👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

pedagogisk planering för samling.

Skapad 2021-05-26 08:06 i Dibber Trollflöjtens Förskola Dibber Sverige AB
VAD ska vi göra, VARFÖR ska vi göra det och HUR ska vi göra det.
Förskola
Samling innan lunch varje dag. På samlingen kommer vi att prata med barnen om dagens veckodag, datum, väder, samt tillsammans med barnen räkna hur många vi är. Detta ska vi göra för att skapa rutin och för att barnen ska utveckla sin förståelse för vardagliga uttryck och situationer. Varje vecka kommer vi att fördjupa oss inom följande områden: sång, språk, matematik och värdegrund.

Innehåll

BAKGRUND

Vi har uppmärksammat att barnen har ett stort intresse för sång, lek och bokstäver m.m. Detta är något vi vill använda oss av i våra samlingar med barnen för att bekräfta deras intressen. Vi anser att samlingar är bra tillfälle för att skapa gemensamhet, se varandra och träna på lyssna varandra.

MÅL

Samlingen har ett syfte i verksamheten. Dels är det ett tillfälle för oss pedagoger att se och bekräfta varje barn men även ett tillfälle för barnen att utveckla sin förmåga att lyssna på såväl oss pedagoger som varandra. Samlingen är även en bra tillfälle för utveckling och lärande samtidigt som det är roligt.

METOD - GENOMFÖRANDE

Samling försöker vi ha varje dag med alla barn. Pedagogen som håller samlingen förbereder material. Vi kommer att arbeta så konkret så möjligt för att locka även barn som upplever samlingen tråkig eller jobbig. Vi illustrerar med olika material för att få barnens uppmärksamhet och ge barnen möjlighet att vara aktiva under samling situationer.  Alla barn får komma till tals och får möjlighet till talutrymme lika mycket.

 

DOKUMENTATION

Vi kommer att dokumentera, såväl det enskilda barnet som gruppen i helhet med pedagogisk dokumentation, bilder, video och observationer och barnen teckningar och skapande.

 

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Vi reflekterar över processer som varit och tar reda på hur vi går vidare. Kontinuerlig utvärdering och uppföljning kommer vi göra genom analys av dokumentation och samtal med pedagoger och samtal pedagoger- barn. Vi reflekterar över processer som varit och tar reda på hur vi går vidare.

Kopplingar till läroplanen

 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18