Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Andra Världskriget årskurs 9

Skapad 2012-03-20 13:43 i Rödsleskolan Oskarshamn
Andra världskriget var verkligen ett världskrig. Det utkämpades inte bara i Europa utan också i Nordafrika, i Östasien och på världshaven. Det varade i sex år och krävde fler offer och vållade långt mer förstörelse än första världskriget. Det slutade med tillkomsten av ett verkligt domedagsvapen, som alltsedan dess har hållit världen i skräck - atombomben.
Grundskola 7 – 9 Historia
Andra världskriget utkämpades huvudsakligen mellan axelmakterna och de allierade. Både Tyskland och Japan hade som mål att skapa stora riken och de såg sitt eget folk som en överlägsen ras med rätt att styra över andra. Det ledde till krig både i Europa och i Asien. När Japan anföll USA 1941 smälte konflikterna samman till ett enda stort världskrig.

Innehåll

Lgr 11

Syftet med arbetsområdet är att eleverna ska utveckla kunskaper om historiska sammanhang. som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande. Detta innebär en insikt om att det förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen om framtiden. Undervisningen ska vidare bidra till att eleverna utvecklar förståelse för att varje tids människor måste bedömas utifrån sin samtids villkor och värderingar.

Arbetets centrala innehåll är hämtat från rubriken:

Imperialism och världskrig, ca 1800-1950

Det kommer att behandla andra världskrigets orsaker. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord.

Med hjälp av det centrala innehållet ska eleverna utveckla sin förmåga att använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer. De ska även lära sig att använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.  De ska även ges förutsättningar att kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap.

 

Arbetssätt och undervisning

Lärarledda genomgångar av det centrala innehållet.

Textstudier i SOL 4000 Levande historia årskurs 9 s. 334-373

Film( Andra världskriget,, dokumentär samt  Krigshemligheter, The rise of evil

Undervisningen är grundad i att eleverna ska få ett historiskt perspektiv som hjälper dem att utveckla en förståelse för samtiden och en beredskap inför framtiden samt utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande.(Kap 1 s.9)

Undervisningen ska även vara grundad i att ge eleverna ett etiskt perspektiv för att främja elevernas förmåga att göra personliga ställningstaganden.(Kap 1 s.10)

Eleverna får även träna sig att använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden.( kap 2 s. 13)

Visa vad du lärt dig

Prov

Tidsram

ca 4 veckor

Bedömning

Se aktuell bedömningsmatris i historia årskurs 7-9

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: