👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Periodplanering UTE-UGO

Skapad 2021-05-26 07:59 i Dibber Trollflöjtens Förskola Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Barnen har visat ett intresse för djur och natur. Vi har därför i denna periodplanering bestämt oss för att utforska det som händer i naturen. Vi kommer att arbeta med friluftsfrämjandets koncept som vi på olika sätt dokumenterar löpande i Lärloggarna.

Innehåll

Dibbers planeringsmall för undervisning

 

Bilden ovan är från Skolverkets stödmaterial "Kvalitetsarbete i praktiken". Bilden visar de olika steg en undervisningsprocess ska genomgå, samt den ständigt pågående processen som inte har något slut.

Klicka här om du vill läsa "Kvalitetsarbete i praktiken".

 

 Dibbers planeringsmall för undervisning

1. Undervisningsplanering 

En undervisningsplanering ska besvara alla dessa frågor

 

  • Vad ska läras ut? Barnen ska lära sej att känna glädje och omsorg om naturen och känna till enkla fysikaliska begrepp t.ex knoppar, insekter, blommor, fåglar, allemansrätten, hållbar utveckling.

 •  
 • Varför? 

 • Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?)
  Vid samlingen på morgonen innan vi går iväg förbereder vi barnen vad som ska hända. Vi är lyhörda inför barnens egna funderingar och tankar. Vi går till skogen och föröker ha samma rutiner: Knytte i sitt träd, samlingen vid "Vård-trädet", repetitionen från föregående Knytte( vi använder oss av Friluftsfrämjandets material, böcker från biblioteket, luppar, vit duk som vi presenterar materialet på, ipads m.m)
 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 
  Genom samtal under dagen och genom att vi återkopplar det aktuella ämnet i en kreativ aktivitet t.ex målning. Vi ser även filmer på storbild.
 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?   För alla barn på Flöjten grön och blå                                                                                                                                                             

 • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)
  Pedagogerna/lärarna på avdelningen. Vi försöker mer och mer få in barnen i sin egen dokumentation t.ex att dom får fotografera i skogen.

 • Vad är målet med undervisningen? Vi vill att barnen ska lära sig att värna om miljön och att känna glädje, utveckla sin fantasi och kreativitet när dom är ute i olika miljöer.

   

  _____________________________________________________________________ 

  2. Reflektion

  Reflektion är att lägga alla tankarna på ”bordet”

Reflektionsfrågor att utgå ifrån – välj ut de som är relevanta för detta tillfälle;

  • Hur går det? Hur gick det? Vi märker att barnen under terminens gång aktiverar sig mer och mer. De hittar på lekar och låter fantasin flöda. Mer glädje!
  • Varför tror du att det blir/blev så?
  • Vad fångar barnens intresse? Barnets intresse fångas utav hur tydlig och engagerad pedagogen är i sitt lärande. Genom att visa upp material och saker som du kan ta på fångar barnets intresse.
  • Vilka lärstrategier använder barnen? Undersökande
  • Vilka reflektioner gör barnen?
  • Vilka tecken ser vi på att barnen lär sig det avsedda? Genom repetitioner ser vi barnets lärande på ett tydligt  De återberättar för varandra i den fria leken..
  • Var det något som begränsade barnens val, intresse och lärande? (pga kön, könsindentitet, funktionsvariation, etnisk tillhörighet, ålder, trosuppfattning eller sexuell läggning?Nej
  • Hur påverkar ert förhållningssätt undervisningen? Visar vi barnen att vi är intresserade och har ett engagerat sätt i undervisningen sprider vi intresset  vidare till dem.

_________________________________________________________________________________________

3. Analys

Analys är att se mönster och dra slutsatser utifrån reflektionen ”det som ligger på bordet”

Analysfrågor att ställa er;

 • Vilka generella mönster kan vi se utifrån ”det som ligger på bordet” - reflektionen?

 • Vad har vi uppnått i förhållande till uppsatta mål?Vi har uppnått målet att barnen ska känna glädje och att de kan känna omsorg om sin miljö, allt från att inte skräpa ner till att inte bryta grenar.

 • Vad behöver utvecklas för att öka måluppfyllelsen? Vi tar med oss ipaden och låter barnen dokumentera. Vi frågar barnen vad de vill lära sej. 

______________________________________________________________________________________

4. Nästa steg

Svaren på dessa frågor blir en del av underlaget för fortsatt undervisningsplanering utifrån er analys

  • Vad blir ett meningsfullt nästa steg för barnen utifrån nuläget?
  • Vilka fler uttryckssätt kan vi erbjuda barnen? Ipad, böcker, papper och penna.
  • Hur kan vi utmana ytterligare med material och lärmiljö?
  • Hur säkerställer vi att alla barn får inflytande över och utrymme i utbildningen? Genom att observera och se barnen på ett jämlikt sätt.
  • Vad/vilken kunskap behöver pedagogen söka för att komma vidare? Ev vidareutbildning inom friluftsfrämjandet.
  • Hur kan vi få vårdnadshavarna delaktiga i förskolans utbildning? Genom barnens lärloggar, utvecklingssamtal och dagliga samtal och att dokumentera på våra väggar.
  • Hur kan vi förändra våra undervisningsmiljöer? Söka tips på nätet och hos andra fsk.

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18