eleven stannar upp i läsningen när det uppstår problem med förståelse av ord och sammanhang.
Eleven korrigerar sig själv vid behov.
Procedurförmåga
 • Sv   1
 • Sv   3
Eleven prövar att läsa om och korrigera sig själv på lärarens uppmaning.
Eleven läser för det mesta om och korrigerar då sig själv vid behov.
Eleven högläser elevnära faktatexter och återger innehållet muntligt.
Procedurförmåga
 • Sv   1
 • Sv   3
Eleven visar förståelse för innehållet vid egen högläsning genom att kommentera och återge något av det lästa.
Eleven visar förståelse för texters innehåll genom att återge delar av innehållet och besvara frågor.
Eleven högläser elevnära skönlitterära texter och återger handlingen muntligt.
Kommunikativ förmåga
 • Sv   1
 • Sv   3
Eleven visar förståelse för innehållet vid lärarens högläsning genom att samtala om innehållet och jämföra det med egna erfarenheter.
Eleven börjar använda olika förståelsestrategier som att leta efter ledtrådar, dra slutsatser och göra förutsägelser under och efter läsningen.
Eleven drar slutsatser och gör förutsägelser under och efter läsningen.
Procedurförmåga
 • Sv   3
Eleven läser längre texter på egen hand och visar förståelse för innehållet genom att besvara frågor.